Holiday Palace มือถือ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง เชิญประชุมสามัญประจำปี

Holiday Palace มือถือ ขอเชิญผู้ถือหุ้นของ Amer Group Plc เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ของ Amer Group Plc ที่ Mäkelänkatu 91 เมืองเฮลซิงกิ

ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นของบริษัทจะลดลง 3,873,200 ยูโร โดยยกเลิก 968,300 คลัง หุ้นโดยไม่ต้องชำระเงิน มูลค่าตามบัญชีของหุ้นคือ 4 ยูโร จำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทหลังการลดจำนวนคือ 93,032,880 ยูโร

ทุนจำกัดของบริษัทจะไม่ลดลงเนื่องจากการลดลง เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของหุ้นที่ยกเลิกจะถูกโอนจากทุนเรือนหุ้นไปยังกองทุนพรีเมี่ยมหุ้น

การลดทุนไม่มีผลกระทบต่อการกระจายการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในบริษัท เนื่องจากบริษัทจะยกเลิกหุ้นที่จะยกเลิก

กรรมการในการออกตัวเลือกหุ้น คณะกรรมการเสนอให้ออกตัวเลือกหุ้นให้กับบุคลากรหลักของ Amer Group และบริษัทย่อยที่ Amer Group Plc ถือหุ้นทั้งหมด โดยเบี่ยงเบนไปจากสิทธิ์จองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น

มีการเสนอให้เบี่ยงเบนไปจากสิทธิจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น เนื่องจากตัวเลือกหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจสำหรับบุคลากรหลัก ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเหตุผลทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่จะเบี่ยงเบน

มีการเสนอให้ออกตัวเลือกหุ้น 550,000 ตัว ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ถือจองซื้อหุ้น Amer Group Plc สูงสุด 550,000 หุ้น มูลค่าตามบัญชี 4 ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 2,200,000 ยูโร หุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามตัวเลือกหุ้นจะมีสัดส่วนสูงสุด 2.4% ของจำนวนหุ้นและคะแนนเสียงทั้งหมดในบริษัท

ตัวเลือกหุ้นออกให้ฟรี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลือกหุ้นที่จะมอบให้แก่พนักงานคนสำคัญแต่ละคน สิทธิในการเลือกหุ้นบางส่วนเป็นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ซึ่งมีสิทธิจองซื้อ ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงร้อยละ 1 และคะแนนเสียงที่ได้รับจากหุ้นดังกล่าว Amera Oy ซึ่งเป็นสมาชิกของ Amer Group Plc จะออกตัวเลือกหุ้นทั้งหมด 365,000 รายการ เพื่อให้สามารถโอนตัวเลือกหุ้นไปยังบุคลากรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของ Amer Group Plc ได้ในภายหลัง

ราคาจองซื้อหุ้นใหม่เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของหุ้นของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละสิบ (10) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สำหรับตัวเลือกหุ้นทั้งหมด

ห้ามโอนหรือจำนำตัวเลือกหุ้นกับบุคคลที่สามก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท ตัวเลือกหุ้นจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยัง Amera Oy หากการจ้างงานของผู้ถือตัวเลือกหุ้นหรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ Amer Group สิ้นสุดลงก่อนเริ่มการสมัครหุ้นในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น ตามเงื่อนไข Amera Oy อาจโอนตัวเลือกหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของโปรแกรมตัวเลือกหุ้น

4. ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขเงื่อนไขของแผนตัวเลือกหุ้นปี 2545

ในการประชุมสามัญประจำปีของ Amer Group Plc Holiday Palace มือถือ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการตัดสินใจที่จะออกตัวเลือกหุ้นสูงสุด 900,000 ตัว โดยเบี่ยงเบนจากสิทธิในการจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นไปยังบุคลากรหลักของ

Amer Group ตัวเลือกหุ้นให้สิทธิผู้ถือในการสมัครรับข้อมูลสูงสุด 900,000 หุ้น มีการออกหุ้น 300,000 รายการสำหรับการสมัครโดยบุคลากรหลักของ Amer Group Amera Oy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Amer Group Plc Group ได้ออกตัวเลือกหุ้น 600,000 รายการที่เหลือให้สมัครใช้งานแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเลือกหุ้นปี 2545 เพื่อให้จำนวนตัวเลือกหุ้นสูงสุดคือ 572,500 และตัวเลือกหุ้น 327,500 ที่มอบให้แก่ Amera Oy และยังไม่ได้จำหน่ายจะถูกยกเลิก

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้น 2,290,000 ยูโร จากเดิมที่ 3,600,000 ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อหุ้น และจำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้น 572,500 หุ้น แทน 900,000

ในแง่อื่น ๆ เงื่อนไขของตัวเลือกหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำเนาเอกสารเกี่ยวกับงบการเงิน ข้อเสนอและเอกสารแนบของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานใหญ่ของ Amer Group Plc ณ วันที่ 13 มีนาคม 2546 สำเนาเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อมีการร้องขอ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดูแลโดย Finnish Central Securities Depository Ltd เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีต้องประกาศการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 มีนาคม 2546 ก่อนเวลา 16:00 น. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Amer Group Plc, Share Register, PO Box 130, FI-00601 Helsinki หรือโดย โทรศัพท์ไปที่ (09) 7257 8261 (Mirja Vatanen) หรือทางอีเมล์ mirja.vatanen @ amersports.com จะต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องร้องขอในเวลาที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้า

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 1.40 ยูโรต่อหุ้น เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดูแลโดย Finnish Central Securities Depository Ltd ในวันบันทึกการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2546 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผลคือวันที่ 1 เมษายน 2546

อินเดียนาโพลิส 27 ก.พ. 2546 (PRIMEZONE) – NASCAR Silicon Motor Speedway ต้องการทราบว่าใครคือนักแข่งจำลอง NASCAR ที่ดีที่สุดในประเทศ

การแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติในหมู่นักแข่งรถจำลองในศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ทั่วประเทศจะถูกกำหนดในการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม ตามประกาศของ William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. ( OTCBB:IMTS). Perfect Line, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร

ฤดูกาลแข่งที่ประกอบด้วย 10 รายการจะเป็นตัวกำหนดนักแข่งสองอันดับแรกในแต่ละ 12 แห่งของ NASCAR Silicon Motor Speedway โดยฤดูกาลจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน ระบบจะใช้ระบบคะแนนที่คล้ายกับที่ใช้ใน NASCAR Winston Cup Series โดยมี ผู้ทำรายได้สูงสุด 2 อันดับแรกจากทั้ง 12 แห่งที่เดินทางไปยังการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติ NASCAR Silicon Motor Speedway ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อเป็นตัวแทนร้านของพวกเขา

รอบชิงชนะเลิศระดับชาติจะจัดขึ้นร่วมกับงาน UAW-GM Quality 500 NASCAR Winston Cup Series ในวันที่ 11 ตุลาคม ที่ Lowe’s Motor Speedway

ทีมละสองคนจะแข่งขันกับทีมอื่นในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาค กลุ่มละสามทีม ภูมิภาค 1 จะประกอบด้วยร้านค้าสองแห่งในนิวยอร์กและร้านลอสแองเจลิส ในขณะที่ภูมิภาคที่ 2 จะประกอบด้วยร้านค้าในแอตแลนตาสองแห่งและที่ตั้งของชาร์ลอตต์ ภูมิภาค 3 จะรวมถึงร้านค้าในแนชวิลล์ เบอร์มิงแฮม และฮูสตัน และภูมิภาค 4 จะรวมถึงแกรนด์ราปิดส์ ชิคาโก และมินนิอาโปลิส

ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะประกอบด้วยห้าเผ่าพันธุ์ สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับคะแนนสำหรับทุกการแข่งขันที่พวกเขาเข้าแข่งขัน คะแนนรวมของทีมสำหรับแต่ละการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยการเพิ่มคะแนนของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเข้าด้วยกัน

ทีมที่ชนะจากรอบรองชนะเลิศแต่ละภูมิภาคจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะประกอบด้วยสี่เผ่าพันธุ์ และทีมที่ชนะรอบชิงชนะเลิศจะได้ตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศ นอกจากนี้ แชมป์เปี้ยนรายบุคคลจะได้รับการสวมมงกุฎตามคะแนนรวมของแต่ละคนที่ได้รับตลอดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับความบันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งรถ NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและยอดขายสินค้าขายปลีกแบรนด์ NASCAR มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMTS กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 4 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Modern Times Group MTG AB (Nasdaq:MTGNY) (OTC:MTGNF) กลุ่มสื่อต่างประเทศประกาศในวันนี้ว่า Viasat Broadcasting ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Formula 1 ของ Bernie Ecclestone ผู้บริหารเพื่อรับสิทธิพิเศษในการถ่ายทอดรายการ 16 Grand Prix ที่ประกอบขึ้นเป็น Formula 1 Motor Racing World Championship ปี 2003 การแข่งขันแต่ละครั้งจะถ่ายทอดสดในเดนมาร์กทางช่อง Viasat 3+ นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกวันศุกร์และวันเสาร์จะออกอากาศทาง ‘Viasat Sport’ ในเดนมาร์กด้วย

Australian Grand Prix เป็นการแข่งขันครั้งแรกของฤดูกาลใหม่และจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคมที่เมลเบิร์น 3+ จะไม่เพียงออกอากาศการรายงานข่าวการแข่งขัน แต่ยังรวมถึงการสัมภาษณ์หลังการแข่งขันกับนักแข่งที่ชนะการแข่งขันชิงแชมป์นักแข่งปี 2003 ด้วย

Hans-Holger Albrecht ประธานและ CEO ของ MTG กล่าวว่า “Formula 1 เป็นแฟรนไชส์การแข่งรถชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลก Viasat เป็นแบรนด์ความบันเทิงสำหรับกีฬาในเดนมาร์กด้วยไลน์การแข่งขันที่ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฟุตบอลลีกเดนมาร์กและสเปน และทัวร์กอล์ฟ PGA ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป”

Modern Times Group เป็นกลุ่มสื่อแบบบูรณาการแนวดิ่งชั้นนำที่มีธุรกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง การผลิต การเผยแพร่ และบริการสื่อ ซึ่งดำเนินงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก MTG เป็นผู้ให้บริการทีวีฟรีและเพย์ทีวีรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิกและบอลติก และยังมีบริการฟรีทีวีในรัสเซียและฮังการีอีกด้วย MTG เป็นสถานีกระจายเสียงวิทยุเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านซับไตเติ้ลและพากย์ดีวีดี และบริษัทผลิตรายการเรียลลิตี้ทีวีชั้นนำระดับสากล

หุ้น ‘A’ และ ‘B’ ของ MTG มีการซื้อขายใน ‘O-list’ ของ Stockholmsborsen และหุ้น ‘B’ ของ MTG นั้นจดทะเบียนใน Nasdaq

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและแผน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพในอนาคต ต้นทุน รายได้ รายได้ และข้อมูลแนวโน้มอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญต่างๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบฟอร์ม 20-F เพื่ออภิปรายปัจจัยบางประการเหล่านี้

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีอยู่ ณ วันที่ในที่นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Modern Times Group สมาชิก Modern Times Group หรือบุคคลที่กระทำการในนามของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยที่อ้างถึงข้างต้น เราไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ฟุตบอลชั้นนำของนอร์เวย์ไม่เคยมีการแข่งขันทางทีวีมากมายขนาดนี้มาก่อน การตั้งถิ่นฐานครั้งสุดท้ายและเด็ดขาดของแต่ละรอบใน Tippeligaen จะไปที่ CANAL + โดยตรง นอกจากนี้ ทุกสัปดาห์การแข่งขันจากรอบหลักจะแสดงบน CANAL + ZAP สมาชิก CANAL + ทุกคนจะได้รับโอกาสในการรับชมการแข่งขันประมาณ 50 นัดโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติม

– เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Tippeligaen กับ CANAL + ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศ การสำรวจแสดงให้เห็นว่ากีฬาเป็นเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ CANAL + ได้เลือกที่จะแสดง Tippeligaen เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ กล่าวโดย CEO Svein Erik Davidsen ใน Canal Digital Norway

ปีที่แล้ว Telenor Broadcast เจ้าของ Canal Digital ได้ซื้อสิทธิ์เพย์ทีวีสำหรับ Tippeligaen จาก NRK และ TV2 สำหรับซีซัน 2545 และ 2546 ปีที่แล้ว Canal Digital ออกอากาศจากช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ลูกค้าสามารถเลือกระหว่างตั๋วฤดูกาลสำหรับการแข่งขันทั้งหมดหรือซื้อแต่ละนัด ในปีนี้ Canal Digital กำลังร่วมมือกับ CANAL + ในการแสดงการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโปรแกรมของ CANAL +

– สิ่งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการนำเสนอกีฬาชั้นหนึ่งให้กับสมาชิกของเรา ฟุตบอลชั้นนำระดับประเทศจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในนอร์เวย์ ปีเตอร์ แฮรีสัน ผู้จัดการกีฬาชาวนอร์ดิกของ CANAL + กล่าว

– เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับฟุตบอลนอร์เวย์ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง และภูมิใจที่ตอนนี้สามารถเสนอ Tippeligaen – ร่วมกับพรีเมียร์ลีก, เซเรียอาและบุนเดสลีกาซึ่งจะทำให้สมาชิกของเราได้รับประสบการณ์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจากลีกที่ดีที่สุดของโลกตลอดทั้งปี Bente Klemetsdal ผู้จัดการทั่วไปของ CANAL + Norway กล่าว

ทิปเปลิเก้นจะปรากฏเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ของเรา Øyvind Alsaker และ Kenneth Fredheim สตูดิโอที่ออกอากาศร่วมกับ Dag Solheim และผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอล Lars Tjærnås จะมีส่วนช่วยในการพัฒนารายการออกอากาศของ Tippeliga Bente Klemetsdal กล่าว

ในสมาคมฟุตบอลแห่งนอร์เวย์ซึ่งขายลิขสิทธิ์โทรทัศน์ มีความพึงพอใจอย่างมากกับโซลูชันทีวีสำหรับ Tippeligaen ในปีนี้
– การที่ Tippeligaen จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโปรแกรมสำหรับ CANAL + เป็นข่าวดีสำหรับฟุตบอลนอร์เวย์ คงจะน่าตื่นเต้นที่จะได้ผู้แสดงความเห็นและนักข่าวที่มีประสบการณ์ของ CANAL + มานำเสนอการแข่งขันของเรา เราเชื่อว่ามันสามารถช่วยเพิ่มความสนใจและสนับสนุนฟุตบอลได้ Karen Espelund เลขาธิการสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์กล่าว

Tippeligaen จะผลิตโดย Digital Vision ในปีนี้ และจะพร้อมให้บริการแก่สมาชิก CANAL + สั่งซื้อได้ที่ Canal Digital สำหรับครัวเรือนที่มีจานดาวเทียม และที่ Telenor Avidi สำหรับเคเบิลทีวี

11 มีนาคม 2546 – วันนี้ Nokia ได้เปิดตัว Nokia Mediamaster 150 เวอร์ชันดาวเทียมและภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่นำความบันเทิง ข่าวสาร ครอบครัว กีฬา และเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ มาสู่บ้านโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ด้วยการให้การเข้าถึงช่องทีวีดิจิตอลและวิทยุฟรีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ Nokia Mediamaster 150 จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค

Jukka Tiitu ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดของ Nokia Home Communications กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ Nokia Mediamaster 150 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงความบันเทิงทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกรายเดือนเพิ่มเติม “ผลิตภัณฑ์ Mediamaster 150 เป็นวิธีที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคในการเริ่มเพลิดเพลินกับทีวีดิจิทัลทั้งหมดที่มีให้”

ตามมาตรฐาน Digital Video Broadcast (DVB) Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ของ Nokia ให้การเข้าถึงช่องสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแบบดิจิทัลที่ออกอากาศฟรีทั้งหมด Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T เพรียวบางและทันสมัย ​​และเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้อย่างง่ายดายด้วยดีไซน์กะทัดรัดที่มีตู้สีเทาไททาเนียม

เมนูผู้ใช้ Nokia Navi(TM) Bars บนหน้าจอของ Nokia ทำให้ Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ใช้งานง่ายและให้การนำทางที่รวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถสร้างรายการโปรดส่วนตัวได้ถึงแปดรายการจากหน่วยความจำหลายร้อยช่อง ทั้ง Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ยังมีเกมยอดนิยมของ Nokia เช่น Snake และ Card Deck

เพื่อมอบคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม Nokia Mediamaster 150 S และ Nokia Mediamaster 150 T ยังรองรับ Dolby(TM)Digital (Bitstream Out)

Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T จะวางจำหน่ายในยุโรปในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2546

เกี่ยวกับ Nokia
Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

Worcester, มวล, 12 มีนาคม 2003 (PRIMEZONE) – ขายออนไลน์โดยตรง. (OTCBB: PAID) และดิ๊ก Butkus ฟุตบอลเครือข่าย (DBFN) ประกาศเปิดตัวดิ๊ก Butkus ฟุตบอลเครือข่ายเว็บไซต์ที่ออกแบบใหม่, www.dickbutkus.com เว็บไซต์ DBFN ที่ได้รับรางวัล “ชุมชนฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเน็ต” ส่งเสริมฟุตบอล มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี

Sales OnLine Direct ได้พัฒนาและปรับใช้การออกแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งให้การนำทางที่ง่ายขึ้น เวลาในการโหลดที่เร็วขึ้น และรูปลักษณ์ที่ใหม่และคล่องตัวสำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์ การออกแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบแปดปี ยังช่วยประหยัดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับ DBFN

“Dick Butkus และทีมการตลาดของเรารู้สึกตื่นเต้นกับการออกแบบใหม่ที่เฉียบคม Sales Online Direct ได้สร้างขึ้น” Robert Smith ประธานและซีอีโอของ Excalibur Marketing Group, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดของ DBFN กล่าว “ความสำคัญของเราคือการสร้างไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นและความคิดเห็นของผู้ดูของเราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชื่นชมการนำทางที่รวดเร็วและง่ายดายและกราฟิกใหม่ ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาพแล้ว Sales OnLine ยังจัดโครงสร้างไซต์เพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ html ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ทำให้พนักงานของเราสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มความเร็วในกระบวนการรับข้อมูลใหม่แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา”

“การออกแบบไซต์ใหม่คุณภาพสูงเป็นการแสดงที่เหมาะสมสำหรับทีม DBFN USA Sportsmanship ใหม่ของเรา และโปรแกรมอื่นๆ ที่ยกย่องผู้เล่น โค้ช และผู้ปกครองที่แสดงความเป็นผู้นำในเชิงบวกในวงการกีฬา”

Sales OnLine Direct ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ โฮสต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์สำหรับนักกีฬามืออาชีพและคนดัง รวมถึงบริการอีคอมเมิร์ซแบบเบ็ดเสร็จสำหรับเว็บไซต์ที่มีร้านค้าออนไลน์ DickButkus.com เข้าร่วมกับเว็บไซต์ที่ออกแบบและโฮสต์โดย Sales OnLine Direct ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์สำหรับ Antoine Walker ของ Boston Celtics, Chris Chambers ของ Miami Dolphins, Matt Light ของ New England Patriots และ Shea Hillenbrand ของ Red Sox

“ความต้องการสำหรับการขาย การออกแบบเว็บไซต์และบริการโฮสติ้งของ Online Direct เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากนักกีฬามืออาชีพและคนดังจำนวนมากขึ้นมองเห็นคุณภาพของงานที่เราทำและตระหนักว่าการออกแบบเว็บไซต์ของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเว็บไซต์ในระยะยาวได้อย่างไร Greg Rotman ซีอีโอของ Sales Online Direct กล่าว

เกี่ยวกับ The Dick Butkus Football Network

“ชุมชนฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเน็ต” – “เฉลิมฉลองแปดปีบนเน็ต” – นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี 1996 The Dick Butkus Football Network, http://www.dickbutkus.comได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ฟุตบอลชั้นนำในเวิลด์ไวด์เว็บอย่างต่อเนื่องโดยสื่อและแฟนฟุตบอลนับล้าน เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus

กำลังเริ่มต้นเดือนที่ 62 ติดต่อกันในฐานะเว็บไซต์ฟุตบอลอันดับ 1 ที่บริการจัดอันดับ Top Ten Links นั่นเป็นเพียงหนึ่งในรางวัลและเกียรติยศมากมายที่ Dick Butkus Football Network ประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดตัว เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus นำเสนอ NFL, CFL, Arena Football, College, High School และ Pop Warner พร้อมอัปเดต

รายวัน โปรไฟล์ สัมภาษณ์ โปรโมชั่น ทรัพยากรและการแข่งขันแบบโต้ตอบ เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus ยังเป็นเจ้าภาพของ Internet Sports Awards ( http://www.isportsnet.com) ซึ่งเป็นการครบรอบปีที่แปดของการโหวตของแฟนกีฬาออนไลน์สำหรับผู้เล่นชั้นนำ ทีม และเว็บไซต์ใน 15 กีฬาที่แตกต่างกัน เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus เปิดตัว USA Sportsmanship Team ( http://www.usasportsmanshipteam.com ) ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับชาติที่จัดแสดงแบบอย่างที่สร้างความแตกต่างนอกสนาม

เกี่ยวกับการขายออนไลน์โดยตรง

Sales OnLine Direct, www.paid.com , ดูแลและพัฒนาพอร์ทัลและเว็บไซต์สำหรับบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทได้เน้นความพยายามในด้านอุตสาหกรรมของเก่าและของสะสม พัฒนาเว็บไซต์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ผ่านเว็บโฮสติ้งและบริการที่มีการจัดการ Sales OnLine Direct ได้มอบโซลูชัน e-business ให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย รวมถึงฝ่าย

ประมูลของ Rotman ด้วย Rotman Auction ขายสินค้าหลายหมื่นรายการต่อปีผ่านการประมูล การขายตรง และกิจกรรมพิเศษ และเป็นผู้ขาย eBay Gold Power ที่ผ่านการรับรอง บริษัทฯ ได้พัฒนา “AI Suite” http://www.auctioninc.com/ของซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขายบนอีเบย์ และนำเสนอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นเหล่านี้

แก่บริษัทอื่นๆ ด้วยความคิดริเริ่มล่าสุด Sales OnLine Direct กำลังสร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในพอร์ทัลของสะสมที่สำคัญที่สุด และบริการประมูลออนไลน์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมของสะสม หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายบนกระดานข่าว Nasdaq OTC ภายใต้สัญลักษณ์ “จ่าย”

DEL MAR, Calif., 13 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Cavalcade of Sports Media, Inc. (OTCBB:CVOS) ประกาศว่า บริษัทในเครือคือ Ethnic Broadcasting Company ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อซื้อกิจการ Global Movies Direct บริษัทในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการเช่าและจำหน่ายดีวีดีออนไลน์ ( www.indofilms.com ) Global Movies Direct เป็นร้านเช่าภาพยนตร์อินเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีภาพยนตร์อยู่ในคลังมากกว่า 2,500 เรื่อง บริษัทจัดส่งดีวีดีมากกว่า 50,000 แผ่นต่อเดือนและเติบโตอย่างรวดเร็ว

Ed Litwak ประธานของ Cavalcade กล่าวว่า “สิ่งนี้จะทำให้ Cavalcade of Sports Media มีรายได้ประมาณ 150,000 เหรียญต่อเดือน ฐานสมาชิกของ Global Movie Direct เพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละเดือนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามสอดคล้องกัน”

นาย Litwak ยังกล่าวอีกว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งใหม่นี้เพิ่มมิติให้กับรายการของ Cavalcade สิ่งนี้นำรูปแบบธุรกิจ Ethnic Broadcasting Company ของเราไปสู่ระดับใหม่ การมีภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกที่ Global Movie Direct จะผลิตหรือได้รับสิทธิ์สำหรับรายการโทรทัศน์และละครของอเมริกา การกระจาย.”

ในปี 2545 Cavalcade of Sports Media ปิดการเข้าซื้อกิจการ 2 รายการและตั้งใจจะปิดเพิ่มภายในสิ้นปี 2546 ปัจจุบัน Cavalcade กำลังขยายตัวผ่านการควบรวมกิจการของสถานีโทรทัศน์และผู้ให้บริการเนื้อหาที่ทำกำไรได้ในสหรัฐอเมริกา บริษัทวางแผนที่จะออกอากาศทางช่องชาติพันธุ์ของตนเองรวมถึงช่องประวัติกีฬาที่ขยายออกไป

Cavalcade of Sports Media, Inc. ดำเนินธุรกิจบันเทิงด้านกีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีต เป้าหมายของ Cavalcade คือการถ่ายทอดเนื้อหากีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไปยังผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียมในฐานะผู้ให้บริการโปรแกรมเครือข่ายดิจิทัล บริษัทตั้งใจที่จะใช้คลังรายการกีฬาที่ครอบคลุมซึ่งมีกีฬายอดนิยมหลากหลายประเภท ห้องสมุด Cavalcade มีการแข่งขันกีฬาย้อนยุคและการรายงานข่าวย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่ 1940 โดยมีโปรแกรมมากกว่า 10,000 ชั่วโมงสำหรับบริษัท ภารกิจของ Cavalcade คือการนำเสนอ

รายการที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลและประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ Cavalcade จะให้ทางเลือกการเขียนโปรแกรมกีฬาที่สนุกสนานและประหยัด การเขียนโปรแกรมกีฬาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี 1997 ESPN จ่ายเงิน 175 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ US Classic Sports Network

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cavalcade of Sports Media ที่www.cavalcadetv.comหรือติดต่อ Ed Litwak ที่ Cavalcade of Sports Media ที่ 858-481-2207

ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเงินในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 มาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 บริษัทตั้งใจให้ข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับการคาด

การณ์ในอนาคตของบริษัท ซึ่งรวมถึงรายได้และรายได้ในอนาคต และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ เนื่องจากข้อความเหล่านี้ (ผลการดำเนินงานในอนาคตและการขาย) มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง

บอลด์วินพาร์ก แคลิฟอร์เนีย 14 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — นากิ ผู้พัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอเกม ประกาศชื่อผู้สนับสนุนและนิทรรศการในงาน “It’s Kids Time!” ประจำปี 2546 ประจำปี 2546 ทัวร์ห้างสรรพสินค้าแห่งชาติ จัดการโดย Sports Profiles Plus(tm) ซึ่งเป็นบริษัทในชิคาโกที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาและการตลาดสำหรับเด็ก ทัวร์นี้จะเริ่มในวันที่ 16 มีนาคมในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และสิ้นสุดที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 7 ธันวาคม โดยหยุดที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 39 แห่งใน 21 ตลาด

“ในตลาดที่เต็มไปด้วยบริษัทต่างๆ ที่สูบฉีดผลิตภัณฑ์โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เราเห็นความสำคัญพื้นฐานของการจัดหาวิธีการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราในการสร้างประสบการณ์โดยตรงและเป็นส่วนตัวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอเกมของ Naki และ Naki” John Goodale ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่กล่าว รองประธานอาวุโส ฝ่ายขาย/การตลาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นากิ

Naki เป็นบริษัทอุปกรณ์วิดีโอเกมแห่งแรกที่เข้าร่วม “It’s Kids Time!” ไลน์อัพทัวร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุกปีโดยแบรนด์ครอบครัวหลายแบรนด์ เช่น Sony Family Entertainment(tm), Marvel Comics(tm), Mattel(tm) และ Major League Baseball ที่มีคุณสมบัติชั้นนำเช่น Jackie Chan Adventures(tm) และ Harry พอตเตอร์(TM). Radio Disney(tm), Toys R’ Us(tm) และ WBKids(tm) เป็นพันธมิตรส่งเสริมการขายหลักที่จะให้ความคุ้มครองสื่อรวมถึงการสนับสนุนการค้าปลีกสำหรับทัวร์

สำหรับรายละเอียดทัวร์และรายชื่อห้างสรรพสินค้าทั้งหมด โปรดไปที่www.nakiusa.comหรือติดต่อ marketing@nakiusa.com

เกี่ยวกับ นาคี

Naki สร้างอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบวิดีโอเกมโดย Sony, Nintendo และ Microsoft พันธมิตรทางธุรกิจหลักของ Naki ได้แก่ เครือข่ายค้าปลีกระดับประเทศ ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์เกม สตูดิโอภาพยนตร์ และชุมชนสื่อบันเทิงแบบโต้ตอบ สินค้านากิจำหน่ายในร้านค้าปลีกยอดนิยมทั่วประเทศ รวมทั้งในแคนาดา ยุโรป และเอเชีย สำนักงานใหญ่ของ Naki ตั้งอยู่ที่ Baldwin Park รัฐแคลิฟอร์เนีย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 5101 พาณิชย์ไดรฟ์บอลด์วินพาร์แคลิฟอร์เนีย 91706. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Naki www.nakiusa.com

เกี่ยวกับ It’s Kids Time!

“ถึงเวลาของลูกแล้ว!” ประสานงานกับบริษัทของเล่น/อินเทอร์แอกทีฟรายใหญ่เพื่อส่งเสริมข้อความด้านการศึกษาและความปลอดภัยผ่านความสนุกสนานและเกม มันเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มด้านการตลาดงานอีเวนต์จำนวนมากที่จัดการโดย Sports Profiles Plus(tm)

การรายงานข่าวกีฬาทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุดจะมารวมกันในต้นเดือนเมษายนเมื่อ M1 เปิดตัวบริการข่าวกีฬา MMS แห่งแรกของสิงคโปร์โดยความร่วมมือกับ Nokia และ IMG นั่นคือเวลาที่ลูกค้า M1 สามารถดู อ่าน และฟังภาพล่าสุด รายงาน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ ทั่วโลกบนโทรศัพท์ MMS ได้พร้อมกันบนโทรศัพท์ MMS

ในการร่วมมือกับ IMG ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดและการจัดการด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก M1 จะนำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเป็นประจำ ความตื่นเต้นและความตื่นเต้นของลีกฟุตบอลยุโรป บาสเก็ตบอล NBA เทนนิสแกรนด์สแลม สนามกอล์ฟ US PGA และ Formula 1 จะพร้อมใช้งานในรูปแบบมัลติมีเดียและหลากสีสำหรับลูกค้า MMS

ศูนย์กีฬา M1 จะส่งการแจ้งเตือนข่าว MMS ซึ่งจะให้บริการฟรีในช่วงสามเดือนแรกหลังการเปิดตัว – วันละ 3 ครั้งแก่ผู้สมัครสมาชิกบริการ M1 Sports Center จะให้บริการแบบพรีเมียมหรือแบบพื้นฐาน แม้ว่าบริการทั้งสองจะรวมรูปภาพ กราฟิก และข้อความ แต่บริการระดับพรีเมียมเท่านั้นที่จะรวมการบรรยายด้วยเสียง บริการระดับพรีเมียมมีเฉพาะในโทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้น เช่น Nokia 7650 และ Nokia 3650 ใหม่ รวมถึง Sony Ericsson P800

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรอจนถึงเดือนเมษายน M1 Sports Center ก็มีให้บริการในรูปแบบ WAP/GPRS ด้วยเช่นกัน ลูกค้า M1 สามารถเข้าถึงบริการบนโทรศัพท์ WAP/GPRS ของพวกเขาที่ Mi World Mobile เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกีฬาสำคัญๆ เนื้อหา WAP ให้บริการฟรี แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการข้อมูลเวลาออกอากาศ/GPRS มาตรฐาน

“นี่เป็นบริการ MMS อีกบริการหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ความดึงดูดใจของกีฬาสากล ความฉับไวและความสะดวกของโทรศัพท์มือถือ และความสมบูรณ์ของมัลติมีเดียของ MMS ทำให้เกิดส่วนผสมอันทรงพลังสำหรับบริการที่น่าสนใจ ความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงของ IMG ในวงการกีฬาระดับโลกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรามีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่นิยม และได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ชมจำนวนมากของแฟนกีฬาที่รักกีฬา” Neil Montefiore ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M1 กล่าว

“IMG ให้บริการเนื้อหาบนมือถือมาตั้งแต่ปี 2539 และกำลังทบทวนศักยภาพของเทคโนโลยีเกิดใหม่อยู่เสมอ ด้วย MMS เรามองเห็นโอกาสสำคัญในการสร้างบริการสื่อสมบูรณ์ที่น่าสนใจซึ่งส่งอารมณ์ของกีฬา โครงการระดับโลกนี้กับ Nokia ให้โอกาสที่ดีในการ สำรวจศักยภาพของบริการสื่อสมบูรณ์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่น M1 ในสิงคโปร์” มาร์ค เซลบี หัวหน้าแผนกอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ IMG กล่าว

Nokia ได้ร่วมมือกับ IMG ทั่วโลกเพื่อพัฒนาบริการ Essential Sports เพื่อนำเสนอภาพกีฬา ข่าวสาร อัปเดต และเสียงบรรยายแก่แฟนกีฬาผ่านโทรศัพท์มือถือ บริการ Essential Sports ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับรสนิยมด้านกีฬาที่แตกต่างกันของยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผู้ให้บริการของ Nokia เพื่อสร้างแบรนด์และนำเสนอเป็นของตนเอง บริการนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ Nokia ดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการในการพัฒนาบริการ MMS เชิงพาณิชย์ที่มีความน่าสนใจในวงกว้าง

ซานดิเอโก, 18 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Full90 Sports Inc ประกาศความร่วมมือปี 2546 กับลอสแองเจลิสกาแล็กซี่ของเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS)

Full90 Sports Inc. ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนกับ Los Angeles Galaxy สำหรับฤดูกาล MLS ปี 2003 ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้รวมถึง Full90 เพื่อเป็นพันธมิตรที่โดดเด่นในสนามกีฬาตลอดจนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรายการทีวี นอกจากนี้ Full90 จะติดต่อไปยังชุมชนฟุตบอลระดับรากหญ้าในฐานะผู้สนับสนุนที่นำเสนอโปรแกรมชุมชนท้องถิ่น Los Angeles Galaxy/Full90, ค่าย MLS ตลอดจนเข้าร่วมโปรแกรมและการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้

“เรายินดีที่จะต้อนรับ Full90 Sports, Inc. ในฐานะหุ้นส่วนองค์กรสำหรับฤดูกาลปี 2546” ดั๊ก แฮมิลตัน รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปของลอสแองเจลิสกล่าว “การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้เราแต่ละคนสามารถสานต่อความพยายามของเราในการสร้างชุมชนฟุตบอลท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เรามีเป้าหมายร่วมกันและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขา”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับลอสแองเจลิส กาแล็กซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม AEG เพราะพวกเขามุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลเยาวชนและฟุตบอลอาชีพ” เจฟฟ์ สคีน ซีอีโอของ Full90 Sports กล่าว “การเป็นพันธมิตรระหว่าง Galaxy/Full90 ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของทั้งสองกลุ่มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการโปรโมตฟุตบอลผ่านฮีโร่”

เกี่ยวกับ Full90 Sports, Inc.

Full90 Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทฟุตบอลระดับโลกซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ฟุตบอลล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อขยายความเพลิดเพลินในการเล่นฟุตบอลสำหรับผู้เล่นทุกวัย Full90 Sports, Inc. เป็นผู้ประดิษฐ์ Full90 Performance Headguard(tm) ใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Tru-Play ™ (TPT)(tm) Full90 Performance Headguards ได้รับการจดสิทธิบัตรในระดับสากลและเป็น Headguard เดียวที่ให้การป้องกันในขณะที่ไม่เสียสละวิธีการเล่นฟุตบอลหรือความสามารถในการ “รู้สึก” ของเกม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Full90 กีฬา, Inc สามารถพบได้ที่www.full90.comหรือโทร 877-4FULL90

เกี่ยวกับ Los Angles Galaxy

Los Angeles Galaxy เป็นหนึ่งใน 10 ทีมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) และผู้ชนะการแข่งขัน MLS Cup Championship ปี 2545 Galaxy จะเปิดสนามกีฬาแห่งใหม่ของพวกเขา The Home Depot Center ในวันที่ 7 มิถุนายน 2546

WHITNEY POINT, NY, 19 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — ผู้เขียน Clifford J. Vernon ไม่จำเป็นต้องถูกต้องทางการเมือง อันที่จริง หนังสือเล่มใหม่ของเขาตรงกันข้าม บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่สำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด (ขณะนี้มีให้บริการผ่านห้องสมุด 1stBooks) เป็นคอลเล็กชั่นบทกวีที่น่ายินดี 120 กวีนิพนธ์แนวกีฬาคริสเตียนและแฝงแรงบันดาลใจ

หลายวิชาได้รับการจัดการด้วยคำพูดที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันของเวอร์นอน เช่น มนุษยชาติ ศรัทธา ครอบครัว ความเงียบสงบ และประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่าแปดทศวรรษ ผู้เขียนครอบคลุมอารมณ์และความคิดตลอดชีวิต ในบทกวีของเขาชื่อ “ความคิด” เวอร์นอนกล่าวถึงอารมณ์ที่ความคิดทั่วไปสามารถนำมาสู่บุคคลได้: “คิดถึงสถานที่ที่ความคิดมาจาก / จากพระเจ้าในสวรรค์หรือลิงที่โง่เขลา / ตามที่มนุษย์คิด เขาจะเป็นเช่นนั้น เป็น / ตาบอดเหมือนค้างคาวหรือด้วยตาที่มองเห็น”

บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่เป็นการอ่านที่น่าสนใจคือ “การรวบรวมกลอนที่คนส่วนใหญ่สนใจ” เวอร์นอนกล่าว ใน “แนวคิด” ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ทุกวัน: “บางอย่างไม่ดีและบางอย่างก็ดี/ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป/ ข้อใดเท็จและข้อใดเป็นความจริง/ การเลือกใส่ใจ จะเห็นคุณผ่าน.”

Vernon เป็นถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของ Whitney Point, NY เขาเริ่มเขียนบทกวีเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ตอนนี้เขาเกษียณแล้วหลังจากทำงานเป็นช่างไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้ามายาวนานสี่ทศวรรษ ผู้เขียนบรรยายชีวิตของเขาว่าได้รับพร เขาแต่งงานกับ “ผู้หญิงที่รัก” เป็นเวลา 56 ปีและทั้งคู่มีลูกสี่คน

บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่เป็นบทกลอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้อ่านโดยคริสเตียนผู้เคร่งศาสนา

เกี่ยวกับ 1STBOOKS LIBRARY

1stBooks Library บริษัทการพิมพ์ตามสั่งและ eBook ที่ทำกำไรได้เพียงแห่งเดียวในประเภทเดียวกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และได้ช่วยผู้เขียนมากกว่า 7,000 คนเผยแพร่ผลงานของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.1stbooks.comและคลิกภาพ “สื่อ” ที่ด้านบนของหน้า

อินเดียนาโพลิส, 19 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — ประสบการณ์การแข่งรถจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ NASCAR Silicon Motor Speedway กำลังขยายออกนอกศูนย์แข่งรถของตนเองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท

William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. (OTCBB:IMTS) ประกาศข้อตกลงระหว่าง NASCAR Silicon Motor Speedway และ Burroughs & Chapin Company แห่ง Myrtle Beach รัฐเซาท์แคโรไลนา สำหรับการติดตั้งเครื่องจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ 10 เครื่องที่ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains และ Ocean Front Arcade ของสวนสนุก Myrtle Beach Pavilion Perfect Line, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร

NASCAR SpeedPark เป็นสถานบันเทิงของ NASCAR แท้ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานบันเทิงสำหรับครอบครัวโกคาร์ทและวงจร NASCAR ระดับมืออาชีพ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Sevierville รัฐ Tenn. เป็นหนึ่งในสอง NASCAR SpeedParks ที่ดึงดูดใจแฟนๆ แบบโต้ตอบได้ โดยวางพัดลมไว้บนที่นั่งคนขับ NASCAR SpeedPark แห่งที่ 3 มีแผนจะเปิดในฤดูร้อนนี้ที่ Concord Mills ใน Concord รัฐ North Carolina

เครื่องจำลอง 6 เครื่องเช่นเดียวกับที่ใช้ใน 12 ตำแหน่งของ NASCAR Silicon Motor Speedway จะถูกติดตั้งที่ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains ซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาด้วยการขับรถในการแข่งขัน NASCAR Winston Cup Series จำลอง เครื่องจำลองจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน

เครื่องจำลองสี่เครื่องจะถูกติดตั้งที่ Ocean Front Arcade ของสวนสนุก Myrtle Beach Pavilion ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ Myrtle Beach ที่ Burroughs & Chapin Company เป็นเจ้าของและดำเนินการ

“เรามีความยินดีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบันเทิงชั้นนำที่มีขนาดของ Burroughs & Chapin Company” โดนัลด์สันกล่าวในการประกาศ “เรากำลังศึกษาโอกาสเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องจำลอง NASCAR ที่ไม่เหมือนใครของเราที่สถานที่อื่นๆ ของบริษัท Burroughs & Chapin”

บริษัท Burroughs & Chapin เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับ NASCAR SpeedParks บริษัท Burroughs & Chapin เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองไมร์เทิลบีช รัฐเซาท์แคโรไลนา และเป็นผู้นำในด้านความบันเทิง นันทนาการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน และการเกษตร บริการของบริษัทไปยัง Myrtle Beach และ Grand Strand มีขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1860 และรวมถึงการพัฒนาแหล่งช้อปปิ้ง สนามกอล์ฟ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง ศูนย์การค้าค้าปลีก และชุมชนที่อยู่อาศัยและรีสอร์ท

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับ

ความบันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งขัน NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในการขายสินค้าปลีกแบรนด์ NASCAR

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

ารประชุมสามัญประจำปีของ Amer Group Plc ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันนี้ ได้รับและรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินปี 2545 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุญาตให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทพ้นจากความรับผิด นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการ การยกเลิกหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2545 และโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ให้กับบุคลากรหลักของกลุ่ม

การตรวจสอบทางการเงิน พ.ศ. 2545

นายโรเจอร์ ทาเลอร์โม ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปงบการเงินประจำปี 2545 ในการทบทวนของเขา คุณทาเลอร์โมกล่าวว่ากำไรจากการดำเนินงานของ Amer Group ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2545 ยอดขายสุทธิใกล้เคียงกับปีที่แล้ว กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแข็งแกร่ง ฝ่ายกอล์ฟกลับมาทำกำไร ในไตรมาสที่สี่ Amer Group ได้ขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Precor ในสหรัฐอเมริกา ยอดขายสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานของ Amer Group คาดว่าจะเติบโตในปี 2546

ในบรรดากรรมการที่มีกำหนดจะหมดวาระ นายอิลกา บราเธอร์สและนายทิโม มาซิลตาได้รับเลือกอีกครั้งเป็นเวลาสามปีสำหรับวาระปี 2546-2548 และนายทูโม เลห์เดสมากิได้รับเลือกอีกครั้งเป็นเวลาสองปีสำหรับวาระปี 2546-2547 สมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ ได้แก่ Mr Felix Björklund (วาระปี 2545-2547) นาย Pekka Kainulainen (วาระปี 2544-2546) และนาย Roger Talermo (วาระปี 2544-2546) จะยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการต่อไป

ในการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการชุดใหม่ได้เลือกนาย Pekka Kainulainen เป็นประธาน และ Mr Ilkka Brotherus เป็นรองประธานตามลำดับ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

PricewaterhouseCoopers Oy ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบการตรวจสอบคือ Mr Göran Lindell ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การยกเลิกหุ้นของตัวเอง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับรองข้อเสนอของคณะกรรมการให้ลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม Amer ลง 3,873,200 ยูโร โดยการยกเลิกโดยไม่ชำระเงินจำนวน 968,300 หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบัน มูลค่าที่นับตามบัญชีของหนึ่งหุ้นคือสี่ยูโร ภายหลังการยกเลิก ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจะมีจำนวนเงิน 93,032,880 ยูโร และจำนวนหุ้นที่ออกคือ 23,258,220

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถูกจำกัดจะไม่ลดลงเนื่องจากการเพิกถอน เนื่องจากมูลค่าที่ซื้อขายในบัญชีของหุ้นจะถูกโอนจากทุนเรือนหุ้นไปยังกองทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้น

การยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการแตกการถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงในบริษัท เนื่องจากหุ้นที่จะยกเลิกเป็นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังลงมติด้วยว่าเงื่อนไขของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545 มีการเปลี่ยนแปลงและจำนวนสูงสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิจำกัดอยู่ที่ 572,500 และยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ 327,500 ที่ยังไม่ได้แจกจ่าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 572,500 หุ้นใหม่ แทนที่จะเป็น 900,000 หุ้นใหม่ กล่าวคือ สูงสุด 2,290,000 ยูโร แทนที่จะเป็น 3,600,000 หุ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545 ยังคงมีผลบังคับใช้

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับข้อเสนอของคณะกรรมการที่จะออกโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ให้กับบุคลากรหลักของ Amer Group Plc

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอจะออกคือ 550,000 โดยมีสิทธิจองซื้อสูงสุด 550,000 หุ้น Amer Group ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้ 185,000 จะถูกเสนอสำหรับการสมัครให้กับบุคลากรหลักของกลุ่ม และ 365,000 จะถูกเสนอสำหรับการสมัครสมาชิกกับ Amera Oy ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท Amer เดียวกัน เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเป็นได้ในภายหลัง เสนอให้กับบุคคลสำคัญที่กำหนดโดยคณะกรรมการของ Amer Group โดยสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2546

ราคาจองซื้อหุ้นจะเท่ากับ 37.90 ยูโร ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของหุ้น Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มร้อยละสิบ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

Amer Group Plc (“บริษัท”) จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่เกิน 550,000 หุ้น โดยให้สิทธิผู้ถือในการจองซื้อในบริษัทได้สูงสุด 550,000 หุ้น

2. การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เบี่ยงเบนไปจากสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 185,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการจองซื้อกับบุคลากรหลักของ Amer Group คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคลากรหลักของกลุ่ม

ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 365,000 จะถูกเสนอให้จองซื้อ Amera Oy ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเสนอขายแก่บุคคลสำคัญเหล่านั้นที่กำหนดโดยคณะกรรมการของ Amer Group Plc ได้ในภายหลัง ของกรรมการ. Amera Oy ไม่มีสิทธิ์ในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินอกเหนือจากบุคคลที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

การเบี่ยงเบนจากสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นล่วงหน้านี้เกิดจากการที่โครงการวอแรนต์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจของ Amer Group และด้วยเหตุนี้จากมุมมองของบริษัท จึงมีเหตุผลทางการเงินที่สำคัญสำหรับการเบี่ยงเบนดังกล่าว

3. ระยะเวลาการสมัครสมาชิกสามารถจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2546 บุคคลที่มีสิทธิจองซื้อจะได้รับแจ้งสิทธิของตนเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ราคาค่าสมัครใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกโดยไม่มีการพิจารณา

5. ระยะเวลาการสมัครรองคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จองซื้อระหว่างช่วงระยะเวลาจอง

6. การห้ามโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการรวมเข้าระบบรายการหนังสือ

ก่อนเริ่มระยะเวลาการจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถโอนไปยังบุคคลที่สามหรือจำนำโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้หลังจากเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นแล้ว จะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกโอนเข้าสู่ระบบสมุดบัญชีก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้น ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 6 และ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกลงทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในระบบการเข้าหนังสือ บริษัทมีสิทธิดำเนินการจดทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการ

หากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการในกลุ่ม Amer ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหยุดลงภายหลังการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ก่อนระยะเวลาจองซื้อหุ้นด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเกษียณอายุสำหรับบำเหน็จบำนาญ ความทุพพลภาพถาวรในการทำงาน หรือการเสียชีวิต สิทธิเลือกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่มีการพิจารณาและมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ให้โอนไปยัง Amera Oy ในเวลาที่เลิกจ้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการที่เกี่ยวข้อง Amera Oy มีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ตัวเลือกดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับการโอนไปยัง Amera Oy ที่ลงทะเบียนในระบบรายการหนังสือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามมาตรา 7 นี้

8. การเพิ่มทุนสูงสุดใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบให้สิทธิผู้ถือในการจองซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่ง (1) หุ้น โดยแต่ละใบมีมูลค่านับตามบัญชีสี่ (4) ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อหุ้น ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 550,000 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 2,200,000 ยูโร

Amera Oy จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้น

9. ราคาจองซื้อหุ้ราคาจองซื้อจะเป็นราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการค้าของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิระหว่างวันที่ 2 มกราคมถึง 14 กุมภาพันธ์ 2546 โดยเพิ่มร้อยละสิบ (10) อย่างไรก็ตาม ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่นับตามบัญชี ของการแบ่งปัน

10. การจองซื้อและชำระค่าหุ้นระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ Amera Oy ถืออยู่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และยังไม่ได้โอนให้แก่บุคคลสำคัญตามมาตรา 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนวันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นและกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติและ เป็นโมฆะ คณะกรรมการของบริษัทจะทำการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิการจดทะเบียนในทะเบียนการค้า

สถานที่จองซื้อหุ้นคือสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นที่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง หุ้นจะต้องชำระในขณะที่จองซื้อ

หุ้นที่จองซื้อและชำระเงินเต็มจำนวนจะถูกลงทะเบียนในบัญชีรายการจองของผู้จองซื้อ

บริษัทจะอนุมัติการจองซื้อในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่จัดเป็นประจำ บริษัทจะป้อนการเพิ่มทุนตามการสมัครรับข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ เพื่อลงทะเบียนในทะเบียนการค้าและจัดการให้หุ้นใหม่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่อนุมัติการจองซื้อใดๆ ที่ดำเนินการภายหลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หุ้นใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเป็นลำดับแรกสำหรับปีการเงินที่มีการจองซื้อ สิทธิอื่นๆ จะเริ่มในวันที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนในทะเบียนการค้า

13. หุ้นออก หุ้นกู้แปลงสภาพ พันธบัตรพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนจองซื้อ

หากบริษัทเพิ่มทุนโดยใช้การออกหุ้นใหม่แบบโบนัส ราคาจองซื้อและจำนวนหุ้นที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขโดยใช้สูตรดังนี้

ราคาจองซื้อใหม่ = ราคาจองซื้อก่อนออกโบนัสคูณด้วยจำนวนหุ้นก่อนออกโบนัส แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกภายหลังการออกโบนัส

จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อตามสิทธิเลือกทั้งหมด = จำนวนหุ้นก่อนออกโบนัสคูณด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการออกโบนัสแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นก่อนออกโบนัส

หากจำนวนหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อทั้งหมดไม่ใช่ตัวเลขกลม เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

13.2 การออกใหม่ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากบริษัทก่อนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยออกใหม่หรือออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้สิทธิในการจองซื้อครั้งแรกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเช่นเดียวกัน หรือสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะผู้ถือหุ้น ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นจะได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ ราคาจองซื้อ หรือทั้งสองอย่าง

หากจำนวนหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อทั้งหมดไม่ใช่ตัวเลขกลม เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

14. สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในบางสถานการณ์

หากบริษัทก่อนจองซื้อหุ้น ลดทุน สิทธิในการจองซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการแก้ไขตามลักษณะที่บริษัทกำหนดในการตัดสินใจลดทุน หากการลดทุนดังกล่าวถือว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุนจะไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขการจองซื้อ

หากบริษัทถูกเลิกกิจการ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

หากบริษัทเลือกที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในฐานะบริษัทที่ควบรวมกิจการ หรือควบกิจการกับบริษัทใหม่ผ่านการควบรวมกิจการ หรือแยกการควบรวมกิจการออกเป็นสองบริษัทขึ้นไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นระหว่าง ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดก่อนการควบรวมหรือยกเลิกการควบรวมกิจการดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับข้อมูลหลังจากระยะเวลาข้างต้น ในสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องว่าบริษัทแลกสิทธิ์ซื้อจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามมูลค่าตลาด หากบริษัทเป็นบริษัทผู้รับในการควบรวมกิจการ เงื่อนไขการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจของบริษัทในการซื้อหุ้นของตนเองจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากเกิดสถานการณ์การไถ่ถอนตามที่อ้างถึงในหมวด 14 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท หมวด 6 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ หรือมาตรา 13 แห่งข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกสงวนไว้ เพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อในช่วงเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดก่อนการไถ่ถอน ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับข้อมูลหลังจากช่วงเวลานี้

หากมีการแก้ไขมูลค่าหุ้นนับตามบัญชีของหุ้นเพื่อให้ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง ให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อเพื่อให้มูลค่าหุ้นนับตามบัญชีของหุ้นที่จะจองซื้อและราคาจองซื้อทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง ให้นำบทบัญญัติมาตรา 13 มาพิจารณาในการแก้ไขดังกล่าว

หากแบบฟอร์มของบริษัทเปลี่ยนจากบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

15. การระงับข้อพิพาท

กฎหมายของฟินแลนด์จะใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิทธิทางเลือกเหล่านี้จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คนตามกฎอนุญาโตตุลาการของหอการค้ากลางของฟินแลนด์

16. เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้น ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งไม่ถือเป็นสาระสำคัญ

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ

การแจ้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการรับประกันนี้สามารถส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล

เอกสารสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเฮลซิงกิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นในภาษาฟินแลนด์และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน เวอร์ชันภาษาฟินแลนด์จะมีผลเหนือกว่า