Holiday Palace มือถือ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง เชิญประชุมสามัญประจำปี

Holiday Palace มือถือ ขอเชิญผู้ถือหุ้นของ Amer Group Plc เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2546 เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานใหญ่ของ Amer Group Plc ที่ Mäkelänkatu 91 เมืองเฮลซิงกิ

ทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นของบริษัทจะลดลง 3,873,200 ยูโร โดยยกเลิก 968,300 คลัง หุ้นโดยไม่ต้องชำระเงิน มูลค่าตามบัญชีของหุ้นคือ 4 ยูโร จำนวนทุนเรือนหุ้นของบริษัทหลังการลดจำนวนคือ 93,032,880 ยูโร

ทุนจำกัดของบริษัทจะไม่ลดลงเนื่องจากการลดลง เนื่องจากมูลค่าตามบัญชีของหุ้นที่ยกเลิกจะถูกโอนจากทุนเรือนหุ้นไปยังกองทุนพรีเมี่ยมหุ้น

การลดทุนไม่มีผลกระทบต่อการกระจายการถือหุ้นและสิทธิในการออกเสียงในบริษัท เนื่องจากบริษัทจะยกเลิกหุ้นที่จะยกเลิก

กรรมการในการออกตัวเลือกหุ้น คณะกรรมการเสนอให้ออกตัวเลือกหุ้นให้กับบุคลากรหลักของ Amer Group และบริษัทย่อยที่ Amer Group Plc ถือหุ้นทั้งหมด โดยเบี่ยงเบนไปจากสิทธิ์จองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น

มีการเสนอให้เบี่ยงเบนไปจากสิทธิจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้น เนื่องจากตัวเลือกหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจสำหรับบุคลากรหลัก ดังนั้นจึงต้องพิจารณาเหตุผลทางการเงินที่น่าสนใจสำหรับบริษัทที่จะเบี่ยงเบน

มีการเสนอให้ออกตัวเลือกหุ้น 550,000 ตัว ซึ่งให้สิทธิ์ผู้ถือจองซื้อหุ้น Amer Group Plc สูงสุด 550,000 หุ้น มูลค่าตามบัญชี 4 ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 2,200,000 ยูโร หุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามตัวเลือกหุ้นจะมีสัดส่วนสูงสุด 2.4% ของจำนวนหุ้นและคะแนนเสียงทั้งหมดในบริษัท

ตัวเลือกหุ้นออกให้ฟรี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับจำนวนตัวเลือกหุ้นที่จะมอบให้แก่พนักงานคนสำคัญแต่ละคน สิทธิในการเลือกหุ้นบางส่วนเป็นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท กิจการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท

ซึ่งมีสิทธิจองซื้อ ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทไม่ถึงร้อยละ 1 และคะแนนเสียงที่ได้รับจากหุ้นดังกล่าว Amera Oy ซึ่งเป็นสมาชิกของ Amer Group Plc จะออกตัวเลือกหุ้นทั้งหมด 365,000 รายการ เพื่อให้สามารถโอนตัวเลือกหุ้นไปยังบุคลากรหลักที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารของ Amer Group Plc ได้ในภายหลัง

ราคาจองซื้อหุ้นใหม่เป็นราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาตรของหุ้นของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2546 เพิ่มขึ้นร้อยละสิบ (10) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551 สำหรับตัวเลือกหุ้นทั้งหมด

ห้ามโอนหรือจำนำตัวเลือกหุ้นกับบุคคลที่สามก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัท ตัวเลือกหุ้นจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยัง Amera Oy หากการจ้างงานของผู้ถือตัวเลือกหุ้นหรือความสัมพันธ์ในการจ้างงานกับ Amer Group สิ้นสุดลงก่อนเริ่มการสมัครหุ้นในลักษณะที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเลือกหุ้น ตามเงื่อนไข Amera Oy อาจโอนตัวเลือกหุ้นดังกล่าวเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของโปรแกรมตัวเลือกหุ้น

4. ข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขเงื่อนไขของแผนตัวเลือกหุ้นปี 2545

ในการประชุมสามัญประจำปีของ Amer Group Plc Holiday Palace มือถือ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2545 ได้มีการตัดสินใจที่จะออกตัวเลือกหุ้นสูงสุด 900,000 ตัว โดยเบี่ยงเบนจากสิทธิในการจองซื้อล่วงหน้าของผู้ถือหุ้นไปยังบุคลากรหลักของ

Amer Group ตัวเลือกหุ้นให้สิทธิผู้ถือในการสมัครรับข้อมูลสูงสุด 900,000 หุ้น มีการออกหุ้น 300,000 รายการสำหรับการสมัครโดยบุคลากรหลักของ Amer Group Amera Oy ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Amer Group Plc Group ได้ออกตัวเลือกหุ้น 600,000 รายการที่เหลือให้สมัครใช้งานแล้ว

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของตัวเลือกหุ้นปี 2545 เพื่อให้จำนวนตัวเลือกหุ้นสูงสุดคือ 572,500 และตัวเลือกหุ้น 327,500 ที่มอบให้แก่ Amera Oy และยังไม่ได้จำหน่ายจะถูกยกเลิก

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้น 2,290,000 ยูโร จากเดิมที่ 3,600,000 ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อหุ้น และจำนวนหุ้นจะเพิ่มขึ้น 572,500 หุ้น แทน 900,000

ในแง่อื่น ๆ เงื่อนไขของตัวเลือกหุ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงสำเนาเอกสารเกี่ยวกับงบการเงิน ข้อเสนอและเอกสารแนบของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานใหญ่ของ Amer Group Plc ณ วันที่ 13 มีนาคม 2546 สำเนาเอกสารเหล่านี้จะถูกส่งไปยังผู้ถือหุ้นเมื่อมีการร้องขอ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดูแลโดย Finnish Central Securities Depository Ltd เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2546 มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีต้องประกาศการเข้าร่วมภายในวันที่ 18 มีนาคม 2546 ก่อนเวลา 16:00 น. อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรถึง Amer Group Plc, Share Register, PO Box 130, FI-00601 Helsinki หรือโดย โทรศัพท์ไปที่ (09) 7257 8261 (Mirja Vatanen) หรือทางอีเมล์ mirja.vatanen @ amersports.com จะต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน ผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องร้องขอในเวลาที่ทำการลงทะเบียนล่วงหน้า

การจ่ายเงินปันผล

เงินปันผลที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เท่ากับ 1.40 ยูโรต่อหุ้น เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ดูแลโดย Finnish Central Securities Depository Ltd ในวันบันทึกการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 มีนาคม 2546 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล วันที่จ่ายเงินปันผลคือวันที่ 1 เมษายน 2546

อินเดียนาโพลิส 27 ก.พ. 2546 (PRIMEZONE) – NASCAR Silicon Motor Speedway ต้องการทราบว่าใครคือนักแข่งจำลอง NASCAR ที่ดีที่สุดในประเทศ

การแข่งขันชิงแชมป์ระดับชาติในหมู่นักแข่งรถจำลองในศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ทั่วประเทศจะถูกกำหนดในการต่อสู้ที่เริ่มขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม ตามประกาศของ William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. ( OTCBB:IMTS). Perfect Line, LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร

ฤดูกาลแข่งที่ประกอบด้วย 10 รายการจะเป็นตัวกำหนดนักแข่งสองอันดับแรกในแต่ละ 12 แห่งของ NASCAR Silicon Motor Speedway โดยฤดูกาลจะสิ้นสุดในวันที่ 26 กันยายน ระบบจะใช้ระบบคะแนนที่คล้ายกับที่ใช้ใน NASCAR Winston Cup Series โดยมี ผู้ทำรายได้สูงสุด 2 อันดับแรกจากทั้ง 12 แห่งที่เดินทางไปยังการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติ NASCAR Silicon Motor Speedway ในเมืองชาร์ลอตต์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา เพื่อเป็นตัวแทนร้านของพวกเขา

รอบชิงชนะเลิศระดับชาติจะจัดขึ้นร่วมกับงาน UAW-GM Quality 500 NASCAR Winston Cup Series ในวันที่ 11 ตุลาคม ที่ Lowe’s Motor Speedway

ทีมละสองคนจะแข่งขันกับทีมอื่นในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะแบ่งออกเป็นสี่ภูมิภาค กลุ่มละสามทีม ภูมิภาค 1 จะประกอบด้วยร้านค้าสองแห่งในนิวยอร์กและร้านลอสแองเจลิส ในขณะที่ภูมิภาคที่ 2 จะประกอบด้วยร้านค้าในแอตแลนตาสองแห่งและที่ตั้งของชาร์ลอตต์ ภูมิภาค 3 จะรวมถึงร้านค้าในแนชวิลล์ เบอร์มิงแฮม และฮูสตัน และภูมิภาค 4 จะรวมถึงแกรนด์ราปิดส์ ชิคาโก และมินนิอาโปลิส

ในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะประกอบด้วยห้าเผ่าพันธุ์ สมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับคะแนนสำหรับทุกการแข่งขันที่พวกเขาเข้าแข่งขัน คะแนนรวมของทีมสำหรับแต่ละการแข่งขันจะถูกกำหนดโดยการเพิ่มคะแนนของเพื่อนร่วมทีมแต่ละคนเข้าด้วยกัน

ทีมที่ชนะจากรอบรองชนะเลิศแต่ละภูมิภาคจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะประกอบด้วยสี่เผ่าพันธุ์ และทีมที่ชนะรอบชิงชนะเลิศจะได้ตำแหน่งแชมป์ระดับประเทศ นอกจากนี้ แชมป์เปี้ยนรายบุคคลจะได้รับการสวมมงกุฎตามคะแนนรวมของแต่ละคนที่ได้รับตลอดรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับความบันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งรถ NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและยอดขายสินค้าขายปลีกแบรนด์ NASCAR มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMTS กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

สตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน 4 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Modern Times Group MTG AB (Nasdaq:MTGNY) (OTC:MTGNF) กลุ่มสื่อต่างประเทศประกาศในวันนี้ว่า Viasat Broadcasting ได้ลงนามในข้อตกลงกับ Formula 1 ของ Bernie Ecclestone ผู้บริหารเพื่อรับสิทธิพิเศษในการถ่ายทอดรายการ 16 Grand Prix ที่ประกอบขึ้นเป็น Formula 1 Motor Racing World Championship ปี 2003 การแข่งขันแต่ละครั้งจะถ่ายทอดสดในเดนมาร์กทางช่อง Viasat 3+ นอกจากนี้ การถ่ายทอดสดรอบคัดเลือกวันศุกร์และวันเสาร์จะออกอากาศทาง ‘Viasat Sport’ ในเดนมาร์กด้วย

Australian Grand Prix เป็นการแข่งขันครั้งแรกของฤดูกาลใหม่และจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคมที่เมลเบิร์น 3+ จะไม่เพียงออกอากาศการรายงานข่าวการแข่งขัน แต่ยังรวมถึงการสัมภาษณ์หลังการแข่งขันกับนักแข่งที่ชนะการแข่งขันชิงแชมป์นักแข่งปี 2003 ด้วย

Hans-Holger Albrecht ประธานและ CEO ของ MTG กล่าวว่า “Formula 1 เป็นแฟรนไชส์การแข่งรถชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาที่ได้รับความนิยมและน่าตื่นเต้นที่สุดในโลก Viasat เป็นแบรนด์ความบันเทิงสำหรับกีฬาในเดนมาร์กด้วยไลน์การแข่งขันที่ รวมถึงการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฟุตบอลลีกเดนมาร์กและสเปน และทัวร์กอล์ฟ PGA ในสหรัฐอเมริกาและยุโรป”

Modern Times Group เป็นกลุ่มสื่อแบบบูรณาการแนวดิ่งชั้นนำที่มีธุรกิจการแพร่ภาพกระจายเสียง การผลิต การเผยแพร่ และบริการสื่อ ซึ่งดำเนินงานในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก MTG เป็นผู้ให้บริการทีวีฟรีและเพย์ทีวีรายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิกและบอลติก และยังมีบริการฟรีทีวีในรัสเซียและฮังการีอีกด้วย MTG เป็นสถานีกระจายเสียงวิทยุเชิงพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือ เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านซับไตเติ้ลและพากย์ดีวีดี และบริษัทผลิตรายการเรียลลิตี้ทีวีชั้นนำระดับสากล

หุ้น ‘A’ และ ‘B’ ของ MTG มีการซื้อขายใน ‘O-list’ ของ Stockholmsborsen และหุ้น ‘B’ ของ MTG นั้นจดทะเบียนใน Nasdaq

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” บางส่วนที่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังและแผน กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ของผู้บริหาร ประสิทธิภาพในอนาคต ต้นทุน รายได้ รายได้ และข้อมูลแนวโน้มอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญต่างๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบฟอร์ม 20-F เพื่ออภิปรายปัจจัยบางประการเหล่านี้

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อ้างอิงจากข้อมูลที่เรามีอยู่ ณ วันที่ในที่นี้ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Modern Times Group สมาชิก Modern Times Group หรือบุคคลที่กระทำการในนามของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งจากปัจจัยที่อ้างถึงข้างต้น เราไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้

ฟุตบอลชั้นนำของนอร์เวย์ไม่เคยมีการแข่งขันทางทีวีมากมายขนาดนี้มาก่อน การตั้งถิ่นฐานครั้งสุดท้ายและเด็ดขาดของแต่ละรอบใน Tippeligaen จะไปที่ CANAL + โดยตรง นอกจากนี้ ทุกสัปดาห์การแข่งขันจากรอบหลักจะแสดงบน CANAL + ZAP สมาชิก CANAL + ทุกคนจะได้รับโอกาสในการรับชมการแข่งขันประมาณ 50 นัดโดยไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติม

– เราหวังว่าจะได้ร่วมงานกับ Tippeligaen กับ CANAL + ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศ การสำรวจแสดงให้เห็นว่ากีฬาเป็นเนื้อหาบางส่วนที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีอย่างยิ่งที่ CANAL + ได้เลือกที่จะแสดง Tippeligaen เป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ กล่าวโดย CEO Svein Erik Davidsen ใน Canal Digital Norway

ปีที่แล้ว Telenor Broadcast เจ้าของ Canal Digital ได้ซื้อสิทธิ์เพย์ทีวีสำหรับ Tippeligaen จาก NRK และ TV2 สำหรับซีซัน 2545 และ 2546 ปีที่แล้ว Canal Digital ออกอากาศจากช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล ลูกค้าสามารถเลือกระหว่างตั๋วฤดูกาลสำหรับการแข่งขันทั้งหมดหรือซื้อแต่ละนัด ในปีนี้ Canal Digital กำลังร่วมมือกับ CANAL + ในการแสดงการแข่งขันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโปรแกรมของ CANAL +

– สิ่งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเราในการนำเสนอกีฬาชั้นหนึ่งให้กับสมาชิกของเรา ฟุตบอลชั้นนำระดับประเทศจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในนอร์เวย์ ปีเตอร์ แฮรีสัน ผู้จัดการกีฬาชาวนอร์ดิกของ CANAL + กล่าว

– เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับฟุตบอลนอร์เวย์ เล่นไพ่ป๊อกเด้ง และภูมิใจที่ตอนนี้สามารถเสนอ Tippeligaen – ร่วมกับพรีเมียร์ลีก, เซเรียอาและบุนเดสลีกาซึ่งจะทำให้สมาชิกของเราได้รับประสบการณ์ฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมจากลีกที่ดีที่สุดของโลกตลอดทั้งปี Bente Klemetsdal ผู้จัดการทั่วไปของ CANAL + Norway กล่าว

ทิปเปลิเก้นจะปรากฏเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู้บรรยายที่มีประสบการณ์ของเรา Øyvind Alsaker และ Kenneth Fredheim สตูดิโอที่ออกอากาศร่วมกับ Dag Solheim และผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอล Lars Tjærnås จะมีส่วนช่วยในการพัฒนารายการออกอากาศของ Tippeliga Bente Klemetsdal กล่าว

ในสมาคมฟุตบอลแห่งนอร์เวย์ซึ่งขายลิขสิทธิ์โทรทัศน์ มีความพึงพอใจอย่างมากกับโซลูชันทีวีสำหรับ Tippeligaen ในปีนี้
– การที่ Tippeligaen จะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอโปรแกรมสำหรับ CANAL + เป็นข่าวดีสำหรับฟุตบอลนอร์เวย์ คงจะน่าตื่นเต้นที่จะได้ผู้แสดงความเห็นและนักข่าวที่มีประสบการณ์ของ CANAL + มานำเสนอการแข่งขันของเรา เราเชื่อว่ามันสามารถช่วยเพิ่มความสนใจและสนับสนุนฟุตบอลได้ Karen Espelund เลขาธิการสมาคมฟุตบอลนอร์เวย์กล่าว

Tippeligaen จะผลิตโดย Digital Vision ในปีนี้ และจะพร้อมให้บริการแก่สมาชิก CANAL + สั่งซื้อได้ที่ Canal Digital สำหรับครัวเรือนที่มีจานดาวเทียม และที่ Telenor Avidi สำหรับเคเบิลทีวี

11 มีนาคม 2546 – วันนี้ Nokia ได้เปิดตัว Nokia Mediamaster 150 เวอร์ชันดาวเทียมและภาคพื้นดิน ซึ่งเป็นเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่นำความบันเทิง ข่าวสาร ครอบครัว กีฬา และเนื้อหาที่น่าตื่นเต้นอื่นๆ มาสู่บ้านโดยไม่ต้องสมัครสมาชิก ด้วยการให้การเข้าถึงช่องทีวีดิจิตอลและวิทยุฟรีที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ Nokia Mediamaster 150 จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้บริโภค

Jukka Tiitu ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาดของ Nokia Home Communications กล่าวว่า “ผลิตภัณฑ์ Nokia Mediamaster 150 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเข้าถึงความบันเทิงทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมหรือโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดินอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกรายเดือนเพิ่มเติม “ผลิตภัณฑ์ Mediamaster 150 เป็นวิธีที่คุ้มค่าสำหรับผู้บริโภคในการเริ่มเพลิดเพลินกับทีวีดิจิทัลทั้งหมดที่มีให้”

ตามมาตรฐาน Digital Video Broadcast (DVB) Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ของ Nokia ให้การเข้าถึงช่องสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุแบบดิจิทัลที่ออกอากาศฟรีทั้งหมด Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T เพรียวบางและทันสมัย ​​และเข้ากับสภาพแวดล้อมภายในบ้านได้อย่างง่ายดายด้วยดีไซน์กะทัดรัดที่มีตู้สีเทาไททาเนียม

เมนูผู้ใช้ Nokia Navi(TM) Bars บนหน้าจอของ Nokia ทำให้ Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ใช้งานง่ายและให้การนำทางที่รวดเร็ว ผู้บริโภคสามารถสร้างรายการโปรดส่วนตัวได้ถึงแปดรายการจากหน่วยความจำหลายร้อยช่อง ทั้ง Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T ยังมีเกมยอดนิยมของ Nokia เช่น Snake และ Card Deck

เพื่อมอบคุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม Nokia Mediamaster 150 S และ Nokia Mediamaster 150 T ยังรองรับ Dolby(TM)Digital (Bitstream Out)

Nokia Mediamaster 150 S และ Mediamaster 150 T จะวางจำหน่ายในยุโรปในช่วงต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2546

เกี่ยวกับ Nokia
Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ด้วยประสบการณ์ นวัตกรรม ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ และโซลูชั่นที่ปลอดภัย บริษัทได้กลายเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของโทรศัพท์มือถือและเป็นผู้จัดหาชั้นนำของเครือข่ายมือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน และ IP การเพิ่มความคล่องตัวให้กับอินเทอร์เน็ต Nokia จะสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับบริษัทต่างๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น Nokia เป็นบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยนหลักหกรายการ

Worcester, มวล, 12 มีนาคม 2003 (PRIMEZONE) – ขายออนไลน์โดยตรง. (OTCBB: PAID) และดิ๊ก Butkus ฟุตบอลเครือข่าย (DBFN) ประกาศเปิดตัวดิ๊ก Butkus ฟุตบอลเครือข่ายเว็บไซต์ที่ออกแบบใหม่, www.dickbutkus.com เว็บไซต์ DBFN ที่ได้รับรางวัล “ชุมชนฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเน็ต” ส่งเสริมฟุตบอล มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นแบบอย่างที่ดี

Sales OnLine Direct ได้พัฒนาและปรับใช้การออกแบบใหม่ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ ซึ่งให้การนำทางที่ง่ายขึ้น เวลาในการโหลดที่เร็วขึ้น และรูปลักษณ์ที่ใหม่และคล่องตัวสำหรับผู้เยี่ยมชมไซต์ การออกแบบใหม่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบแปดปี ยังช่วยประหยัดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับ DBFN

“Dick Butkus และทีมการตลาดของเรารู้สึกตื่นเต้นกับการออกแบบใหม่ที่เฉียบคม Sales Online Direct ได้สร้างขึ้น” Robert Smith ประธานและซีอีโอของ Excalibur Marketing Group, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการตลาดของ DBFN กล่าว “ความสำคัญของเราคือการสร้างไซต์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้มากขึ้นและความคิดเห็นของผู้ดูของเราได้แสดงให้เห็นว่าพวกเขาชื่นชมการนำทางที่รวดเร็วและง่ายดายและกราฟิกใหม่ ๆ นอกจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาพแล้ว Sales OnLine ยังจัดโครงสร้างไซต์เพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลได้อย่างง่ายดาย ตามความจำเป็นโดยไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ html ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก ทำให้พนักงานของเราสะดวกยิ่งขึ้น และเพิ่มความเร็วในกระบวนการรับข้อมูลใหม่แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา”

“การออกแบบไซต์ใหม่คุณภาพสูงเป็นการแสดงที่เหมาะสมสำหรับทีม DBFN USA Sportsmanship ใหม่ของเรา และโปรแกรมอื่นๆ ที่ยกย่องผู้เล่น โค้ช และผู้ปกครองที่แสดงความเป็นผู้นำในเชิงบวกในวงการกีฬา”

Sales OnLine Direct ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ โฮสต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์สำหรับนักกีฬามืออาชีพและคนดัง รวมถึงบริการอีคอมเมิร์ซแบบเบ็ดเสร็จสำหรับเว็บไซต์ที่มีร้านค้าออนไลน์ DickButkus.com เข้าร่วมกับเว็บไซต์ที่ออกแบบและโฮสต์โดย Sales OnLine Direct ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์สำหรับ Antoine Walker ของ Boston Celtics, Chris Chambers ของ Miami Dolphins, Matt Light ของ New England Patriots และ Shea Hillenbrand ของ Red Sox

“ความต้องการสำหรับการขาย การออกแบบเว็บไซต์และบริการโฮสติ้งของ Online Direct เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างมากเนื่องจากนักกีฬามืออาชีพและคนดังจำนวนมากขึ้นมองเห็นคุณภาพของงานที่เราทำและตระหนักว่าการออกแบบเว็บไซต์ของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและบำรุงรักษาเว็บไซต์ในระยะยาวได้อย่างไร Greg Rotman ซีอีโอของ Sales Online Direct กล่าว

เกี่ยวกับ The Dick Butkus Football Network

“ชุมชนฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดของเน็ต” – “เฉลิมฉลองแปดปีบนเน็ต” – นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปี 1996 The Dick Butkus Football Network, http://www.dickbutkus.comได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในเว็บไซต์ฟุตบอลชั้นนำในเวิลด์ไวด์เว็บอย่างต่อเนื่องโดยสื่อและแฟนฟุตบอลนับล้าน เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus

กำลังเริ่มต้นเดือนที่ 62 ติดต่อกันในฐานะเว็บไซต์ฟุตบอลอันดับ 1 ที่บริการจัดอันดับ Top Ten Links นั่นเป็นเพียงหนึ่งในรางวัลและเกียรติยศมากมายที่ Dick Butkus Football Network ประสบความสำเร็จตั้งแต่เปิดตัว เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus นำเสนอ NFL, CFL, Arena Football, College, High School และ Pop Warner พร้อมอัปเดต

รายวัน โปรไฟล์ สัมภาษณ์ โปรโมชั่น ทรัพยากรและการแข่งขันแบบโต้ตอบ เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus ยังเป็นเจ้าภาพของ Internet Sports Awards ( http://www.isportsnet.com) ซึ่งเป็นการครบรอบปีที่แปดของการโหวตของแฟนกีฬาออนไลน์สำหรับผู้เล่นชั้นนำ ทีม และเว็บไซต์ใน 15 กีฬาที่แตกต่างกัน เครือข่ายฟุตบอล Dick Butkus เปิดตัว USA Sportsmanship Team ( http://www.usasportsmanshipteam.com ) ซึ่งเป็นโปรแกรมระดับชาติที่จัดแสดงแบบอย่างที่สร้างความแตกต่างนอกสนาม

เกี่ยวกับการขายออนไลน์โดยตรง

Sales OnLine Direct, www.paid.com , ดูแลและพัฒนาพอร์ทัลและเว็บไซต์สำหรับบริษัทและอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทได้เน้นความพยายามในด้านอุตสาหกรรมของเก่าและของสะสม พัฒนาเว็บไซต์ที่ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ผ่านเว็บโฮสติ้งและบริการที่มีการจัดการ Sales OnLine Direct ได้มอบโซลูชัน e-business ให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย รวมถึงฝ่าย

ประมูลของ Rotman ด้วย Rotman Auction ขายสินค้าหลายหมื่นรายการต่อปีผ่านการประมูล การขายตรง และกิจกรรมพิเศษ และเป็นผู้ขาย eBay Gold Power ที่ผ่านการรับรอง บริษัทฯ ได้พัฒนา “AI Suite” http://www.auctioninc.com/ของซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ขายบนอีเบย์ และนำเสนอเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่จำเป็นเหล่านี้

แก่บริษัทอื่นๆ ด้วยความคิดริเริ่มล่าสุด Sales OnLine Direct กำลังสร้างตัวเองให้เป็นหนึ่งในพอร์ทัลของสะสมที่สำคัญที่สุด และบริการประมูลออนไลน์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีแก่อุตสาหกรรมของสะสม หุ้นสามัญของบริษัทมีการซื้อขายบนกระดานข่าว Nasdaq OTC ภายใต้สัญลักษณ์ “จ่าย”

DEL MAR, Calif., 13 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Cavalcade of Sports Media, Inc. (OTCBB:CVOS) ประกาศว่า บริษัทในเครือคือ Ethnic Broadcasting Company ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อซื้อกิจการ Global Movies Direct บริษัทในซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ให้บริการเช่าและจำหน่ายดีวีดีออนไลน์ ( www.indofilms.com ) Global Movies Direct เป็นร้านเช่าภาพยนตร์อินเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีภาพยนตร์อยู่ในคลังมากกว่า 2,500 เรื่อง บริษัทจัดส่งดีวีดีมากกว่า 50,000 แผ่นต่อเดือนและเติบโตอย่างรวดเร็ว

Ed Litwak ประธานของ Cavalcade กล่าวว่า “สิ่งนี้จะทำให้ Cavalcade of Sports Media มีรายได้ประมาณ 150,000 เหรียญต่อเดือน ฐานสมาชิกของ Global Movie Direct เพิ่มขึ้นอย่างมากในแต่ละเดือนด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามสอดคล้องกัน”

นาย Litwak ยังกล่าวอีกว่า “การเข้าซื้อกิจการครั้งใหม่นี้เพิ่มมิติให้กับรายการของ Cavalcade สิ่งนี้นำรูปแบบธุรกิจ Ethnic Broadcasting Company ของเราไปสู่ระดับใหม่ การมีภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกที่ Global Movie Direct จะผลิตหรือได้รับสิทธิ์สำหรับรายการโทรทัศน์และละครของอเมริกา การกระจาย.”

ในปี 2545 Cavalcade of Sports Media ปิดการเข้าซื้อกิจการ 2 รายการและตั้งใจจะปิดเพิ่มภายในสิ้นปี 2546 ปัจจุบัน Cavalcade กำลังขยายตัวผ่านการควบรวมกิจการของสถานีโทรทัศน์และผู้ให้บริการเนื้อหาที่ทำกำไรได้ในสหรัฐอเมริกา บริษัทวางแผนที่จะออกอากาศทางช่องชาติพันธุ์ของตนเองรวมถึงช่องประวัติกีฬาที่ขยายออกไป

Cavalcade of Sports Media, Inc. ดำเนินธุรกิจบันเทิงด้านกีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีต เป้าหมายของ Cavalcade คือการถ่ายทอดเนื้อหากีฬาที่ชวนให้นึกถึงอดีตตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ ไปยังผู้ให้บริการเคเบิลและดาวเทียมในฐานะผู้ให้บริการโปรแกรมเครือข่ายดิจิทัล บริษัทตั้งใจที่จะใช้คลังรายการกีฬาที่ครอบคลุมซึ่งมีกีฬายอดนิยมหลากหลายประเภท ห้องสมุด Cavalcade มีการแข่งขันกีฬาย้อนยุคและการรายงานข่าวย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่ 1940 โดยมีโปรแกรมมากกว่า 10,000 ชั่วโมงสำหรับบริษัท ภารกิจของ Cavalcade คือการนำเสนอ

รายการที่น่าสนใจ ให้ข้อมูลและประวัติศาสตร์ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพ Cavalcade จะให้ทางเลือกการเขียนโปรแกรมกีฬาที่สนุกสนานและประหยัด การเขียนโปรแกรมกีฬาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ในปี 1997 ESPN จ่ายเงิน 175 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ US Classic Sports Network

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ Cavalcade of Sports Media ที่www.cavalcadetv.comหรือติดต่อ Ed Litwak ที่ Cavalcade of Sports Media ที่ 858-481-2207

ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการเงินในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้นอกเหนือจากข้อเท็จจริงในอดีตคือ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 มาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และตามที่กำหนดไว้ใน กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 บริษัทตั้งใจให้ข้อความดังกล่าวเกี่ยวกับการคาด

การณ์ในอนาคตของบริษัท ซึ่งรวมถึงรายได้และรายได้ในอนาคต และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่น ๆ ทั้งหมดอยู่ภายใต้การเก็บข้อมูลที่ปลอดภัยที่สร้างขึ้นด้วยเหตุนี้ เนื่องจากข้อความเหล่านี้ (ผลการดำเนินงานในอนาคตและการขาย) มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดหวัง

บอลด์วินพาร์ก แคลิฟอร์เนีย 14 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — นากิ ผู้พัฒนาอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอเกม ประกาศชื่อผู้สนับสนุนและนิทรรศการในงาน “It’s Kids Time!” ประจำปี 2546 ประจำปี 2546 ทัวร์ห้างสรรพสินค้าแห่งชาติ จัดการโดย Sports Profiles Plus(tm) ซึ่งเป็นบริษัทในชิคาโกที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาและการตลาดสำหรับเด็ก ทัวร์นี้จะเริ่มในวันที่ 16 มีนาคมในเมืองเดนเวอร์ รัฐโคโลราโด และสิ้นสุดที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 7 ธันวาคม โดยหยุดที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ 39 แห่งใน 21 ตลาด

“ในตลาดที่เต็มไปด้วยบริษัทต่างๆ ที่สูบฉีดผลิตภัณฑ์โดยมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เราเห็นความสำคัญพื้นฐานของการจัดหาวิธีการสำหรับกลุ่มเป้าหมายของเราในการสร้างประสบการณ์โดยตรงและเป็นส่วนตัวกับอุปกรณ์เสริมสำหรับวิดีโอเกมของ Naki และ Naki” John Goodale ผู้ดำรงตำแหน่งใหม่กล่าว รองประธานอาวุโส ฝ่ายขาย/การตลาด/การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นากิ

Naki เป็นบริษัทอุปกรณ์วิดีโอเกมแห่งแรกที่เข้าร่วม “It’s Kids Time!” ไลน์อัพทัวร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุกปีโดยแบรนด์ครอบครัวหลายแบรนด์ เช่น Sony Family Entertainment(tm), Marvel Comics(tm), Mattel(tm) และ Major League Baseball ที่มีคุณสมบัติชั้นนำเช่น Jackie Chan Adventures(tm) และ Harry พอตเตอร์(TM). Radio Disney(tm), Toys R’ Us(tm) และ WBKids(tm) เป็นพันธมิตรส่งเสริมการขายหลักที่จะให้ความคุ้มครองสื่อรวมถึงการสนับสนุนการค้าปลีกสำหรับทัวร์

สำหรับรายละเอียดทัวร์และรายชื่อห้างสรรพสินค้าทั้งหมด โปรดไปที่www.nakiusa.comหรือติดต่อ marketing@nakiusa.com

เกี่ยวกับ นาคี

Naki สร้างอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบวิดีโอเกมโดย Sony, Nintendo และ Microsoft พันธมิตรทางธุรกิจหลักของ Naki ได้แก่ เครือข่ายค้าปลีกระดับประเทศ ผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์เกม สตูดิโอภาพยนตร์ และชุมชนสื่อบันเทิงแบบโต้ตอบ สินค้านากิจำหน่ายในร้านค้าปลีกยอดนิยมทั่วประเทศ รวมทั้งในแคนาดา ยุโรป และเอเชีย สำนักงานใหญ่ของ Naki ตั้งอยู่ที่ Baldwin Park รัฐแคลิฟอร์เนีย สำนักงานตั้งอยู่ที่ 5101 พาณิชย์ไดรฟ์บอลด์วินพาร์แคลิฟอร์เนีย 91706. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ Naki www.nakiusa.com

เกี่ยวกับ It’s Kids Time!

“ถึงเวลาของลูกแล้ว!” ประสานงานกับบริษัทของเล่น/อินเทอร์แอกทีฟรายใหญ่เพื่อส่งเสริมข้อความด้านการศึกษาและความปลอดภัยผ่านความสนุกสนานและเกม มันเป็นหนึ่งในความคิดริเริ่มด้านการตลาดงานอีเวนต์จำนวนมากที่จัดการโดย Sports Profiles Plus(tm)

การรายงานข่าวกีฬาทางโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ที่ดีที่สุดจะมารวมกันในต้นเดือนเมษายนเมื่อ M1 เปิดตัวบริการข่าวกีฬา MMS แห่งแรกของสิงคโปร์โดยความร่วมมือกับ Nokia และ IMG นั่นคือเวลาที่ลูกค้า M1 สามารถดู อ่าน และฟังภาพล่าสุด รายงาน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาสำคัญๆ ทั่วโลกบนโทรศัพท์ MMS ได้พร้อมกันบนโทรศัพท์ MMS

ในการร่วมมือกับ IMG ซึ่งเป็นบริษัทการตลาดและการจัดการด้านกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลก M1 จะนำเสนอข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกเป็นประจำ ความตื่นเต้นและความตื่นเต้นของลีกฟุตบอลยุโรป บาสเก็ตบอล NBA เทนนิสแกรนด์สแลม สนามกอล์ฟ US PGA และ Formula 1 จะพร้อมใช้งานในรูปแบบมัลติมีเดียและหลากสีสำหรับลูกค้า MMS

ศูนย์กีฬา M1 จะส่งการแจ้งเตือนข่าว MMS ซึ่งจะให้บริการฟรีในช่วงสามเดือนแรกหลังการเปิดตัว – วันละ 3 ครั้งแก่ผู้สมัครสมาชิกบริการ M1 Sports Center จะให้บริการแบบพรีเมียมหรือแบบพื้นฐาน แม้ว่าบริการทั้งสองจะรวมรูปภาพ กราฟิก และข้อความ แต่บริการระดับพรีเมียมเท่านั้นที่จะรวมการบรรยายด้วยเสียง บริการระดับพรีเมียมมีเฉพาะในโทรศัพท์บางรุ่นเท่านั้น เช่น Nokia 7650 และ Nokia 3650 ใหม่ รวมถึง Sony Ericsson P800

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถรอจนถึงเดือนเมษายน M1 Sports Center ก็มีให้บริการในรูปแบบ WAP/GPRS ด้วยเช่นกัน ลูกค้า M1 สามารถเข้าถึงบริการบนโทรศัพท์ WAP/GPRS ของพวกเขาที่ Mi World Mobile เพื่อรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับกีฬาสำคัญๆ เนื้อหา WAP ให้บริการฟรี แต่ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการข้อมูลเวลาออกอากาศ/GPRS มาตรฐาน

“นี่เป็นบริการ MMS อีกบริการหนึ่งที่เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ความดึงดูดใจของกีฬาสากล ความฉับไวและความสะดวกของโทรศัพท์มือถือ และความสมบูรณ์ของมัลติมีเดียของ MMS ทำให้เกิดส่วนผสมอันทรงพลังสำหรับบริการที่น่าสนใจ ความเชี่ยวชาญและการเข้าถึงของ IMG ในวงการกีฬาระดับโลกจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าเรามีเนื้อหาที่เป็นปัจจุบันและเป็นที่นิยม และได้รับการปรับแต่งสำหรับผู้ชมจำนวนมากของแฟนกีฬาที่รักกีฬา” Neil Montefiore ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ M1 กล่าว

“IMG ให้บริการเนื้อหาบนมือถือมาตั้งแต่ปี 2539 และกำลังทบทวนศักยภาพของเทคโนโลยีเกิดใหม่อยู่เสมอ ด้วย MMS เรามองเห็นโอกาสสำคัญในการสร้างบริการสื่อสมบูรณ์ที่น่าสนใจซึ่งส่งอารมณ์ของกีฬา โครงการระดับโลกนี้กับ Nokia ให้โอกาสที่ดีในการ สำรวจศักยภาพของบริการสื่อสมบูรณ์กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ เช่น M1 ในสิงคโปร์” มาร์ค เซลบี หัวหน้าแผนกอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ IMG กล่าว

Nokia ได้ร่วมมือกับ IMG ทั่วโลกเพื่อพัฒนาบริการ Essential Sports เพื่อนำเสนอภาพกีฬา ข่าวสาร อัปเดต และเสียงบรรยายแก่แฟนกีฬาผ่านโทรศัพท์มือถือ บริการ Essential Sports ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับรสนิยมด้านกีฬาที่แตกต่างกันของยุโรป สหรัฐอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก และพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าผู้ให้บริการของ Nokia เพื่อสร้างแบรนด์และนำเสนอเป็นของตนเอง บริการนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความคิดริเริ่มที่ Nokia ดำเนินการเพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการในการพัฒนาบริการ MMS เชิงพาณิชย์ที่มีความน่าสนใจในวงกว้าง

ซานดิเอโก, 18 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — Full90 Sports Inc ประกาศความร่วมมือปี 2546 กับลอสแองเจลิสกาแล็กซี่ของเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS)

Full90 Sports Inc. ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงการเป็นผู้สนับสนุนกับ Los Angeles Galaxy สำหรับฤดูกาล MLS ปี 2003 ข้อกำหนดของข้อตกลงนี้รวมถึง Full90 เพื่อเป็นพันธมิตรที่โดดเด่นในสนามกีฬาตลอดจนผ่านทางอินเทอร์เน็ตและรายการทีวี นอกจากนี้ Full90 จะติดต่อไปยังชุมชนฟุตบอลระดับรากหญ้าในฐานะผู้สนับสนุนที่นำเสนอโปรแกรมชุมชนท้องถิ่น Los Angeles Galaxy/Full90, ค่าย MLS ตลอดจนเข้าร่วมโปรแกรมและการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้

“เรายินดีที่จะต้อนรับ Full90 Sports, Inc. ในฐานะหุ้นส่วนองค์กรสำหรับฤดูกาลปี 2546” ดั๊ก แฮมิลตัน รองประธาน/ผู้จัดการทั่วไปของลอสแองเจลิสกล่าว “การเป็นหุ้นส่วนจะช่วยให้เราแต่ละคนสามารถสานต่อความพยายามของเราในการสร้างชุมชนฟุตบอลท้องถิ่นที่แข็งแกร่ง เรามีเป้าหมายร่วมกันและหวังว่าจะได้ร่วมงานกับพวกเขา”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับลอสแองเจลิส กาแล็กซี่ ซึ่งเป็นหนึ่งในทีม AEG เพราะพวกเขามุ่งมั่นอย่างชัดเจนที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างฟุตบอลเยาวชนและฟุตบอลอาชีพ” เจฟฟ์ สคีน ซีอีโอของ Full90 Sports กล่าว “การเป็นพันธมิตรระหว่าง Galaxy/Full90 ได้รับการออกแบบมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของทั้งสองกลุ่มเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการโปรโมตฟุตบอลผ่านฮีโร่”

เกี่ยวกับ Full90 Sports, Inc.

Full90 Sports, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นบริษัทฟุตบอลระดับโลกซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในด้านผลิตภัณฑ์ฟุตบอลล้ำสมัยที่ออกแบบมาเพื่อขยายความเพลิดเพลินในการเล่นฟุตบอลสำหรับผู้เล่นทุกวัย Full90 Sports, Inc. เป็นผู้ประดิษฐ์ Full90 Performance Headguard(tm) ใหม่ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Tru-Play ™ (TPT)(tm) Full90 Performance Headguards ได้รับการจดสิทธิบัตรในระดับสากลและเป็น Headguard เดียวที่ให้การป้องกันในขณะที่ไม่เสียสละวิธีการเล่นฟุตบอลหรือความสามารถในการ “รู้สึก” ของเกม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Full90 กีฬา, Inc สามารถพบได้ที่www.full90.comหรือโทร 877-4FULL90

เกี่ยวกับ Los Angles Galaxy

Los Angeles Galaxy เป็นหนึ่งใน 10 ทีมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) และผู้ชนะการแข่งขัน MLS Cup Championship ปี 2545 Galaxy จะเปิดสนามกีฬาแห่งใหม่ของพวกเขา The Home Depot Center ในวันที่ 7 มิถุนายน 2546

WHITNEY POINT, NY, 19 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — ผู้เขียน Clifford J. Vernon ไม่จำเป็นต้องถูกต้องทางการเมือง อันที่จริง หนังสือเล่มใหม่ของเขาตรงกันข้าม บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่สำหรับศตวรรษที่ยี่สิบเอ็ด (ขณะนี้มีให้บริการผ่านห้องสมุด 1stBooks) เป็นคอลเล็กชั่นบทกวีที่น่ายินดี 120 กวีนิพนธ์แนวกีฬาคริสเตียนและแฝงแรงบันดาลใจ

หลายวิชาได้รับการจัดการด้วยคำพูดที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างพิถีพิถันของเวอร์นอน เช่น มนุษยชาติ ศรัทธา ครอบครัว ความเงียบสงบ และประเทศ ด้วยประสบการณ์กว่าแปดทศวรรษ ผู้เขียนครอบคลุมอารมณ์และความคิดตลอดชีวิต ในบทกวีของเขาชื่อ “ความคิด” เวอร์นอนกล่าวถึงอารมณ์ที่ความคิดทั่วไปสามารถนำมาสู่บุคคลได้: “คิดถึงสถานที่ที่ความคิดมาจาก / จากพระเจ้าในสวรรค์หรือลิงที่โง่เขลา / ตามที่มนุษย์คิด เขาจะเป็นเช่นนั้น เป็น / ตาบอดเหมือนค้างคาวหรือด้วยตาที่มองเห็น”

บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่เป็นการอ่านที่น่าสนใจคือ “การรวบรวมกลอนที่คนส่วนใหญ่สนใจ” เวอร์นอนกล่าว ใน “แนวคิด” ผู้เขียนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเลือกอย่างรอบคอบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่เผชิญอยู่ทุกวัน: “บางอย่างไม่ดีและบางอย่างก็ดี/ เป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไป/ ข้อใดเท็จและข้อใดเป็นความจริง/ การเลือกใส่ใจ จะเห็นคุณผ่าน.”

Vernon เป็นถิ่นที่อยู่ปัจจุบันของ Whitney Point, NY เขาเริ่มเขียนบทกวีเมื่อ 15 ปีที่แล้ว ตอนนี้เขาเกษียณแล้วหลังจากทำงานเป็นช่างไฟฟ้าหรือช่างไฟฟ้ามายาวนานสี่ทศวรรษ ผู้เขียนบรรยายชีวิตของเขาว่าได้รับพร เขาแต่งงานกับ “ผู้หญิงที่รัก” เป็นเวลา 56 ปีและทั้งคู่มีลูกสี่คน

บทกวีที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองของปู่เป็นบทกลอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้อ่านโดยคริสเตียนผู้เคร่งศาสนา

เกี่ยวกับ 1STBOOKS LIBRARY

1stBooks Library บริษัทการพิมพ์ตามสั่งและ eBook ที่ทำกำไรได้เพียงแห่งเดียวในประเภทเดียวกัน ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 และได้ช่วยผู้เขียนมากกว่า 7,000 คนเผยแพร่ผลงานของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.1stbooks.comและคลิกภาพ “สื่อ” ที่ด้านบนของหน้า

อินเดียนาโพลิส, 19 มีนาคม 2546 (PRIMEZONE) — ประสบการณ์การแข่งรถจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ NASCAR Silicon Motor Speedway กำลังขยายออกนอกศูนย์แข่งรถของตนเองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัท

William R. Donaldson ประธานและซีอีโอของ Interactive Motorsports and Entertainment Corp. (OTCBB:IMTS) ประกาศข้อตกลงระหว่าง NASCAR Silicon Motor Speedway และ Burroughs & Chapin Company แห่ง Myrtle Beach รัฐเซาท์แคโรไลนา สำหรับการติดตั้งเครื่องจำลองที่เป็นกรรมสิทธิ์ 10 เครื่องที่ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains และ Ocean Front Arcade ของสวนสนุก Myrtle Beach Pavilion Perfect Line, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ IMTS เป็นเจ้าของและดำเนินการศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ที่ไม่เหมือนใคร

NASCAR SpeedPark เป็นสถานบันเทิงของ NASCAR แท้ ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างสถานบันเทิงสำหรับครอบครัวโกคาร์ทและวงจร NASCAR ระดับมืออาชีพ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Sevierville รัฐ Tenn. เป็นหนึ่งในสอง NASCAR SpeedParks ที่ดึงดูดใจแฟนๆ แบบโต้ตอบได้ โดยวางพัดลมไว้บนที่นั่งคนขับ NASCAR SpeedPark แห่งที่ 3 มีแผนจะเปิดในฤดูร้อนนี้ที่ Concord Mills ใน Concord รัฐ North Carolina

เครื่องจำลอง 6 เครื่องเช่นเดียวกับที่ใช้ใน 12 ตำแหน่งของ NASCAR Silicon Motor Speedway จะถูกติดตั้งที่ NASCAR SpeedPark Smoky Mountains ซึ่งช่วยให้ผู้เยี่ยมชมสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของพวกเขาด้วยการขับรถในการแข่งขัน NASCAR Winston Cup Series จำลอง เครื่องจำลองจะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน

เครื่องจำลองสี่เครื่องจะถูกติดตั้งที่ Ocean Front Arcade ของสวนสนุก Myrtle Beach Pavilion ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ Myrtle Beach ที่ Burroughs & Chapin Company เป็นเจ้าของและดำเนินการ

“เรามีความยินดีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบันเทิงชั้นนำที่มีขนาดของ Burroughs & Chapin Company” โดนัลด์สันกล่าวในการประกาศ “เรากำลังศึกษาโอกาสเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องจำลอง NASCAR ที่ไม่เหมือนใครของเราที่สถานที่อื่นๆ ของบริษัท Burroughs & Chapin”

บริษัท Burroughs & Chapin เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสำหรับ NASCAR SpeedParks บริษัท Burroughs & Chapin เป็นบริษัทเอกชนที่ตั้งอยู่ในเมืองไมร์เทิลบีช รัฐเซาท์แคโรไลนา และเป็นผู้นำในด้านความบันเทิง นันทนาการ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจัดการทรัพย์สิน และการเกษตร บริการของบริษัทไปยัง Myrtle Beach และ Grand Strand มีขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1860 และรวมถึงการพัฒนาแหล่งช้อปปิ้ง สนามกอล์ฟ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง ศูนย์การค้าค้าปลีก และชุมชนที่อยู่อาศัยและรีสอร์ท

ศูนย์แข่งรถ NASCAR Silicon Motor Speedway ของ Perfect Line เป็นเครือข่ายร้านค้าความบันเทิงแบบโต้ตอบที่มีตราสินค้า NASCAR ที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการที่สุดในโลก และนำเสนอสินค้า NASCAR ที่เป็นที่นิยมที่สุดให้กับลูกค้า Perfect Line ได้รวมเอาเทคโนโลยีจำลองการแข่งรถที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่ซับซ้อนพร้อมใบอนุญาต NASCAR พิเศษสำหรับ

ความบันเทิงตามสถานที่และใบอนุญาตสำหรับแทร็กและทีม NASCAR ยอดนิยม การแข่งขัน NASCAR ถือเป็นกีฬาที่มีผู้ชมอันดับหนึ่งในอเมริกา โดยมีแฟน ๆ ประมาณ 75 ล้านคนและมากกว่า 1.4 พันล้านดอลลาร์ในการขายสินค้าปลีกแบรนด์ NASCAR

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่www.SMSonline.com

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ยกเว้นข้อมูลในอดีตที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ทำขึ้นตามบทบัญญัติ Safe Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า และแนวโน้มทางธุรกิจของ Interactive Motorsports & Entertainment Corporation ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความ

ไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของบริษัทในช่วงเวลาในอนาคตแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แนวโน้มเศรษฐกิจและผลกระทบต่อรายได้ในอนาคต การเข้าถึงและต้นทุนของเงินทุน ความไม่แน่นอนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การแข่งขัน และการพึ่งพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใบอนุญาตและสัญญาเช่า

ารประชุมสามัญประจำปีของ Amer Group Plc ซึ่งจัดขึ้นก่อนหน้านี้ในวันนี้ ได้รับและรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงินปี 2545 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุญาตให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทพ้นจากความรับผิด นอกจากนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการ การยกเลิกหุ้นของบริษัท การเปลี่ยนแปลงโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิประจำปี 2545 และโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ให้กับบุคลากรหลักของกลุ่ม

การตรวจสอบทางการเงิน พ.ศ. 2545

นายโรเจอร์ ทาเลอร์โม ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสรุปงบการเงินประจำปี 2545 ในการทบทวนของเขา คุณทาเลอร์โมกล่าวว่ากำไรจากการดำเนินงานของ Amer Group ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2545 ยอดขายสุทธิใกล้เคียงกับปีที่แล้ว กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานแข็งแกร่ง ฝ่ายกอล์ฟกลับมาทำกำไร ในไตรมาสที่สี่ Amer Group ได้ขยายการดำเนินงานเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วยการเข้าซื้อกิจการของ Precor ในสหรัฐอเมริกา ยอดขายสุทธิและกำไรจากการดำเนินงานของ Amer Group คาดว่าจะเติบโตในปี 2546

ในบรรดากรรมการที่มีกำหนดจะหมดวาระ นายอิลกา บราเธอร์สและนายทิโม มาซิลตาได้รับเลือกอีกครั้งเป็นเวลาสามปีสำหรับวาระปี 2546-2548 และนายทูโม เลห์เดสมากิได้รับเลือกอีกครั้งเป็นเวลาสองปีสำหรับวาระปี 2546-2547 สมาชิกคณะกรรมการคนอื่นๆ ได้แก่ Mr Felix Björklund (วาระปี 2545-2547) นาย Pekka Kainulainen (วาระปี 2544-2546) และนาย Roger Talermo (วาระปี 2544-2546) จะยังคงดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการต่อไป

ในการประชุมครั้งแรก คณะกรรมการชุดใหม่ได้เลือกนาย Pekka Kainulainen เป็นประธาน และ Mr Ilkka Brotherus เป็นรองประธานตามลำดับ

ผู้ตรวจสอบบัญชี

PricewaterhouseCoopers Oy ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้รับเลือกให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบการตรวจสอบคือ Mr Göran Lindell ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

การยกเลิกหุ้นของตัวเอง

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้รับรองข้อเสนอของคณะกรรมการให้ลดทุนจดทะเบียนของกลุ่ม Amer ลง 3,873,200 ยูโร โดยการยกเลิกโดยไม่ชำระเงินจำนวน 968,300 หุ้นที่บริษัทถืออยู่ในปัจจุบัน มูลค่าที่นับตามบัญชีของหนึ่งหุ้นคือสี่ยูโร ภายหลังการยกเลิก ทุนจดทะเบียนและชำระแล้วของบริษัทจะมีจำนวนเงิน 93,032,880 ยูโร และจำนวนหุ้นที่ออกคือ 23,258,220

ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ถูกจำกัดจะไม่ลดลงเนื่องจากการเพิกถอน เนื่องจากมูลค่าที่ซื้อขายในบัญชีของหุ้นจะถูกโอนจากทุนเรือนหุ้นไปยังกองทุนส่วนเกินมูลค่าหุ้น

การยกเลิกจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อการแตกการถือหุ้นและการลงคะแนนเสียงในบริษัท เนื่องจากหุ้นที่จะยกเลิกเป็นของบริษัท

การเปลี่ยนแปลงโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นยังลงมติด้วยว่าเงื่อนไขของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545 มีการเปลี่ยนแปลงและจำนวนสูงสุดของใบสำคัญแสดงสิทธิจำกัดอยู่ที่ 572,500 และยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ 327,500 ที่ยังไม่ได้แจกจ่าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้ถึง 572,500 หุ้นใหม่ แทนที่จะเป็น 900,000 หุ้นใหม่ กล่าวคือ สูงสุด 2,290,000 ยูโร แทนที่จะเป็น 3,600,000 หุ้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิปี 2545 ยังคงมีผลบังคับใช้

โครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับข้อเสนอของคณะกรรมการที่จะออกโครงการใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่ให้กับบุคลากรหลักของ Amer Group Plc

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอจะออกคือ 550,000 โดยมีสิทธิจองซื้อสูงสุด 550,000 หุ้น Amer Group ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหล่านี้ 185,000 จะถูกเสนอสำหรับการสมัครให้กับบุคลากรหลักของกลุ่ม และ 365,000 จะถูกเสนอสำหรับการสมัครสมาชิกกับ Amera Oy ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัท Amer เดียวกัน เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเป็นได้ในภายหลัง เสนอให้กับบุคคลสำคัญที่กำหนดโดยคณะกรรมการของ Amer Group โดยสามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2546

ราคาจองซื้อหุ้นจะเท่ากับ 37.90 ยูโร ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการซื้อขายของหุ้น Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ ระหว่างวันที่ 2 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 โดยเพิ่มร้อยละสิบ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

Amer Group Plc (“บริษัท”) จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นไม่เกิน 550,000 หุ้น โดยให้สิทธิผู้ถือในการจองซื้อในบริษัทได้สูงสุด 550,000 หุ้น

2. การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

เบี่ยงเบนไปจากสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 185,000 ใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับการจองซื้อกับบุคลากรหลักของ Amer Group คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่บุคลากรหลักของกลุ่ม

ใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวน 365,000 จะถูกเสนอให้จองซื้อ Amera Oy ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัทเดียวกันกับบริษัท เพื่อให้ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถเสนอขายแก่บุคคลสำคัญเหล่านั้นที่กำหนดโดยคณะกรรมการของ Amer Group Plc ได้ในภายหลัง ของกรรมการ. Amera Oy ไม่มีสิทธิ์ในการโอนใบสำคัญแสดงสิทธินอกเหนือจากบุคคลที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท

การเบี่ยงเบนจากสิทธิจองซื้อของผู้ถือหุ้นล่วงหน้านี้เกิดจากการที่โครงการวอแรนต์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจูงใจของ Amer Group และด้วยเหตุนี้จากมุมมองของบริษัท จึงมีเหตุผลทางการเงินที่สำคัญสำหรับการเบี่ยงเบนดังกล่าว

3. ระยะเวลาการสมัครสมาชิกสามารถจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2546 ถึง 30 มิถุนายน 2546 บุคคลที่มีสิทธิจองซื้อจะได้รับแจ้งสิทธิของตนเป็นลายลักษณ์อักษร

4. ราคาค่าสมัครใบสำคัญแสดงสิทธิจะออกโดยไม่มีการพิจารณา

5. ระยะเวลาการสมัครรองคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้จองซื้อระหว่างช่วงระยะเวลาจอง

6. การห้ามโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการรวมเข้าระบบรายการหนังสือ

ก่อนเริ่มระยะเวลาการจองซื้อ ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่สามารถโอนไปยังบุคคลที่สามหรือจำนำโดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากคณะกรรมการบริษัท ใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถโอนไปยังบุคคลที่สามได้หลังจากเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้นแล้ว จะไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกโอนเข้าสู่ระบบสมุดบัญชีก่อนเริ่มระยะเวลาจองซื้อหุ้น ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 6 และ 7 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกลงทะเบียนเพื่อให้มีผลบังคับใช้กับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในระบบการเข้าหนังสือ บริษัทมีสิทธิดำเนินการจดทะเบียนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ถือสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. การยุติความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการ

หากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการในกลุ่ม Amer ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหยุดลงภายหลังการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่ก่อนระยะเวลาจองซื้อหุ้นด้วยเหตุผลอื่นนอกเหนือจากการเกษียณอายุสำหรับบำเหน็จบำนาญ ความทุพพลภาพถาวรในการทำงาน หรือการเสียชีวิต สิทธิเลือกของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยไม่มีการพิจารณาและมาตรการเพิ่มเติมใดๆ ให้โอนไปยัง Amera Oy ในเวลาที่เลิกจ้างความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือการบริการที่เกี่ยวข้อง Amera Oy มีสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์ตัวเลือกดังกล่าวตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ บริษัทมีสิทธิที่จะได้รับการโอนไปยัง Amera Oy ที่ลงทะเบียนในระบบรายการหนังสือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการตามมาตรา 7 นี้

8. การเพิ่มทุนสูงสุดใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละใบให้สิทธิผู้ถือในการจองซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่ง (1) หุ้น โดยแต่ละใบมีมูลค่านับตามบัญชีสี่ (4) ยูโร อันเป็นผลมาจากการจองซื้อหุ้น ทุนเรือนหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุด 550,000 หุ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 2,200,000 ยูโร

Amera Oy จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้น

9. ราคาจองซื้อหุ้ราคาจองซื้อจะเป็นราคาเสนอซื้อถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณการค้าของ Amer Group Plc ในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิระหว่างวันที่ 2 มกราคมถึง 14 กุมภาพันธ์ 2546 โดยเพิ่มร้อยละสิบ (10) อย่างไรก็ตาม ไม่น้อยกว่ามูลค่าที่นับตามบัญชี ของการแบ่งปัน

10. การจองซื้อและชำระค่าหุ้นระยะเวลาจองซื้อหุ้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 และสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ Amera Oy ถืออยู่เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 และยังไม่ได้โอนให้แก่บุคคลสำคัญตามมาตรา 2 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ก่อนวันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิจองซื้อหุ้นและกลายเป็นโมฆะโดยอัตโนมัติและ เป็นโมฆะ คณะกรรมการของบริษัทจะทำการเพิกถอนใบสำคัญแสดงสิทธิการจดทะเบียนในทะเบียนการค้า

สถานที่จองซื้อหุ้นคือสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือสถานที่อื่นที่จะประกาศให้ทราบในภายหลัง หุ้นจะต้องชำระในขณะที่จองซื้อ

หุ้นที่จองซื้อและชำระเงินเต็มจำนวนจะถูกลงทะเบียนในบัญชีรายการจองของผู้จองซื้อ

บริษัทจะอนุมัติการจองซื้อในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทที่จัดเป็นประจำ บริษัทจะป้อนการเพิ่มทุนตามการสมัครรับข้อมูลที่ได้รับอนุมัติ เพื่อลงทะเบียนในทะเบียนการค้าและจัดการให้หุ้นใหม่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เฮลซิงกิ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทไม่มีหน้าที่อนุมัติการจองซื้อใดๆ ที่ดำเนินการภายหลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแต่ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

หุ้นใหม่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเป็นลำดับแรกสำหรับปีการเงินที่มีการจองซื้อ สิทธิอื่นๆ จะเริ่มในวันที่การเพิ่มทุนจดทะเบียนในทะเบียนการค้า

13. หุ้นออก หุ้นกู้แปลงสภาพ พันธบัตรพร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิก่อนจองซื้อ

หากบริษัทเพิ่มทุนโดยใช้การออกหุ้นใหม่แบบโบนัส ราคาจองซื้อและจำนวนหุ้นที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะแก้ไขโดยใช้สูตรดังนี้

ราคาจองซื้อใหม่ = ราคาจองซื้อก่อนออกโบนัสคูณด้วยจำนวนหุ้นก่อนออกโบนัส แล้วหารด้วยจำนวนหุ้นที่ออกภายหลังการออกโบนัส

จำนวนหุ้นที่จะจองซื้อตามสิทธิเลือกทั้งหมด = จำนวนหุ้นก่อนออกโบนัสคูณด้วยจำนวนหุ้นภายหลังการออกโบนัสแล้วหารด้วยจำนวนหุ้นก่อนออกโบนัส

หากจำนวนหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อทั้งหมดไม่ใช่ตัวเลขกลม เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

13.2 การออกใหม่ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากบริษัทก่อนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนโดยออกใหม่หรือออกหุ้นกู้แปลงสภาพหรือหุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบสำคัญแสดงสิทธิโดยให้สิทธิในการจองซื้อครั้งแรกแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเช่นเดียวกัน หรือสิทธิเท่าเทียมกันในฐานะผู้ถือหุ้น ความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นจะได้รับการแก้ไขโดยคณะกรรมการบริษัทผ่านการแก้ไขจำนวนหุ้นที่จะจองซื้อ ราคาจองซื้อ หรือทั้งสองอย่าง

หากจำนวนหุ้นใหม่ที่จะจองซื้อตามใบสำคัญแสดงสิทธิของผู้จองซื้อทั้งหมดไม่ใช่ตัวเลขกลม เศษส่วนจะถูกนำมาพิจารณาโดยการลดราคาจองซื้อ

14. สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในบางสถานการณ์

หากบริษัทก่อนจองซื้อหุ้น ลดทุน สิทธิในการจองซื้อของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการแก้ไขตามลักษณะที่บริษัทกำหนดในการตัดสินใจลดทุน หากการลดทุนดังกล่าวถือว่าไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุนจะไม่ส่งผลต่อเงื่อนไขการจองซื้อ

หากบริษัทถูกเลิกกิจการ เงื่อนไขและข้อกำหนดในการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

หากบริษัทเลือกที่จะควบรวมกิจการกับบริษัทอื่นในฐานะบริษัทที่ควบรวมกิจการ หรือควบกิจการกับบริษัทใหม่ผ่านการควบรวมกิจการ หรือแยกการควบรวมกิจการออกเป็นสองบริษัทขึ้นไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นระหว่าง ระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดก่อนการควบรวมหรือยกเลิกการควบรวมกิจการดังกล่าว ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับข้อมูลหลังจากระยะเวลาข้างต้น ในสถานการณ์ที่กล่าวข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่มีสิทธิเรียกร้องว่าบริษัทแลกสิทธิ์ซื้อจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิตามมูลค่าตลาด หากบริษัทเป็นบริษัทผู้รับในการควบรวมกิจการ เงื่อนไขการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การตัดสินใจของบริษัทในการซื้อหุ้นของตนเองจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

หากเกิดสถานการณ์การไถ่ถอนตามที่อ้างถึงในหมวด 14 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท หมวด 6 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ หรือมาตรา 13 แห่งข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะถูกสงวนไว้ เพื่อใช้สิทธิในการจองซื้อในช่วงเวลาที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดก่อนการไถ่ถอน ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครรับข้อมูลหลังจากช่วงเวลานี้

หากมีการแก้ไขมูลค่าหุ้นนับตามบัญชีของหุ้นเพื่อให้ทุนเรือนหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง ให้แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจองซื้อเพื่อให้มูลค่าหุ้นนับตามบัญชีของหุ้นที่จะจองซื้อและราคาจองซื้อทั้งหมดไม่เปลี่ยนแปลง ให้นำบทบัญญัติมาตรา 13 มาพิจารณาในการแก้ไขดังกล่าว

หากแบบฟอร์มของบริษัทเปลี่ยนจากบริษัทมหาชนจำกัดเป็นบริษัทจำกัดส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการสมัครจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

15. การระงับข้อพิพาท

กฎหมายของฟินแลนด์จะใช้บังคับกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสิทธิทางเลือกเหล่านี้จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการหนึ่ง (1) คนตามกฎอนุญาโตตุลาการของหอการค้ากลางของฟินแลนด์

16. เรื่องอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้น ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดซึ่งไม่ถือเป็นสาระสำคัญ

ผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับจากใบสำคัญแสดงสิทธิจะไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญ

การแจ้งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการรับประกันนี้สามารถส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล

เอกสารสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเฮลซิงกิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จัดทำขึ้นในภาษาฟินแลนด์และภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ไม่สอดคล้องกัน เวอร์ชันภาษาฟินแลนด์จะมีผลเหนือกว่า

สมัครสมาชิกสล็อต เกมส์รูเล็ต Rogers

สมัครสมาชิกสล็อต ตัว HSDPA ในตลาดหลักสามแห่งของแคนาดาเมื่อไม่ถึงหนึ่งปีที่ผ่านมา พร้อมแผนที่จะขยายไปยังตลาดชั้นนำของแคนาดาในปี 2550 ขณะนี้ บริการเครือข่าย HSDPA ของพวกเขามีให้บริการใน

ตลาดหลัก 25 แห่งตั้งแต่เมืองควิเบกไปจนถึงวิกตอเรีย โดยครอบคลุมในเชิงพาณิชย์ มีให้ถึง 60% ของประชากรแคนาดา Rogers มีเครือข่ายไร้สายที่เร็วที่สุดในแคนาดา และเป็นผู้ให้บริการไร้สายเพียงรายเดียวในอเมริกาเหนือที่ให้บริการการโทรผ่านวิดีโอแบบไร้สาย

ภูมิภาคอเมริกา” เขากล่าวต่อว่า “3G Americas ตั้งตารอที่จะมีการประกาศเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ HSDPA เชิงพาณิชย์ในอเมริกาและทั่วโลกในอนาคตอันใกล้นี้ เนื่องจากผู้ให้บริการปรับปรุงเครือข่ายของตนเพื่อเพิ่มความเร็วการรับส่งข้อมูลเพื่อส่งมอบวิดีโอและบริการมัลติมีเดียขั้นสูงอื่นๆ ให้กับลูกค้า”

จากจำนวนลูกค้าและการปรับใช้ทั่วโลก UMTS/HSDPA เป็นเทคโนโลยีไร้สาย 3G ชั้นนำ ลูกค้าระบบไร้สายทั่วโลกกำลังใช้เครือข่ายข้อมูลไร้สายความเร็วสูง UMTS/HSDPA และอุปกรณ์สำหรับ

การท่องเว็บ อีเมล การชำระเงินผ่านมือถือ การเล่นเกมแบบโต้ตอบ วิดีโอ และบริการอื่นๆ HSDPA เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ UMTS และนำเสนอการผสมผสานที่ประสบความสำเร็จของประสิทธิภาพสเปกตรัม (4-5 เท่าของ UMTS) และการรับส่งข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งช่วยให้ตลาดโมบายบรอดแบนด์ได้

จนถึงปัจจุบัน มีเครือข่าย สมัครสมาชิกสล็อต เชิงพาณิชย์ 181 เครือข่ายทั่วโลก ให้บริการสมาชิกมากกว่า 150 ล้านราย โดยคาดการณ์ว่าจะมีสมาชิกเกือบ 200 ล้านรายภายในสิ้นปีนี้โดยอิงจากการประมาณการจาก Informa Telecoms & Media การปรับปรุง HSDPA สำหรับ UMTS มีวางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์กับลูกค้าใน 135 เครือข่ายเหล่านั้น

ผู้ให้บริการ UMTS/HSDPA และลูกค้าในปัจจุบันได้รับประโยชน์จากขอบเขตและขนาดของการสมัครใช้บริการ GSM ประมาณ 2.6 พันล้านรายในกว่า 220 ประเทศ อุปกรณ์ UMTS/HSDPA

ทั้งหมดสามารถเข้ากันได้แบบย้อนหลังสำหรับการโรมมิ่งทั่วโลกไปยัง GSM/GPRS และ EDGE มีผู้ให้บริการมากกว่า 250 รายที่มุ่งมั่นที่จะปรับใช้ UMTS และเกือบทั้งหมดคาดว่าจะปรับปรุงบริการของตนด้วย

ภารกิจของ 3G Americas คือการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการปรับใช้ที่ราบรื่นทั่วทั้งอเมริกาของ GSM และวิวัฒนาการไปสู่ ​​3G และอื่นๆ องค์กรสนับสนุนกลยุทธ์การโยกย้าย

เทคโนโลยีรุ่นที่สามอย่างเต็มที่ไปยัง EDGE และ UMTS/HSPA ที่ผู้ให้บริการหลายรายในทวีปอเมริกานำไปใช้ ซึ่งคิดเป็นลูกค้ารุ่นต่อไปทั่วโลกมากถึง 85% 3G Americas มีสำนักงาน

ใหญ่อยู่ที่เมือง Bellevue รัฐวอชิงตัน และมีสำนักงานอยู่ที่ละตินอเมริกาและแคริบเบียนในเมืองดัลลาส รัฐเท็กซัส สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ระดับนานาชาติและผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ความ

บันเทิงเชิงโต้ตอบจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2550 เวลา 16.30 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการสำหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ผลประกอบการทางการเงินจะออกข่าวประชาสัมพันธ์หลังการปิดตลาดในวันเดียวกัน

เซสชั่นคำถามและคำตอบจะเป็นไปตามการนำเสนอของผู้บริหารเป็นผู้เผยแพร่และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบระดับนานาชาติ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของ และ เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Starsky & Hutch,

ด้วยเที่ยวบินใหม่นี้ เดลต้าจะเสริมความแข็งแกร่งในฐานะสายการบินข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่ใหญ่ที่สุดในโลก และจะเชื่อมโยงลูกค้าระหว่างเดลต้ากับฮับแอร์ฟรานซ์ทั้งสองฝั่งมหาสมุทร

แอตแลนติกได้สะดวกยิ่งขึ้น เที่ยวบินใหม่สู่ลอนดอน-ฮีทโธรว์จะทำให้เดลต้าเข้าสู่ตลาดธุรกิจอันดับ 1 ของโลก และเป็นครั้งแรกที่จะเชื่อมต่อลอนดอน-ฮีทโธรว์แบบไม่แวะพักกับศูนย์กลางสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแอตแลนต้า นำการแข่งขันใหม่และทางเลือกของลูกค้าไปสู่ตลาดที่เข้าถึงได้ ถูกจำกัดไว้ก่อนหน้านี้

เดลต้าได้รับสิทธิ์ในการให้บริการลอนดอน – ฮีทโธรว์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Open Skies ที่บรรลุถึงเมื่อฤดูใบไม้ผลิปีที่แล้วระหว่างรัฐบาลสหรัฐฯ และผู้เจรจาของสหภาพยุโรปซึ่งมุ่งไปสู่การยกเลิกการควบคุมบริการขนส่งทางอากาศในตลาดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกอย่างเต็มที่

ด้วยการเพิ่มเที่ยวบินไปยังฮีทโธรว์ เดลต้าจะยังคงให้บริการเที่ยวบินไปกลับเจ็ดเที่ยวบินต่อวันในตลาดลอนดอน โดยมีเที่ยวบินสามเที่ยวต่อวันที่ฮีทโธรว์ หนึ่งเที่ยวบินไปยังแอตแลนต้า และอีก

สองเที่ยวบินไปยังนิวยอร์ก-เจเอฟเค และสี่เที่ยวบินต่อวันที่ Gatwick – สองเที่ยวบินไปยังแอตแลนตา; หนึ่งถึงซินซินนาติ; และอีกอันหนึ่งไปยังนิวยอร์ก-เจเอฟเคลูกค้าที่บินในเส้นทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกใหม่ล่าสุดของเดลต้าจะได้รับค่าโดยสารราคาพิเศษช่วงแนะนำต่ำสำหรับการเดินทางที่จองภายในวันที่ 31 ต.ค. 2550

เที่ยวบินใหม่ของเดลต้าในตลาดลอนดอนจะดำเนินการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 767-300ER ในขณะที่เที่ยวบินไปยังลียงและออร์ลีจะให้บริการด้วยเครื่องบินโบอิ้ง 757-200 ระยะไกล ทั้งเครื่องบิน

เดลต้าแอร์ไลน์ให้บริการไปยังจุดหมายปลายทางทั่วโลกมากกว่าสายการบินใดๆ ที่มีเที่ยวบินเดลต้าและเดลต้าคอนเนคชั่นไปยัง 310 ปลายทางใน 54 ประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 เดลต้าได้เพิ่ม

ขีดความสามารถในระดับสากลมากกว่าสายการบินหลักอื่นๆ ของสหรัฐอเมริการวมกัน และเป็นผู้นำข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยเที่ยวบินไปยังตลาดข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 36 แห่ง

สำหรับละตินอเมริกาและแคริบเบียน เดลต้ามีเที่ยวบินมากกว่า 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังจุดหมายปลายทาง 53 แห่ง พันธมิตรทางการตลาดของเดลต้ายังช่วยให้ลูกค้าได้รับและแลก

SkyMiles ในเกือบ 15,000 เที่ยวบินที่เสนอโดย SkyTeam และพันธมิตรรายอื่นๆ เดลต้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง SkyTeam ซึ่งเป็นพันธมิตรสายการบินระดับโลกที่ให้บริการปลายทาง เที่ยวบิน และบริการที่กว้างขวางแก่ลูกค้า รวมถึง SkyTeam และพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันทั่วโลก เดลต้าให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง 475 แห่งทั่วโลกใน 104 ประเทศ

ข้อจำกัด: ค่าโดยสารที่แสดงสามารถซื้อได้ที่ delta.com ตั๋วมีราคาเพิ่มขึ้น 20 ดอลลาร์ หากซื้อจากเดลต้าทางโทรศัพท์ หรือที่สำนักงานขายตั๋วที่สนามบินหรือในเมือง และจำนวนนี้ไม่

สามารถขอคืนได้ ตัวแทนท่องเที่ยวอาจเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการออกตั๋ว ตั๋วไม่สามารถโอนได้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัดและค่าโดยสารอาจไม่มีในทุกเที่ยวบิน ตั๋ว: ค่าโดยสารที่แสดง

เป็นแบบเที่ยวเดียว จำเป็นต้องซื้อแบบไปกลับ ต้องซื้อตั๋วภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากทำการจองและไม่เกินวันที่ 31 ต.ค. 2550 ดู delta.com สำหรับข้อกำหนดและข้อจำกัดในการซื้อตั๋ว

ออนไลน์ ระยะเวลาเดินทาง: สำหรับลอนดอน-ฮีทโธรว์ การเดินทางอาจเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2551 และต้องเสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2551 สำหรับลียง

แอร์ไลน์ เข้าพักขั้นต่ำ: คืนวันเสาร์ เข้าพักสูงสุด: 1 เดือน ภาษี/ค่าธรรมเนียม: ค่าโดยสารไม่รวมภาษีสรรพสามิตของรัฐบาลกลาง $3.40 ค่าธรรมเนียมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้

โดยสารสูงสุด $4.50 สำหรับแต่ละส่วนเที่ยวบิน หรือค่าธรรมเนียมความปลอดภัยในวันที่ 11 กันยายน สูงสุด $2.50 สำหรับแต่ละส่วนเที่ยวบิน ส่วนเที่ยวบินถูกกำหนดให้เป็นเครื่องขึ้นและ

ลง ค่าโดยสารระหว่างประเทศไม่รวมภาษีการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาสูงถึง $30.20 และผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ การตรวจสอบ การรักษาความ

ปลอดภัย หรือค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม หรือภาษีที่คล้ายคลึงกันอื่น ๆ สูงถึง $280 ขึ้นอยู่กับกำหนดการเดินทาง ภาษีและค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารและต้อง

ชำระ ณ เวลาที่ซื้อตั๋ว การยกเลิก/การขอคืนเงิน/การเปลี่ยนแปลง: ค่าโดยสารไม่สามารถขอคืนได้ เดลต้าอาจอนุญาตให้คุณใช้ส่วนหนึ่งของมูลค่าค่าโดยสารสำหรับการเดินทางในอนาคต

โดยชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องและส่วนต่างค่าโดยสาร มิฉะนั้นตั๋วจะไม่มีมูลค่า อาจมีค่าธรรมเนียมสำหรับการดาวน์เกรด/การออกใหม่ และการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทาง เดลต้าอาจ

อนุญาตให้คุณยกเลิกบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทได้จนถึงเที่ยงคืนของวันหลังจากซื้อ (หรือเที่ยงคืนของวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรก แล้วแต่ว่าจะถึงอย่างใดก่อน) โดยไม่มีค่า

ปรับ หากซื้อในเวลาที่ทำการจองโดยตรงจากเดลต้า ติดต่อตัวแทนเดลต้าหรือเยี่ยมชม delta.com สำหรับรายละเอียด เบ็ดเตล็ด: ค่าโดยสารและกฎเกณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบ ข้อเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้ เป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารที่จะต้องครอบครองเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด (เช่น หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ วีซ่า หากมี) ในเวลาที่ออกเดินทางจากต้นทาง เดลต้าขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้ผู้โดยสารขึ้นเครื่องโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง อาจมีข้อจำกัดอื่นๆ

นอนาคตของพวกเขา จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจโอกาสทางการตลาดและข้อกำหนดของเครือข่ายสำหรับการนำเสนอแอปพลิเคชันบนมือถือ” “ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของ CDMA2000

และเส้นทางวิวัฒนาการเชิงรุกช่วยให้ผู้ให้บริการขยายพอร์ตบริการและเพิ่มรายได้ได้เร็วกว่าคู่แข่ง เอกสารไวท์เปเปอร์จะพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าสิ่งนี้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร และสิ่งที่เราคาดหวังได้ในอนาคต”

Nokia Nseries เป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้

งานง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา www.nseries.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน โนเกียผลิตอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายและ

มอบประสบการณ์ด้านดนตรี การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม และความคล่องตัวทางธุรกิจให้กับผู้คนผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ โนเกียยังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสาร

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา – Boingo Wireless Inc. ซึ่งให้บริการการเข้าถึงเครือข่าย Wi-Fi ฮอตสปอตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศในวันนี้ว่า Boingo Mobile

พร้อมใช้งานแล้วสำหรับโทรศัพท์มือถือ Nokia บางรุ่น ด้วยการเพิ่ม Boingo Mobile โทรศัพท์มือถือ Nokia และแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตบางรุ่นสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายฮอตสปอตนับหมื่นแห่งทั่วโลกของ Boingo ได้โดยอัตโนมัติในราคาเพียง 7.95/EUR 5.95/GBP 3.95 ต่อเดือน

เจ้าของอุปกรณ์ที่รองรับ Nokia Wi-Fi ซึ่งรวมถึงสมาร์ทโฟนที่ใช้ S60 และแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตบน Linux สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Boingo Mobile ซึ่งช่วยให้โรมมิ่งเข้าถึงเครือ

ข่ายฮอตสปอตสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ ซอฟต์แวร์ Boingo จะระบุฮอตสปอตที่เปิดใช้งาน Boingo และรับรองความถูกต้องของผู้ใช้ด้วยบัญชี Boingo ของพวกเขาโดยอัตโนมัติ

Dave Hagan ประธานและ CEO ของ Boingo กล่าวว่า “ลูกค้า Nokia หลายล้านรายทั่วโลกสามารถใช้ Boingo Mobile เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย hotspot ของ Boingo ได้อย่างง่ายดาย “Boingo Mobile ทำให้ขั้นตอนการเชื่อมต่อง่ายขึ้น และขจัดงานยุ่งยากในการนำทางสวน Wi-Fi สาธารณะที่มีกำแพงล้อมรอบ”

Nigel Rundstrom รองประธาน Nokia Multimedia กล่าวว่า “ข้อตกลงนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Nokia ในการเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยอินเทอร์เน็ต ไม่เพียงแต่นำเสนออุปกรณ์ที่ยอด

เยี่ยมเท่านั้น แต่ยังให้บริการที่น่าตื่นเต้นรอบตัวด้วย” ด้วยการเปิดตัวซอฟต์แวร์และบริการ Boingo Mobile บนอุปกรณ์ Nokia S60 บางรุ่นและแท็บเล็ตอินเทอร์เน็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ของ Nokia ทำให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์การโรมมิ่ง Wi-Fi แบบครบวงจรในราคาย่อมเยาทั่วโลกที่ใช้งานง่ายมาก”

การประกาศในวันนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่าง Boingo และ Nokia ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านโทรศัพท์มือถือ ความพร้อมใช้งานของ Boingo Mobile บนอุปกรณ์ที่รองรับ Wi-Fi ของ Nokia แสดงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์มัลติมีเดียที่แข็งแกร่งบนอุปกรณ์มือถือในตลาดมวลชน

เริ่มตั้งแต่วันนี้ Boingo Mobile เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทาง Nokia Download! บนสมาร์ทโฟนมัลติมีเดีย Nokia N95, N80, N80 Internet Edition และที่ http://mobile.boingo.com/nokia/ สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Nokia S60 ที่รองรับ Wi-Fi

ต้นเดือนพฤศจิกายน Boingo Mobile จะสามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง Nokia Download! บนสมาร์ทโฟน Nseries ที่เลือกเพิ่มเติม เช่นเดียวกับสมาร์ทโฟน Eseries ผ่านไซต์ Tableteer บนแท็บเล็ต Nokia N800 และ N810 และผ่านทางเว็บไซต์ของ Boingo ที่ http://mobile.boingo.com/nokia/

สมาชิก Boingo Mobile ชำระค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน (USD 7.95/EUR 5.95/GBP 3.95) สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไม่จำกัดที่จุดเชื่อมต่อหลายพันแห่งทั่วโลก รวมถึงสนามบิน โรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ และศูนย์การประชุม ในช่วงเวลาจำกัด ลูกค้าที่สมัครใช้บริการจะได้รับฟรีเดือนแรก

Nokia Nseries คือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้

งานง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันรูปภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลา www.nseries.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความคล่องตัว ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารที่หลอมรวมกัน โนเกียผลิตอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายและ

มอบประสบการณ์ด้านดนตรี การนำทาง วิดีโอ โทรทัศน์ ภาพ เกม และความคล่องตัวทางธุรกิจให้กับผู้คนผ่านอุปกรณ์เหล่านี้ โนเกียยังจัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับเครือข่ายการสื่อสาร

Boingo Wireless, Inc. เป็นผู้นำตลาดระดับโลกด้านการรวม Wi-Fi Boingo ช่วยให้ผู้บริโภคเพลิดเพลินกับการเข้าถึง Wi-Fi บนแล็ปท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของตนที่จุดเชื่อมต่อ

มากกว่า 100,000 แห่งทั่วโลก ซึ่งรวมถึงสนามบิน โรงแรม ร้านกาแฟ และเขตพื้นที่ร้อนในมหานครได้อย่างง่ายดายด้วยบัญชีเดียว ผ่าน Concourse Communications Group ซึ่งเป็น

บริษัทในเครือของ LLC Boingo ดำเนินการเครือข่ายแบบมีสายและไร้สายที่สนามบิน 20 แห่งจาก 100 อันดับแรกในอเมริกาเหนือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Boingo และ Concourse ได้ที่ http://www.boingo.com และ http://www.concoursecommunications.com

AUSTIN, Texas, Oct. 17, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Owned Entertainment, Inc. ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เปิดตัวเว็บไซต์ ownedentertainment.com และ

MMAmovie.com สู่สาธารณะแล้ว เว็บไซต์ดังกล่าวประกอบด้วยรูปภาพและประวัติโดยละเอียดของทีมผู้บริหารที่เพิ่งประกาศใหม่ ซึ่งรวมถึงประธาน/ซีอีโอ Eric Alfio, ประธาน James

Hergott, ประธานฝ่ายผลิต Tarquin Gotch, ประธานฝ่ายการจัดจำหน่ายในยุโรป Don Clovis และประธานฝ่ายการจัดจำหน่ายและการตลาดในประเทศ Damir Catic เว็บไซต์ยังมีส่วน “จับภาพ” ซึ่งรวมถึงรูปภาพของเจ้าหน้าที่บริหารจำนวนหนึ่ง

ประธาน/ซีอีโอ Eric Alfio กำลังให้เงินสนับสนุนในการเริ่มต้นและจะให้ทุนสนับสนุนสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกที่จะเข้าสู่การผลิต “Owned” Alfio ให้ความเห็นว่า “เรามีทีมงานที่

แข็งแกร่งและหลากหลายที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของอุตสาหกรรม เราจะกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับความบันเทิงอิสระกระแสหลัก” บริษัทยังได้ว่าจ้างทนายความเพื่อนำบริษัทไป

สู่การขยายกิจการเพิ่มเติม เจมส์ เฮอร์ก็อตต์ ที่เพิ่งจบบทภาพยนตร์และจะกำกับการแสดงความเห็นของ Owned ด้วยว่า “นี่เป็นบทภาพยนตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเขียนมา ซึ่งรวมถึงการต่อสู้

แบบ MMA แต่ยังวางฉากไว้ในอนาคต และเป็นหนังแอ็คชั่นระทึกขวัญไซไฟที่น่าตื่นเต้น เป็นการผสมผสานระหว่าง Die Hard, The Matrix และ A History of Violence เราจะมองหานักแสดงที่มีพรสวรรค์และนักสู้ MMA สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้

นักสู้คนแรกที่ประกาศเป็นนักมวย MMA ที่ไร้พ่ายและแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง Cung Le ( www.cugle.com ) เลอมีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์เรื่อง Fighting ผู้ได้รับรางวัล Academy

อย่าง Terrance Howard (The Brave One, Pride, Hustle & Flow) และกำลังมีผลงานการแสดงที่น่าประทับใจ Le รู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นตัวละครหลักใน Owned เขาให้ความเห็นว่า “ฉันมีความสุขมากที่ได้รับบทบาทที่ท้าทายซึ่งจะทำให้ฉันเติบโตในฐานะนักแสดง และฉันหวังว่าจะได้ร่วมงานกับคุณ Hergott”

Owned Entertainment, Inc. กำลังเริ่มแผนกบันเทิงแบบอินเทอร์แอคทีฟ และจะผลิตวิดีโอเกมร่วมกับภาพยนตร์ ความบันเทิงที่เป็นเจ้าของอยู่ในระหว่างการเจรจากับนักออกแบบวิดีโอ

เกมและซอฟต์แวร์ชั้นนำหลายรายเกี่ยวกับการร่วมผลิตเกม ในขณะที่บ็อกซ์ออฟฟิศภาพยนตร์ในสหรัฐฯ ของปีที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 9.49 พันล้านดอลลาร์ แต่ตลาดวิดีโอเกมทั่วโลกคาดว่าจะ

เติบโตจาก 33 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549 เป็น 47 พันล้านดอลลาร์ในปี 2552 คาดการณ์ว่ายอดขายคอนโซลวิดีโอเกมชั้นนำทั่วโลกจะเข้าถึงระหว่าง 180 และ 210 ล้านภายในปี 2555

วิดีโอเกม Halo ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ทำเงินได้ประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ในช่วง 24 ชั่วโมงแรก ซึ่งเป็นเงินที่มากกว่าหนังทุกเรื่องในประวัติศาสตร์ที่ทำในบ็อกซ์ออฟฟิศของสหรัฐฯ

ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยทั่วไปแล้ว ความบันเทิงแบบอินเทอร์แอกทีฟจะมีงบประมาณที่ต่ำกว่าและอัตรากำไรที่สูงกว่าภาพยนตร์ ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มยอดขายเมื่อเปิดตัวพร้อมกับภาพยนตร์

ในการศึกษาอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่าเกมหลายเกมในสถานการณ์นี้ได้รับอัตรากำไร 90% หรือสูงกว่า ในขณะที่สตูดิโอฮอลลีวูดทั่วไปสร้างส่วนต่างโดยรวมในพื้นที่ใกล้เคียง 15%

Owned Entertainment, Inc. ตั้งใจที่จะวางตำแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดความบันเทิงที่กำลังขยายตัวนี้ ด้วยการรุกอย่างแข็งขันในตลาดบันเทิงแบบโต้ตอบเช่นเดียวกับตลาด

ภาพยนตร์แบบดั้งเดิม ในการศึกษาอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่าเกมหลายเกมในสถานการณ์นี้ได้รับอัตรากำไร 90% หรือสูงกว่า ในขณะที่สตูดิโอฮอลลีวูดทั่วไปสร้างส่วนต่างโดยรวมใน

พื้นที่ใกล้เคียง 15% Owned Entertainment, Inc. ตั้งใจที่จะวางตำแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดความบันเทิงที่กำลังขยายตัวนี้ ด้วยการรุกอย่างแข็งขันในตลาดบันเทิงแบบ

โต้ตอบเช่นเดียวกับตลาดภาพยนตร์แบบดั้งเดิม ในการศึกษาอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ มีรายงานว่าเกมหลายเกมในสถานการณ์นี้ได้รับอัตรากำไร 90% หรือสูงกว่า ในขณะที่สตูดิโอฮอลลีวูด

ทั่วไปสร้างส่วนต่างโดยรวมในพื้นที่ใกล้เคียง 15% Owned Entertainment, Inc. ตั้งใจที่จะวางตำแหน่งตัวเองเพื่อใช้ประโยชน์จากตลาดความบันเทิงที่กำลังขยายตัวนี้ ด้วยการรุกอย่างแข็งขันในตลาดบันเทิงแบบโต้ตอบเช่นเดียวกับตลาดภาพยนตร์แบบดั้งเดิม

Hergott แสดงความคิดเห็นว่า “ภาพยนตร์เรื่อง The Owned เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปิดตัวครั้งแรกของเรา เนื่องจากสามารถแปลได้ดีสำหรับทั้งภาพยนตร์และวิดีโอเกม มีรายงานไปแล้ว

ว่า Wal-Mart กำลังดึงภาพยนตร์ออกจากชั้นวางเพื่อเพิ่มพื้นที่เนื้อหาความบันเทิงแบบโต้ตอบ และร้านวิดีโอเช่น Hollywood Video กำลังปิดร้าน เมื่อแนวโน้มความบันเทิงเปลี่ยนไปเรา

ต้องการที่จะอยู่ในสถานะที่จะลงทุนในตลาดที่เติบโตในอนาคต แผนกลยุทธ์ของเราคืออยู่ในระดับแนวหน้าของการบรรจบกันของภาพยนตร์และความบันเทิงแบบโต้ตอบเพื่อให้เรา เตรียมพร้อม

สำหรับอนาคต เราต้องการไม่เพียงแต่มุ่งความสนใจไปที่สิ่งต่างๆ ในตอนนี้ แต่ตลาดจะมุ่งหน้าไปที่ใดในอีก 5-10 ปีข้างหน้า การกระจายความเสี่ยงดังกล่าวอาจทำให้เราอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำหรับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตด้วยความบันเทิง หรือกลุ่มสื่อซอฟต์แวร์”แผนก Interactive ของ Owned Entertainment, Inc. จะดำเนินการในเมืองฮุสตัน รัฐเท็กซัส

Owned Entertainment, Inc. กลายเป็นผู้เล่นในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์อิสระ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผูกขาดโดยสตูดิโอภาพยนตร์รายใหญ่ บริษัทมีส่วนร่วมในการลงทุน ผลิต

และจัดจำหน่ายภาพยนตร์สารคดีเรื่องยาวตลอดจนโครงการทางโทรทัศน์ วิดีโอเกม และหน่วยงานด้านความบันเทิงอื่นๆ นอกจากส่วนได้เสียที่มีอำนาจควบคุมใน All That I Need ซึ่งเข้า

ฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548 และเผยแพร่ในดีวีดีในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 แล้ว ยังมีโครงการอื่นๆ อีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการผลิต ได้แก่: The

Other Side and Descendant ซึ่งเขียนโดย Damir Catic และ Eric Alfio หนังแอ็คชั่นระทึกขวัญที่มีฉากในโลกของศิลปะการต่อสู้แบบผสมที่ James Hergott เป็นเจ้าของ,

Brothers โดย Tarquin Gotch (ซึ่งมีผลงานเรื่อง Home Alone, Curly Sue, Ferris Bueller’ วันหยุด) และการแสดงตลกประเภท Reno 911 ในรายการโทรทัศน์ The

Ultimate Fighter ยอดนิยมที่มีชื่อว่า Fight House ภารกิจของเราที่ Owned Entertainment, Inc. คือการผลิตภาพยนตร์สารคดีคุณภาพสูงและสนุกสนาน ซึ่งจะเผยแพร่อย่างกว้าง

ขวางในตลาดสื่อกระแสหลัก สำนักงานของบริษัท Owned Entertainment, Inc. ตั้งอยู่ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส และมีสำนักงานเพิ่มเติมในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ Owned Entertainment, Inc. ได้ประกาศเพิ่มแผนก Interactive Entertainment เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาวิดีโอเกม

BRAMPTON, Ontario, Oct. 17, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Basusu Mensua ก็เหมือนเด็กทั่วไปที่เล่นเกม จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งก่อนพระอาทิตย์ตกดินอันน่าตื่นตาตื่นใจ ชีวิตของ

เขาจะเปลี่ยนไปตลอดกาล ติดตามเขาในการเดินทางที่น่าสนใจซึ่งเขาต้องรักษาความหวังและเติมพลังความกล้าหาญเพื่อเอาชนะอุปสรรคใน Basusu นวนิยายที่น่าสนใจที่เขียนโดย George S. Peart

มันเริ่มต้นขึ้นเป็นวันธรรมดาอีกวันในปี 1841 ในหมู่บ้านเล็กๆ ในแอฟริกาตะวันตกแห่งนี้ที่เชิงเขาของยอดเขา ผู้หญิงกำลังเตรียมอาหารเย็นสำหรับสามีที่ทำงานหนักซึ่งใช้เวลาทั้งวันล่าสัตว์เพื่อ

เล่นเกมเล็กๆ ในพื้นที่ป่าใกล้เคียง และตกปลาเทราต์ในทะเลสาบเล็กๆ ที่ติดกับหมู่บ้าน Basusu กำลังเล่นเกมกับเด็กชายคนอื่นๆ โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า เขาสังเกตเห็นคนแปลกหน้า

หลายคนกำลังเข้ามาในหมู่บ้านพร้อมกับเครื่องมือแปลกๆ ในมือของพวกเขา โดยปกติ Basusu จะไม่ตื่นตระหนกยกเว้นว่าพวกเขาเป็นคนผิวขาว ในเย็นวันนั้นชีวิตของเขาจะเปลี่ยนไปอย่างมากเมื่อเขากลายเป็นหนึ่งในทาสหลายคนที่ถูกจับระหว่างการจับทาส

Basusu เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่เฉลิมฉลองพลังแห่งความหวัง ศรัทธา และความปรารถนาอันแรงกล้า ผู้เขียนทอผ้าเป็นประกายอย่างเชี่ยวชาญซึ่งดึงดูดผู้อ่านให้เดินทางไปกับเขาในขณะที่

เขาวาดภาพพาโนรามาที่เคลื่อนไหวอย่างมีศิลปะและอธิบายภูมิประเทศของดินแดนแห่งการเริ่มต้นอย่างเต็มตา Basusu เป็นตัวแทนของความหวังและความทะเยอทะยานของทุกคนที่มุ่งมั่นเพื่อ

อนาคตที่ดีกว่าแม้จะมีโซ่ตรวนทุกประเภท ไม่ว่าสายลมแห่งโชคชะตาจะเลือกพา Basusu ไปที่ใด เขาต้องปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตใหม่ สร้างครอบครัวของเขาเอง – หล่อหลอมชะตากรรมใหม่ด้วยประวัติศาสตร์มือที่จัดการกับเขา

Dr. Peart เกิดที่เมือง Clarks เมือง Trelawny ประเทศจาเมกา เขาอพยพไปอังกฤษในปี 2503 ซึ่งเขาเข้าเรียนที่ Furcroft College ใน Selly Oak เบอร์มิงแฮมและ Cliff College ใน Sheffield เข้ากับคนง่ายและเป็นนักสื่อสารที่มีพรสวรรค์มาเป็นเวลาสิบปี เขาทำหน้าที่เป็นศิษยาภิบาลให้กับชุมชนท้องถิ่นสามแห่งก่อนที่จะบวชที่มหาวิทยาลัยลี คลีฟ

แลนด์ รัฐเทนเนสซีในปี 1974 ปลุกระดมโดยได้รับปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาในปี 1976 กองไฟในจิตใจของเขาถูกเผาอย่างดุเดือดเพื่อความรู้เพิ่มเติม นำเขาไปที่ Middle Tennessee State University ซึ่งเขาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสังคมวิทยาในปี 1981 ปริญญาเอกด้านเทววิทยาจากวิทยาลัยเทววิทยายุโรปตามมาในปี 1998

COSTA MESA, Calif., Oct. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — วันนี้ CDMA Development Group (CDG) แสดงความยินดีกับ Nordisk Mobiltelefon (NMT) ในการเปิดตัว

CDMA2000(r) 1xEV-DO Revision A (Rev. A) ที่ประสบความสำเร็จ ) เครือข่ายในประเทศนอร์เวย์ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ก้าวสำคัญนี้นับเป็นการปรับใช้ Rev. ครั้งแรกในโลกภายใน

ย่านความถี่ 450 MHz ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า NMT จะเปิดตัว Rev. A ในสวีเดนเพื่อสร้างการแข่งขันของบริการบรอดแบนด์ไร้สายแบบประจำที่และโมบายล์บรอดแบนด์ขั้นสูงในเขตเมืองและชนบทของยุโรปตะวันตก

“CDG ขอแสดงความยินดีกับ Nordisk Mobiltelefon ในการเดินหน้าด้วยการติดตั้ง Rev. A ในย่านความถี่ 450 MHz อันมีค่า” Perry LaForge กรรมการบริหารของ CDG กล่าว

ความพร้อมใช้งานของบริการ Rev. A ได้ขยายตัวไปทั่วโลกภายในปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีผู้คนมากกว่า 600 ล้านคนเข้าถึงเครือข่าย Rev. A โดยอิงจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่ได้รับการปรับปรุง ความประหยัดที่เหนือกว่า และความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ราคาไม่แพง เทคโนโลยี ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทั้งตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาดเกิดใหม่”

Rev. A ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์บนมือถือที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ได้ถูกนำไปใช้กับย่านความถี่ CDMA ที่มีอยู่ทั้งหมด 450, 800, 1700, 1900 และ 2100 MHz ปัจจุบันมีเครือ

ข่าย 12 Rev. A ในการดำเนินการเชิงพาณิชย์ทั่วโลก รวมถึงการปรับใช้ที่มีชื่อเสียงในอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น และจีน ขณะนี้กำลังปรับใช้เครือข่ายอีก 32 Rev. A ส่วนใหญ่ในตลาดเกิดใหม่

CDG คาดว่าผู้ให้บริการ CDMA ส่วนใหญ่จะอัพเกรดเป็น Rev. A ในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ปัจจุบันมีอุปกรณ์มากกว่า 38 Rev. จากซัพพลายเออร์ 17 ราย Nordisk Mobiltelefon ในนอร์เวย์เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ CDMA2000 107 รายใน 60 ประเทศที่มีหรือกำลังวางแผนที่จะปรับใช้บริการ CDMA2000 ในย่านความถี่ 450 MHz

รายได้ เกมส์รูเล็ต ช่วยให้ผู้บริโภคได้ฟังและแบ่งปันเพลงสเตอริโอคุณภาพสูงสุด จับภาพและแบ่งปันภาพถ่ายความละเอียดสูงและวิดีโอส่วนตัว และชมโทรทัศน์แบบเรียลไทม์ วิดีโอ และภาพยนตร์บน

มือถือ – ด้วยอัตราภาษีที่เข้าใจง่ายและราคาไม่แพง แผน Rev. A ยังรองรับบริการมัลติคาสติ้งและความล่าช้า เช่น Voice over IP (VoIP), Push-to-Multimedia (PTM), เครือ

ข่ายโซเชียลมัลติมีเดีย และเกม 3D ที่สมบูรณ์พร้อมผู้เล่นหลายคน Rev. อุปกรณ์ไร้สายสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้อย่างน่าเชื่อถือที่ความเร็วข้อมูลผู้ใช้โดยเฉลี่ยที่ 600-1400 kbps สูงสุด 3.1 Mbps ในสภาพแวดล้อมแบบเคลื่อนที่ รายได้ A ยังช่วยให้ผู้ใช้อัปโหลดข้อมูลไปยังเครือข่ายด้วยความเร็วเฉลี่ย 500-800 kbps สูงสุด 1.8 Mbps

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับการเปิดตัว Rev. A” Per Mansson ซีอีโอของ Nordisk Mobiltelefon กล่าว “ตอนนี้สมาชิกของเราสามารถใช้ประโยชน์จากเวลาแฝงที่ต่ำกว่าของ Rev.

A และความเร็วบรอดแบนด์ที่เพิ่มขึ้นในทั้งสองทิศทาง เพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือขั้นสูงที่พวกเขาได้เพลิดเพลิน การขยายความครอบคลุมบรอดแบนด์ของเรารวมกับ Rev. A ช่วยให้เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างมาก ในการให้บริการแก่ลูกค้าและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์เราในระยะยาว”

CDMA2000 เป็นเทคโนโลยี 3G ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุด โดยมีผู้ให้บริการ 241 รายใน 99 ประเทศ รวมถึงระบบ CDMA2000 1xEV-DO จำนวน 79 ระบบ ซึ่งให้บริการสมาชิก

มากกว่า 378 ล้านราย นับสมาชิก 2G cdmaOne มีผู้ใช้ CDMA มากกว่า 400 ล้านคนทั่วโลก CDMA2000 ได้กลายเป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับผู้ดำเนินการตลาดที่พัฒนาแล้วและตลาด

เกิดใหม่ และสามารถปรับใช้ในย่านความถี่ 450, 700, 800, 1700, 1900 และ 2100 MHz มีการเปิดตัวอุปกรณ์ CDMA2000 มากกว่า 1,700 รายการจากซัพพลายเออร์มากกว่า 92

รายสู่ตลาด รวมถึงอุปกรณ์ 1xEV-DO มากกว่า 460 รายการและอุปกรณ์ Rev. A 35 รายการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDMA2000 มีอยู่ในเว็บไซต์ของ CDG เว็บที่www.cdg.org

CDMA Development Group เป็นสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การนำไปใช้ และการใช้เทคโนโลยี CDMA2000 ทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิก CDG มากกว่า 130 แห่ง

เกมส์รูเล็ต รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายรายใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมหลักของ CDG รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะและบริการของ CDMA2000 การประชาสัมพันธ์ การศึกษาและการสัมมนา

กิจการด้านกฎระเบียบ และการสนับสนุนระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีบุคคลมากกว่า 500 คนที่ทำงานในคณะอนุกรรมการ CDG ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CDMA2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDG ติดต่อสำนักข่าว CDG ที่ + 1-714-540-1030 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ CDG เว็บที่www.cdg.org

ALISO VIEJO, Calif., Oct. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Buy.com(r), Internet Superstore(tm) ประกาศในวันนี้ว่ารายการ BuyTV ออนไลน์ยอดนิยมจะออกอากาศ

ทางโทรทัศน์ที่ออกอากาศ ซีรีส์ความยาวครึ่งชั่วโมงรายสัปดาห์จะเริ่มออกอากาศในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคมนี้ เวลา 11:30 น. ในขั้นต้น BuyTV จะพร้อมให้บริการแก่กว่า 5.6 ล้านครัวเรือนในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ผ่าน Time Warner Cable, Cox Cable, DirecTV/ EchoStar/ Dish Network และ ผู้ให้บริการรายอื่น

BuyTV เปิดตัวทางออนไลน์ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วที่ Buy.com และผ่านพันธมิตรการจัดจำหน่าย ซึ่งรวมถึง iTunes และ YouTube โดย BuyTV มอบเนื้อหาที่หลากหลายไม่เหมือนใครให้กับนักช็อปที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยผสมผสานการศึกษาอีคอมเมิร์ซเข้ากับโทรทัศน์เพื่อความบันเทิง:

นีล โกรเวอร์ ซีอีโอและประธานของ Buy.com กล่าวว่า “เป็นเครื่องยืนยันถึงความนิยมและเนื้อหาที่หลากหลายของรายการของเราว่ากำลังจะเข้าสู่รายการโทรทัศน์แบบดั้งเดิม” “แพลตฟอร์มใหม่นี้จะนำเสนอวิธีใหม่ในการเพลิดเพลินกับ BuyTV แก่ผู้บริโภค – จากความสะดวกสบายบนโซฟาของพวกเขา”

BuyTV พัฒนาขึ้นที่สตูดิโอภายในของ Buy.com โดยเฉพาะ โดยเป็นโปรแกรมซื้อของแบบอินเทอร์แอกทีฟรายการแรกที่ถ่ายทำด้วยความละเอียดสูงทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง กลุ่ม BuyTV ได้รับการสตรีมมากกว่า 8 ล้านครั้งจาก Buy.com และเกือบหนึ่งในสี่ล้านครั้งจาก YouTube

การแสดงที่ผ่านมารวมถึงแขกรับเชิญ เช่น นักดนตรี Nikki Sixx, Tommy Lee, FUEL และ Scorpions ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ Lauren Frances ตลอดจนตัวแทนจาก

Canon, HP, Microsoft, Samsung และผู้ผลิตเทคโนโลยีอื่นๆ Buy.com วางแผนที่จะเปิดตัว BuyTV ทั่วประเทศภายในสิ้นปีหน้า สำหรับรายการที่สมบูรณ์ของช่องทางในพื้นที่ของคุณที่มี BuyTV กรุณาเยี่ยมชมwww.buy.tv

Buy.com เป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซชั้นนำที่มีบัญชีลูกค้ามากกว่า 10 ล้านบัญชี โดยมุ่งเน้นที่การให้บริการลูกค้าด้วยประสบการณ์การช็อปปิ้งที่คุ้มค่า และเทคโนโลยีคุณภาพสูงและสินค้าขายปลีกด้านความบันเทิงที่คัดสรรมาอย่างดีในราคาที่แข่งขันได้ Buy.com นำเสนอผลิตภัณฑ์นับล้านในหมวดหมู่ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือ เพลง วิดีโอ เกม การดาวน์โหลดเพลงดิจิทัล ของเล่น กระเป๋า บ้านและกลางแจ้ง ทารก เครื่องประดับและกีฬา สินค้า. Buy.com ก่อตั้งขึ้นในเดือน

มิถุนายน 1997 ตั้งอยู่ในเมือง Aliso Viejo รัฐแคลิฟอร์เนีย Buy.com(r) และ The Internet Superstore เป็นเครื่องหมายการค้าของ Buy.com Inc. ปัจจุบัน Buy.com แข่งขันกับบริษัทต่างๆ

BOCA RATON, Fla., Oct. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Strategy First Inc. ผู้พัฒนาชั้นนำและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลกและหน่วยงาน

Silverstar Holdings (Nasdaq:SSTR) ที่เป็นเจ้าของทั้งหมด ประกาศ เกมผจญภัยที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อแห่งปี Culpa Innata วางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในร้านค้าปลีกทั่วอเมริกาเหนือในวันพรุ่งนี้

“Momentum AS ได้สร้างเกมผจญภัยที่สนุกและน่าติดตาม” Stewart Braybrook ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Strategy First กล่าว “ด้วยเนื้อเรื่องที่ดึงดูดใจและมีชีวิตชีวา ฉากคัตซีนที่เรนเดอร์อย่างสวยงาม และการเล่นเกมที่มีส่วนร่วม Culpa Innata ได้สร้างมาตรฐานใหม่โดยที่เกมผจญภัยในอนาคตทั้งหมดจะถูกตัดสิน”

Burak Barmanbek ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการสร้างของ Momentum AS ผู้พัฒนาเกมกล่าวเสริมว่า “เราสามารถพูดคุยกันทั้งวันเกี่ยวกับเรื่องราวและตัวละครที่เร้าใจ เส้นทางที่ไม่เป็นเส้น

ตรง และทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับความท้าทายและทางเลือกของผู้เล่น อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สำคัญจริงๆ คือการได้ฟังว่าเกมเมอร์คิดอย่างไรกับงานของเรา เรามั่นใจจากการวิจารณ์ที่คลั่งไคล้ บวกกับการเข้าถึงทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมของ Strategy First ว่า Culpa Innata จะประสบความสำเร็จอย่างมาก”

พลเมืองสหภาพโลกถูกสังหารในรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐโกงที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง การฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างผิดปกติกับการเสียชีวิตโดยบังเอิญของศาสตราจารย์คนสำคัญใน

Adrianopolis เมืองชายแดนที่สำคัญระหว่างสหภาพโลกและรัสเซีย เจ้าหน้าที่สันติภาพ ฟีนิกซ์ วาลลิสได้รับมอบหมายให้เป็นผู้นำการสืบสวนคดีฆาตกรรม เธอยังเด็กและไม่มีประสบการณ์

ในไม่ช้าเธอจะค้นพบสิ่งที่เกินจินตนาการของเธอ ในขณะที่แฮ็กเกอร์ที่มีทักษะและตัวละครที่ถูกโค่นล้มเริ่มสนใจฟีนิกซ์อย่างอธิบายไม่ถูก การสืบสวนของเธอเผยให้เห็นเบาะแสลึกลับที่นำพาเธอไปสู่ความลึกลับที่ลึกซึ้งและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ท้าทายกรณีของเธอเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความเชื่อของเธอในโลกทัศน์ที่เธอสาบานว่าจะปกป้อง

Culpa Innata จะวางจำหน่ายที่ Gamestop, EB Games, CompUSA, Fry’s, Circuit City และ Best Buy ในราคาขายปลีกที่แนะนำที่ $29.99 Culpa Innata ได้เรท M สำหรับผู้ใหญ่ โดย ESRB สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อล่วงหน้าเข้าชมwww.strategyfirst.com/en/games/culpainnata

Momentum AS เป็นบริษัทเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ในเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพิ่งได้รับใบอนุญาต 15 ปีเพื่อดำเนินการในเขตการค้าเสรีเทคโนโลยีแห่งเดียวของตุรกี บริษัทดำเนิน

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแอพพลิเคชั่นสื่อดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคตที่หลากหลาย โดยรักษาความเชี่ยวชาญภายในอย่างมากในด้านทั่วไปของ

สัญญาณดิจิทัล การประมวลผลภาพและวิดีโอ ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีทักษะสูง นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และนักออกแบบกราฟิกมากกว่าหนึ่งโหล ความพยายามในการวิจัยและพัฒนานำ

โดยผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึ่งทั้งหมดสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมไฟฟ้า พวกเขามีสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาจำนวน 20 ฉบับและสิ่งพิมพ์ทางเทคนิค 100 ฉบับและรางวัล Emmy

สำหรับการสนับสนุนที่สำคัญต่อมาตรฐานทีวีดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา โมเมนตัม’ ภารกิจคือการระบุและพัฒนาเทคโนโลยีหลักเพื่อสร้างโซลูชันใหม่ในด้านความบันเทิง การสื่อสาร และการศึกษาดิจิทัลทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเมนตัมได้ที่www.momentum-dmt.com .

Strategy First Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Silverstar Holdings (NASDAQ:SSTR) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาชั้นนำและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลก บริษัทก่อตั้ง

ขึ้นในปี 1990 เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องเกมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เช่น เกมซีรีส์ Disciples, Jagged Alliance และ Space Empires ที่ได้รับรางวัล ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทจัดหาทางเลือกที่ไม่ซ้ำใครสำหรับนักพัฒนาอิสระที่ต้องการทำตลาดเกมของตนไปยังผู้ชมทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์แรกwww.strategyfirst.com

Silverstar Holdings Ltd. เป็นผู้เผยแพร่และผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบระดับนานาชาติ ปัจจุบันบริษัทเป็นเจ้าของ Empire Interactive, PLC และ Strategy

First, Inc. Empire Interactive ( www.empireinteractive.com ) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่เกมซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำ ซึ่งรวมถึง Starsky & Hutch,

Big Mutha Truckers, Ford Racing และ FlatOut ผลิตภัณฑ์ของ Empire มีจำหน่ายทั้งบนคอนโซลและแพลตฟอร์มพีซี Strategy First ( www.strategyfirst.com ) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเยือน Silverstar โฮลดิ้งwww.silverstarholdings.com

ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด

เพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ข้อกำหนดด้านการเงินเพิ่มเติม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติด้านกฎระเบียบ กระบวนการ

ผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่แข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

PITTSBURGH, Oct. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Unique Pizza and Subs Corporation (Pink Sheets:UPZS) บริษัทในเดลาแวร์ประกาศว่า LKN Investment

Partners LLC ได้เปิดพื้นที่ 3,000 ตารางฟุตที่โดดเด่นใน South Harrisburg, NC ตำแหน่งนี้เป็นแห่งที่สามสำหรับ LKN Investment Partners และตำแหน่งที่สี่ในตลาด North Carolina ทำเลชั้นเยี่ยมแห่งนี้ซึ่งเปิดในวันที่ 15 ตุลาคมก่อนกำหนดสี่สัปดาห์คือที่ 4455 NC Highway 49, South Harrisburg, NC 28075 Raymond Monroe จาก LKN

Investment Partners กล่าวว่า “ขณะนี้เราได้เปิดร้านอาหารแห่งที่สามในตลาด North Carolina แล้ว น่าตื่นเต้นที่รู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นสำหรับเราที่ LKN ในแผนการที่จะขยายธุรกิจ ความกระตือรือร้นของลูกค้าเกี่ยวกับ Unique Pizza ทำให้เราตัดสินใจเปิดร้านมากกว่า 50 แห่งทั่วแคโรไลนาได้อย่างง่ายดาย”

สถานที่แห่งใหม่นี้สามารถรองรับแขกได้ 85 คน โดยมีที่นั่งสำหรับ 60 คนในห้องอาหาร และ 25 คนสำหรับบริเวณลานด้านนอก ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่พลุกพล่านข้าง Charlotte Motor

Speedway และจะไม่เพียงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับชุมชนเท่านั้น แต่ยังสำหรับแฟนการแข่งขันอีกด้วย นอกจากการนำเสนอเมนูที่หลากหลายของ Unique Pizza แล้ว สถานที่นี้ยังมีวิดีโอเกมและทีวีพลาสมาจำนวนมากเพื่อชมการแข่งขันทั้งหมดที่สปีดเวย์

นี่เป็นสถานที่แห่งที่สี่สำหรับ Unique Pizza and Subs ใน North Carolina และนับตั้งแต่เปิดในวันที่ 15 ตุลาคม ผู้คนก็พลุกพล่านอย่างมาก มีความคาดหวังมากมายจากชุมชนและ

แฟนการแข่งขันสำหรับสถานที่นี้ที่จะเปิดและหลายคนออกมาเพื่อแสดงการสนับสนุนและรับประทานอาหารที่ร้านอาหาร Unique Pizza and Subs แห่งใหม่ การเปิดร้าน Unique Pizza

เริ่มกลายเป็นงานรื่นเริงที่ต้องต่อคิวยาวเพื่อเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกๆ ในชุมชนที่ได้รับประทานอาหารที่ Unique Pizza และ Subs โดยที่แม้แต่บางคนก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงในการตั้งแคมป์

กระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากการเปิดร้านครั้งนี้ ได้สร้างฐานลูกค้าประจำจำนวนมากและให้ทุกคนพูดถึงเรื่องอาหาร ความคาดหวังของทุกคนได้รับการตอบสนองหรือเกินกว่านั้นด้วยคุณภาพของอาหาร คุณภาพของการบริการ และบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม

นอกจากนี้ James Vowler ซีอีโอของ UPZS www.uniquepizza.comยังได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับwww.wallst.netเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม หากต้องการฟังบทสัมภาษณ์ โปรดไปที่http://www.wallst.netและคลิกที่ “บทสัมภาษณ์”

ข่าวเผยแพร่นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 27E ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1934 แถลงการณ์ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตอาจถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นักลงทุนควรระมัดระวังว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ประสิทธิภาพ

และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแนะนำในที่นี้ เนื่องจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถในการขอรับเงินทุนและข้อบังคับ และการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการที่คาดการณ์ไว้

ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 18 ตุลาคม 2550) – E for All Expo – Entropia Universeแพลตฟอร์มโลกเสมือนจริงชั้นนำสำหรับความบันเทิงออนไลน์ โซเชีย

ลเน็ตเวิร์ก และอีคอมเมิร์ซที่ใช้ระบบเศรษฐกิจเงินสดจริง เปิดแพลตฟอร์มสำหรับพันธมิตร และบริษัทในเครือที่สนใจอยากได้ดาวเคราะห์ของตัวเองในจักรวาล บริษัทต่างๆ ที่ต้องการขยาย

สถานะออนไลน์สามารถเข้าร่วมกับพันธมิตรหลายราย เช่น Cyber ​​Recreation District ของจีน และอื่นๆ ในโลกเสมือนจริงที่ปลอดภัยที่สุด Entropia จะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือครั้งใหม่รวมถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่งาน E for All Expo ในลอสแองเจลิสในวันที่ 18-21 ตุลาคมที่บูธ 923

Entropia Universe เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการผสมผสานความบันเทิง อีคอมเมิร์ซ และโซเชียลเน็ตเวิร์ก ทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและ

ปราศจากภาพอนาจารและการพนัน Entropia ดำเนินการเศรษฐกิจเงินสดอย่างแท้จริงด้วยสกุลเงินที่มีอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เป็นดอลลาร์สหรัฐ ความมั่นคงและความปลอดภัยนี้ทำให้ผู้เล่น

แต่ละคนสามารถลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นๆ และตอนนี้เสรีภาพนี้ได้ขยายไปสู่หน่วยงานธุรกิจแล้ว Entropia ทำกำไรได้ตั้งแต่ปี 2547 โดยพิสูจน์ให้เห็นถึงรูปแบบธุรกิจที่ดี ซึ่งสามารถเห็นได้จากเหตุการณ์สำคัญล่าสุดที่เกิดขึ้นในเกม

หัวใจของ Entropia Universe คือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างไกลชื่อ Calypso ซึ่งครอบคลุมสองทวีปด้วยถิ่นทุรกันดารที่เต็มไปด้วยสัตว์และเมืองใหญ่ที่ขยายตัวซึ่งให้ความบันเทิงและ

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลายสำหรับผู้เข้าร่วม ใน Entropia ผู้เข้าร่วมสามารถสร้างตัวตนหรืออวาตาร์ของตนเองได้ผ่านระบบการสร้างตัวละคร จากนั้นจึงมีตัวเลือกในการเลือกชีวิตที่

เหมาะสมและการดำรงอยู่เสมือนจริงสำหรับอวาตาร์ของพวกเขา ตัวละครสามารถเข้าสู่โลกที่กำลังพัฒนาของ Entropia Universe ซึ่งเต็มไปด้วยดินแดนที่ยังไม่ได้สำรวจและไม่ได้เพาะปลูก

ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมชุมชนหรือแม้แต่สร้างอารยธรรมของตนเองได้ Entropia นำเสนอหนทางใหม่สำหรับแต่ละคนในการไล่ตามความฝัน จินตนาการ และการผจญภัยในจักรวาลเสมือนจริง ‘ของจริง’ ที่น่าประหลาดใจ

Entropia Universe เปิดตัวในเดือนมกราคม 2546 และเติบโตขึ้นเป็นกว่า 640,000 บัญชีที่ลงทะเบียนจาก 200 ประเทศ รูปแบบธุรกิจของบริษัทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เนื่องจาก

ซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจากอินเทอร์เน็ต และไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกรายเดือน ในฐานะที่เป็นจักรวาลเสมือนจริงเพียงแห่งเดียวที่มีสกุลเงิน PED มีอัตราแลก

เปลี่ยนคงที่ที่ 10:1 กับดอลลาร์สหรัฐ Entropia Universe ให้วิธีการสำหรับผู้เล่นใหม่ในการเริ่มสำรวจและรับเงินสดทันทีโดยไม่ต้องฝากเงิน เงินที่ได้มาใน Entropia Universe สามารถถอนออกมาเป็นเงินสดในชีวิตจริงได้อย่างง่ายดาย

Entropia Universe เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ MindArk PE AB MindArk สนับสนุนและตรวจสอบบริการและการบำรุงรักษาไซต์ Entropia Universe MindArk PE AB

เริ่มต้นขึ้นในเดือนเมษายนปี 2003 ในประเทศสวีเดน และได้ขยายไปสู่พันธมิตรทั่วโลก Entropia Universe เปิดตัวในปี 2546 และมีบัญชีที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 640,000 บัญชี สำหรับ

ข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ฟรีฮาร์ดจักรวาลกรุณาเยี่ยมชม www.entropiauniverse.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักพัฒนาฮาร์ดจักรวาลของ MindArk PE AB, กรุณาเยี่ยมชมwww.mindark.com

นิวออร์ลีนส์ หลุยเซียน่า–(Marketwire – 18 ตุลาคม 2550) – นักกีฬาส่วนใหญ่ต้องเผชิญกับสภาวะสุดขีดเพื่อให้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในเกม สำหรับท็อดด์ ครอว์ฟอร์ด ที่อาศัยอยู่ในเมือ

งออร์ลีนส์ พาร์ริช วัย 15 ปี พายุเฮอริเคนแคทรีนาเป็นประสบการณ์ที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เขาจะจินตนาการได้ซึ่งจะทำให้เขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้น ผลพวงของพายุ ทอดด์และครอบครัวของเขา

ย้ายไปแอตแลนต้า รัฐจอร์เจียชั่วคราว ที่ซึ่งทอดด์ต้องเรียนรู้ระบบใหม่ของฟุตบอล บทละครใหม่ ผู้เล่นใหม่และโค้ชคนใหม่ ทอดด์เป็นแบ็คซ้ายปีที่สองที่โรงเรียนมัธยม McCain ในเมืองนิวอ

อร์ลีนส์ รัฐลุยเซียนา และยกย่องการพัฒนาฟุตบอลของเขาจากการทำงานหนัก ความอุตสาหะ และเวลาที่เขาใช้ในเมืองใหม่เพื่อเรียนรู้รูปแบบฟุตบอลที่แตกต่างออกไป ด้วยความช่วยเหลือ

ของThe Athlete’s Foot (TAF), ทอดด์จะได้พบกับนักกีฬาอีกคนที่มีจรรยาบรรณในการทำงานที่แข็งแกร่งของเขา ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม เวลา 18.00-18.00 น. ทอดด์จะได้รับ

รางวัลระดับภูมิภาคจากการแข่งขัน ” In My Shoes ” ของ The Athlete’s Foot และจะใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับ Marques Colston ผู้รับช่วงกว้างของ New Orleans Saints

“การแข่งขัน ‘In My Shoes’ ให้รางวัลแก่นักกีฬารุ่นเยาว์ที่กำหนดเป้าหมายการแสดงสำหรับปีการศึกษาโดยจับคู่พวกเขากับนักกีฬามืออาชีพที่แบ่งปันความมุ่งมั่นในการบรรลุความเป็นเลิศ”

Robert W. D’Loren ประธานและซีอีโอของNexCen Brands กล่าว , Inc.บริษัทแม่ของ TAF “ในฐานะผู้ชนะระดับภูมิภาคของเรา ทอดด์แสดงความปรารถนาที่จะเล่นในระดับสูงสุดได้อย่างยอดเยี่ยม เรามีความยินดีที่เราสามารถแนะนำให้เขารู้จักนักกีฬาท้องถิ่นที่แบ่งปัน มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ”

ในปี 2549 เกมแรกของโทดด์ในฐานะน้องใหม่ในทีมตัวแทนก็เป็นเกมฟุตบอลเกมแรกของโรงเรียนตั้งแต่พายุเฮอริเคนแคทรีนา ท็อดด์จำเกมนั้นได้เต็มตาและบอกว่าเขาจะ “ไม่มีวันลืมความ

รู้สึกของความสำเร็จและความพยายามที่จะอยู่ในที่ที่ดีกว่าในวันนี้” ในอนาคต ทอดด์หวังว่าการทำงานหนักของเขาจะช่วยให้เขาเล่นกีฬาในระดับวิทยาลัยและแม้กระทั่งในระดับมืออาชีพ นอก

เหนือจากฟุตบอลแล้ว ทอดด์มีความสนใจในด้านสถาปัตยกรรมและวิชาที่เขาชื่นชอบในโรงเรียนคือวิชาเคมีและเรขาคณิต ปัจจุบัน Todd กำลังโฟกัสไปที่ฟุตบอล แต่เขาตั้งตารอที่จะได้ลงเล่นให้กับทีมบาสเก็ตบอลในฤดูหนาวนี้

“ฉันเป็นแฟนฟุตบอลตัวยงและรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้พบ Marques Colston” Todd แสดงความคิดเห็นเมื่อได้รับแจ้งเกี่ยวกับรางวัลของเขา “ฉันต้องการถาม Marques ว่าเขาคิดว่าความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างทีมของ Saint ในปีนี้กับปีที่แล้วคืออะไร และฉันแทบรอไม่ไหวที่จะคุยกับเขาเกี่ยวกับสิ่งที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพ”

Colston ยกตัวอย่างว่าการทำงานหนักนั้นได้รับผลตอบแทนอย่างไร ระหว่างฤดูกาลมือใหม่ปี 2549 โคลสตันเปลี่ยนฤดูกาลเป็นธง ซึ่งเขาได้รับการพิจารณาในระดับประเทศว่าเป็นหนึ่งใน

ผู้เล่นยอดเยี่ยมที่ไม่คาดคิดของเอ็นเอฟแอล 2549 ใน โคลสตันบันทึก 70 รับรอง นำทีมเอ็นเอฟแอลมือใหม่ด้วยทีม-สูง 1,038 หลา และได้รับเกียรตินิยมใหม่แห่งปี เขาเป็นมือใหม่เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของนิวออร์ลีนส์ เซนต์ที่ได้รับมากกว่า 1,000 หลา ซึ่งเป็นเอ็นเอฟแอลที่ดีที่สุดสำหรับผู้เล่นปีแรกเมื่อฤดูกาลที่แล้ว

Todd Crawford และ Marques Colston จะพบกันในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม ที่ร้าน The Athlete’s Foot ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้า Riverland ที่ 1420 W. Airline Hwy ใน

Laplace, LA ที่นั่น Colston จะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนและเซ็นลายเซ็นตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 19:30 น. และจะพบกับ Todd เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของเขาและมอบรางวัลบัตรของขวัญให้เขาในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.

Danica Francois แฟรนไชส์ ​​The Athlete’s Foot กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รวม Todd ผู้คลั่งไคล้ฟุตบอล Saints กับ Marques Colston นักกีฬาผู้อุทิศตนอีกคนหนึ่งที่ร้าน TAF ของเรา” “ข้อดีอย่างหนึ่งของการเป็นเจ้าของร้าน TAF คือการเชื่อมต่อกับชุมชนของเราและช่วยให้ลูกค้าของเราบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ”

แคมเปญ “In My Shoes” ของ TAF ซึ่งผู้ค้าปลีกเปิดตัวเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม เชิญนักเรียนอายุ 13 ถึง 18 ทั่วประเทศส่งผลงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวิดีโอ (YouTube) ที่ระบุเป้าหมายการปฏิบัติงานในปีการศึกษาใหม่ ผู้ชนะในพื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากร้านค้า TAF ที่ร่วมรายการ จะได้รับบัตรของขวัญ TAF มูลค่า 75 เหรียญ

Athlete’s Foot® (TAF) เป็นแฟรนไชส์ร้านรองเท้ากีฬารายแรกของโลก และได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านแฟรนไชส์รองเท้ากีฬา Robert และ David Lando เปิดร้าน

The Athlete’s Foot แห่งแรกในปี 1971 ในเมือง Pittsburgh รัฐเพนซิลเวเนีย เป็นร้านขายรองเท้ากีฬาประเภทพิเศษแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นไม่นาน TAF ก็เริ่มเปิดแฟ

รนไชส์ในประเทศ โดยเปิดร้านแฟรนไชส์แห่งแรกในเมืองออชคอช รัฐวิสคอนซิน ร้านแฟรนไชส์ระดับนานาชาติแห่งแรกเปิดในปี 1978 ในเมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น

ของการขยายตัวของ TAF ในกว่า 45 ประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2550 NexCen Brands ได้เปิดตัวความพยายามในการรีแบรนด์ทั่วโลกสำหรับ TAF แผนฟื้นฟูแบรนด์อายุ 36 ปีให้รวมระบบขายสินค้าโมดูลาร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ การออกแบบภายในร้านใหม่ โลโก้บริษัทที่ทันสมัย

NexCen Brands, Inc. เป็นบริษัทจัดการและจัดหาแบรนด์ชั้นนำแห่งศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการรวบรวมพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของบริษัทที่เน้นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งดำเนินงานใน

ผลิตภัณฑ์แบรนด์ผู้บริโภคและอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ บริษัทเป็นเจ้าของ ใบอนุญาต แฟรนไชส์ ​​และทำการตลาดพอร์ตโฟลิโอสำหรับผู้บริโภคและแบรนด์แฟรนไชส์ที่กำลังเติบโต ซึ่งรวมถึง

The Athlete’s Foot®, Bill Blass®, MaggieMoo’s®, Marble Slab Creamery®, Pretzel Time®, Pretzelmaker® และ Waverly® บริษัทอนุญาตและให้สิทธิ์แฟรนไชส์

แบรนด์ของตนกับเครือข่ายผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต และแฟรนไชส์ชั้นนำ ซึ่งรวมถึงทุกส่วนสำคัญของการขายปลีกตั้งแต่ตลาดหรูไปจนถึงตลาดมวลชนในสหรัฐอเมริกาและในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

และประกอบด้วยมากกว่า ร้านค้าแฟรนไชส์ ​​1,500 แห่ง เน็กซ์เซ็น ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนแฟรนไชส์และทีมโฆษณา การตลาดและการประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดให้

กับแบรนด์เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของผู้บริโภคและความเท่าเทียมของตราสินค้าสำหรับแต่ละแบรนด์อย่างต่อเนื่อง NexCen เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคเกือบทุกด้านตั้งแต่อาหารที่พวกเขากินไปจนถึงของตกแต่งในบ้านและเสื้อผ้าและรองเท้าที่ซื้อ

SANTA CLARA, Calif. และ SAN JOSE, Calif., Oct. 18, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — Extreme DA(tm) และ Magma(r) Design Automation (Nasdaq:LAVA) ได้

ประกาศความพร้อมใช้งานของแบบจำลองห้องสมุดสถิติที่พัฒนาร่วมกัน สำหรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบวงจรรวม (IC) ทำให้ระบบกำหนดลักษณะ DFM ของ Magma

SiliconSmart(r) สามารถสร้างแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห์เวลาทางสถิติโดยอัตโนมัติโดยใช้ GoldTime(tm) ของ Extreme DA การใช้แบบจำลองเซลล์ที่ผลิตโดย

SiliconSmart พร้อมการวิเคราะห์ GoldTime นักออกแบบสามารถบรรลุผลผลิตที่สูงขึ้นและประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในไอซี 65 และ 45 นาโนเมตร (นาโนเมตรไอซีที่ออกแบบมาสำหรับ 65 นาโนเมตรและต่ำกว่าต้องการการวิเคราะห์ทางสถิติและการประหยัดเวลารันไทม์

ที่โหนดกระบวนการขั้นสูงที่ 65 นาโนเมตรหรือต่ำกว่า การแปรผันอย่างเป็นระบบและแบบสุ่มที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการออกแบบ IC จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางสถิติ แบบจำลองทาง

สถิติที่รวบรวมความผันแปรในแต่ละเซลล์หรือส่วนประกอบตรรกะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการวิเคราะห์ ซึ่งช่วยให้นักออกแบบเข้าใจผลกระทบของรูปแบบต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายด้านเวลา

สำหรับการออกแบบ IC ระบบกำหนดลักษณะเฉพาะ Magma SiliconSmart DFM จำลองรูปแบบเหล่านี้ได้อย่างแม่นยำ เพิ่มผลผลิตของความถี่สัญญาณนาฬิกาสูงและชิ้นส่วนที่ใช้พลังงานต่ำโดยเปิดใช้งานการปรับให้เหมาะสมเพื่อป้องกันอันตรายจากเวลาที่พบโดย Extreme DA GoldTime

โดยปกติแล้ว โมเดลทางสถิติของ GoldTime จะมีขนาดกะทัดรัดกว่ารูปแบบโมเดลอื่นๆ ถึง 5 เท่า โดยไม่กระทบต่อระดับความแม่นยำ ความถูกต้องของแบบจำลองได้รับการตรวจสอบผ่าน

การใช้งานอย่างกว้างขวางโดยลูกค้าร่วมกันของ Extreme DA และ Magma เทคนิคการสร้างแบบจำลองที่เป็นเอกลักษณ์ของ Extreme DA ยังช่วยให้วิเคราะห์อุปกรณ์ที่ไม่ตรงกันได้ไม่จำกัดจำนวน ด้วยไลบรารีที่เล็กกว่าและอัลกอริธึมขั้นสูง GoldTime ช่วยให้นักออกแบบสามารถวิเคราะห์เวลารุ่นใหม่ที่มีความสามารถขั้นสูงทางเทคนิคมากที่สุด

จำนวนการจำลองที่จำเป็นสำหรับการกำหนดลักษณะทางสถิติกำลังเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณเพื่อจัดการกับชุดค่าผสมของพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งหมด Magma SiliconSmart DFM ช่วยประหยัดรันไทม์ได้มากผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการจำลองอัจฉริยะสำหรับการเลือกพารามิเตอร์ทางสถิติและการรวบรวมข้อมูล

“ความถูกต้องของการวิเคราะห์ที่ดำเนินการในขั้นตอนการออกแบบที่คำนึงถึงความผันแปรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับคุณภาพของส่วนประกอบพื้นฐาน: แบบจำลอง” Suk Lee ผู้จัดการทั่วไป

ของหน่วยธุรกิจ Custom Design ของ Magma กล่าว “ลูกค้าของเรามองหา Magma ในการสร้างลักษณะเฉพาะของเซลล์และการสร้างแบบจำลองอย่างรวดเร็วและแม่นยำ ด้วยการขยาย

SiliconSmart DFM ด้วยการสร้างแบบจำลองที่รองรับ Extreme DA GoldTime เรากำลังนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าที่สุดสำหรับการออกแบบที่เร็วขึ้นสำหรับ IC ที่ให้ผลตอบแทนสูง”

มุสตาฟา เซลิก ประธานและซีอีโอของ Extreme DA กล่าวว่า “ในการกำหนดลักษณะเฉพาะและการสร้างแบบจำลอง แม็กม่าเป็นผู้นำด้วยระบบการกำหนดลักษณะเฉพาะของซิลิคอนสมาร์ท

DFM “เราเชื่อว่าการทำงานร่วมกันของบริษัทต่างๆ จะผลักดันการนำ GoldTime ไปใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตการออกแบบ IC ขั้นสูง ซึ่งจะได้สัมผัสกับผลผลิตและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

เล่นไพ่เสือมังกร เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา Brendan

เล่นไพ่เสือมังกร นิวยอร์ก, นิวยอร์ก — (มาร์เก็ต ไวร์) — 24 เมษายน 2550 — เบรนแดน เบอร์ฟอร์ดได้รับเลือกให้เป็นบรรณาธิการด้านการ์ตูนของคิง ฟีเจอร์ ซินดิเคท การแต่งตั้งดังกล่าวได้รับการประกาศโดย TR “Rocky” Shepard III ประธานบริษัทในนิวยอร์กซิตี้ และมีผลทันที

“การเสียชีวิตของเจย์ เคนเนดี้ หัวหน้าบรรณาธิการของเราเมื่อเร็วๆ นี้ ส่งผลกระทบต่อทุกคน ทั้งที่ King Features และทั่วทั้งอุตสาหกรรมของเรา” Shepard กล่าว “อย่างไรก็ตาม ตาม
ที่เขาทำในทุกสิ่ง เจย์ได้วางแผนสำหรับการสืบทอดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันหนึ่งเมื่อเขาจ้างเบรนแดน เบอร์ฟอร์ด เบรนแดนทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับเจย์มาตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา

และนำความรู้กว้างขวางมาสู่ตำแหน่งใหม่ของเขา นักเขียนการ์ตูนและนักวาดการ์ตูนที่เราเป็นตัวแทนรวมถึงความรักอย่างลึกซึ้งในศิลปะ ฉันมั่นใจว่าเขาจะนำ King Features ไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าในขณะที่เขายังคงค้นหาพรสวรรค์ด้านการ์ตูนใหม่ที่ Jay Kennedy เชี่ยวชาญในช่วง 20- ดำรงตำแหน่งปี”

“เป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นบรรณาธิการการ์ตูนของ King Features Syndicate” Burford กล่าว “ฉันโชคดีที่เติบโตขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภายใต้การดูแลของนาย Jay Kennedy เขาเป็นที่ปรึกษาของฉัน และฉันเป็นหนี้ความสำเร็จในอาชีพการงานมากมายของเขา

“การ์ตูนที่ King Features จัดจำหน่ายเป็นหนึ่งในการ์ตูนที่ได้รับความนิยมและได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก รวมถึงการ์ตูนคลาสสิกที่ยอดเยี่ยมของเรา เช่น ‘Blondie’ ‘Beetle

Bailey’ และ เล่นไพ่เสือมังกร และข้อเสนอที่ใหม่กว่าและประสบความสำเร็จอย่างมากของเรา เช่น ‘Zits ,’ ‘Mutts’ และ ‘Bizarro’ ฉันตื่นเต้นที่จะสามารถสานต่อประเพณีแห่งความเป็นเลิศนั้นได้ และฉันก็ตั้งตารอการเติบโตที่เราจะได้รับอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา” เบอร์ฟอร์ดกล่าวเสริม

เบรนแดน เบอร์ฟอร์ดเข้าเรียนที่ School of Visual Arts ในนิวยอร์กซิตี้ และเป็นนักเรียนที่กระตือรือร้นในด้านการ์ตูนหลากหลายรูปแบบและประวัติศาสตร์อันยาวนาน เขาใช้เวลาหนึ่งปี

ทำงานเป็นผู้ช่วยกองบรรณาธิการที่ DC Comics ก่อนร่วมงานกับ King Features ในเดือนมกราคม 2000 ในตำแหน่งผู้ช่วยกองบรรณาธิการ ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการและรองบรรณาธิการ

King Features Syndicate เป็นสมาชิกของ Hearst Entertainment and Syndication ซึ่งเป็นกลุ่มปฏิบัติการของ Hearst Corporation ซึ่งรวมถึงพันธมิตรเครือข่ายเคเบิล

ของบริษัท กิจกรรมรายการโทรทัศน์ และการดำเนินการเผยแพร่หนังสือพิมพ์และการออกใบอนุญาตสินค้า King Features เป็นผู้จัดจำหน่ายการ์ตูน คอลัมน์ การ์ตูนแนวบรรณาธิการ

ปริศนา และเกมชั้นนำของโลก โดยจัดจำหน่ายเนื้อหา 150 รายการไปยังหนังสือพิมพ์เกือบ 5,000 ฉบับทั่วโลก เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใหญ่ที่สุดและมีประสบการณ์มากที่สุดในการออกใบ

อนุญาตสินค้าและความบันเทิง ตัวละครคลาสสิกที่เป็นที่รักและประสบความสำเร็จมากที่สุด ได้แก่ “ป๊อปอาย” “เบ็ตตี้บู๊พ” “ผมบลอนด์” “เดนนิสผู้คุกคาม” และ “แฟลช กอร์ดอน” ในปีที่

ผ่านมา, บริษัทมีความหลากหลายและปัจจุบันเป็นตัวแทนของทรัพย์สิน เช่น แบรนด์เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับที่ทันสมัยอย่าง David & Goliath; ประติมากรรมศิลปะขนาดเท่าของจริงที่แสดงต่อสาธารณะ GuitarMania และ The Trail of Painted Pony; และแบรนด์ที่มีสติสัมปชัญญะ “Mutts”

ฟังก์ชันเครื่องมือ Carbide.c++ V1.2 ใหม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เร่งเวลาโครงการออกสู่ตลาดสำหรับนักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือและผู้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ Symbian OS

มาดริด, สเปน – วันนี้ โนเกียประกาศเปิดตัวเครื่องมือพัฒนารุ่นใหม่ของ Carbide.c++ สำหรับระบบปฏิบัติการ Symbian OS(TM) และเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดต้นทุนในทันทีสำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ และช่วยประหยัดต้นทุน

การเพิ่มฟังก์ชันการทำงานใหม่ที่สำคัญด้วยยูทิลิตี้การนำทางอุปกรณ์และเครื่องมือสร้างโปรเจ็กต์ที่ช่วยประหยัดเวลา การปรับปรุงเครื่องมือ Carbide.c++ ช่วยเร่งการพัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือและลดต้นทุนโดยรวมสำหรับโครงการซอฟต์แวร์ที่หลากหลายโดยลดชั่วโมงการเขียนโปรแกรมและลดเวลาในการพัฒนา

ประกาศในวันนี้ที่งาน Nokia Applications Summit & S60 Summit 07 การปรับปรุงใหม่ในตระกูลเครื่องมือ Carbide.c++ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดการกับความต้องการทรัพยากร

โครงการที่เพิ่มขึ้นและปัญหาการจัดการที่มาพร้อมกับขนาดที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความทันสมัยในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการแอปพลิเคชันมือถือ

นักพัฒนายังจะพบฟังก์ชันการทำงานของเครื่องมือ Performance Investigator ขั้นสูงใน Carbide.c++ V1.2 Developer และ Professional Edition ที่ให้ทัศนวิสัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่สำคัญและการใช้หน่วยความจำในช่วงเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา

ตามกรอบงานโอเพนซอร์ซ Eclipse สำหรับนวัตกรรมเครื่องมือซอฟต์แวร์ และให้ข้อมูลเฉพาะตัวสำหรับข้อเสนอเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาทั้งหมดของ Nokia ตระกูลเครื่องมือพัฒนามือถือ

ของ Carbide รวมถึง Carbide.c++ Express สำหรับนักพัฒนาระดับเริ่มต้นและนักวิชาการ Carbide c++ Developer Edition และ Carbide.c++ Professional Edition ที่

ได้รับรางวัล สำหรับนักพัฒนาที่สร้างระบบขั้นสูง มิดเดิลแวร์ และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน และ Carbide.c++ OEM Edition สำหรับการสร้างอุปกรณ์โดยผู้ได้รับอนุญาต Symbian OS และ S60

“Nokia รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้นำเสนอวิวัฒนาการที่สำคัญของเครื่องมือ Carbide.c++ ของเรา ซึ่งช่วยผลักดันประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มากขึ้น และลดเวลา

ในการออกสู่ตลาดสำหรับแอปพลิเคชันใหม่ที่น่าตื่นเต้นซึ่งกำหนดเป้าหมายที่สมาร์ทโฟน Symbian” Rich Bartlett ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาของ Nokia กล่าว

“การตอบสนองต่อความต้องการของนักพัฒนาระดับเริ่มต้น ผู้สร้างซอฟต์แวร์ประสิทธิภาพสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอุปกรณ์ การปรับปรุงใหม่เหล่านี้ในเครื่องมือ Carbide.c++ ของ Nokia จะช่วยนำโครงการซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นออกสู่ตลาดโดยใช้เวลาน้อยลงและเสียค่าใช้จ่ายน้อยลงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน .”

เครื่องมือ Carbide.c++ รองรับนักพัฒนาที่ทำงานกับซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนที่ใช้ Symbian OS เวอร์ชันล่าสุด รวมถึง UIQ, MOAP ของ NTT DoCoMo และ S60 3rd Edition สมาร์ท

โฟน Symbian เป็นสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก และคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสมาร์ทโฟนที่ขายจนถึงปัจจุบัน ในช่วงปี 2549 สมาร์ทโฟน Symbian 51.7 ล้านเครื่องถูกจำหน่ายไปทั่วโลกให้กับผู้ให้บริการเครือข่ายหลักกว่า 250 ราย ทำให้จำนวนสมาร์ทโฟน Symbian ทั้งหมดจัดส่งไป 110 ล้านเครื่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549*

ผู้ใช้เครื่องมือ Carbide.c++ V1.2 จะพบกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างมากผ่านการปรับปรุงต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงการเรียกดูโค้ดที่เปิดใช้งาน Eclipse และความสามารถในการสร้าง

โค้ดให้สมบูรณ์ในตระกูลเครื่องมือ Carbide.c++ ทั้งหมด รวมทั้งฟังก์ชันการสร้างโปรเจ็กต์ที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งรวมถึงตัวช่วยสร้างใหม่สำหรับการตรวจจับชุดอุปกรณ์และการนำเข้าโครงการ การสร้างและแก้ไขโครงการที่ง่ายขึ้นและเชื่อถือได้มากขึ้น

ปรับปรุงเครื่องมือ Performance Investigator ใน Carbide.c++ Developer และ Professional Editions รวมถึง Power Optimizer และ Memory Analyzer ให้การ

บันทึกและการแสดงกราฟิกของการใช้พลังงานบนอุปกรณ์และการใช้หน่วยความจำสำหรับซอฟต์แวร์เป้าหมายที่ทำงานบนอุปกรณ์ นำไปสู่หน่วยความจำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการใช้พลังงานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นประสิทธิภาพสูงสำหรับแอพพลิเคชั่น S60 และ UIQ และ,

ฟีเจอร์การสร้างอุปกรณ์ใหม่สำหรับ Carbide.c++ OEM Edition รวมถึงการสนับสนุนการกำหนดค่าที่ง่ายขึ้นสำหรับการดีบักอุปกรณ์ JTAG อินเทอร์เฟซ Crash Debugger ใหม่ที่แสดงบริบทการดีบักของข้อขัดข้องในมุมมองการดีบัก และ Symbian OS Data View ที่ช่วยให้สามารถดูระบบได้ กระบวนการ เธรด ชิ้นส่วน และไลบรารี

Carbide.c++ Developer Edition และ Carbide.c++ Professional Edition มีจำหน่ายแล้วในราคา 299 € และ 1,299 € ตามลำดับ พร้อมการอัปเกรดฟรีสำหรับลูกค้า

Developer และ Professional Edition ปัจจุบัน Carbide.c++ OEM Edition สามารถซื้อได้ในราคา 3,999 € ในขณะที่ Carbide.c++ Express สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีโดยนักพัฒนา โดยไม่มีการจำกัดสิทธิ์การใช้งานสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ที่ www.forum.nokia.com/carbide

เครื่องมือตระกูล Carbide.c++ ของ Nokia จะจัดแสดงในวันที่ 24-25 เมษายน ที่งาน Nokia Applications Summit & S60 Summit 07 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม Hotel Melia Castilla ในกรุงมาดริด สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาในตระกูล Carbide ได้ทางออนไลน์ที่ www.forum.nokia.com/carbide

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับ

พวกเขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

S60 Summit 2007, มาดริด, สเปน – วันนี้ โนเกียประกาศว่าอุปกรณ์ S60 กว่า 100 ล้านเครื่องได้ถูกจัดส่งโดยผู้ได้รับใบอนุญาต S60 จนถึงปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ S60 ที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก พัฒนาโดย Nokia และได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาชั้นนำของอุตสาหกรรมบางราย

ด้วยการประกาศครั้งนี้ S60 แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในตลาดปริมาณมาก ผู้จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการ นักพัฒนา และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างตระหนักถึงศักยภาพของแพลตฟอร์มผู้ค้าหลายราย เช่น S60 มากขึ้น

Matti Vänskä รองประธานฝ่าย Mobile กล่าวว่า “การประกาศนี้แสดงถึงจุดสังเกตที่สำคัญสำหรับ S60 เราเชื่อว่าการประกาศดังกล่าวเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มเติมใน S60 การขายและการตลาดซอฟต์แวร์, โนเกีย

Matti Vänskä กล่าวในงานแถลงข่าวว่า “เราเห็นแนวโน้มสำคัญ 3 ประการที่ส่งผลต่อข้อกำหนดสำหรับแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่กำลังกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับ

ประสบการณ์ส่วนตัว ไม่ว่าจะเน้นที่การถ่ายภาพ ธุรกิจ เพลง การนำทาง หรือวิดีโอ ผู้คน การเข้าถึงบริการและเนื้อหา Web 2.0 ด้วยอุปกรณ์พกพา ประการที่สาม ความเรียบง่ายและความสะดวกในการใช้งานของประสบการณ์ผู้ใช้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ”

S60 ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันง่ายขึ้นมากด้วย S60 3rd Edition Feature Pack 2 การแนะนำ Open C นำไลบรารีฟังก์ชัน C มาตรฐานมาสู่ซอฟต์แวร์ S60 สนับสนุน

ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงเวลาในการออกสู่ตลาดของแอปพลิเคชัน ด้วย Open C นักพัฒนาสามารถใช้โค้ดที่มีอยู่ซ้ำและมุ่งเน้นด้านความคล่องตัวของแอปพลิเคชันของตนได้

ตามที่ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว S60 จะเป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์มือถือเครื่องแรกที่รองรับวิดเจ็ตแบบบูรณาการ ซึ่งจะนำพลังของเทคโนโลยีเว็บมาสู่มือถือ วิดเจ็ตช่วยเสริมประสบการณ์

มือถือในขณะที่สร้างประสบการณ์เว็บส่วนตัวสำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว S60 ทำให้ง่ายต่อการสร้างและนำบริการเว็บมาสู่อุปกรณ์ S60 โดยใช้เทคโนโลยีเว็บตามมาตรฐาน เช่น Ajax, JavaScript, CSS และ HTML

S60 รองรับกลุ่มอุปกรณ์ที่มีให้เลือกมากมาย ผู้ได้รับใบอนุญาต S60 ได้เปิดตัวอุปกรณ์ที่มอบฟังก์ชันการถ่ายภาพ เพลง และวิดีโอที่สมบูรณ์แบบ และรองรับความต้องการของผู้ใช้ทางธุรกิจตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ

ภายในงาน Samsung ได้เปิดตัวอุปกรณ์ S60 รุ่นล่าสุด ได้แก่ SGH-i400 ใหม่ สไลเดอร์ขนาดกะทัดรัดพร้อม EDGE สำหรับตลาดหลัก และ SGH-i520 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ จนถึงปัจจุบัน มีการเปิดตัวอุปกรณ์ 57 เครื่องที่ใช้ S60 และ Symbian OS โดย 28 เครื่องนั้นใช้ S60 3rd Edition ล่าสุด

การประชุมสุดยอด S60 จัดขึ้นในเดือนเมษายนที่กรุงมาดริด และเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงที่ครอบคลุมซึ่งจัดแสดงการสาธิตคุณสมบัติและโซลูชันล่าสุดและล้ำสมัยที่สุดกว่า 60 รายการสำหรับ S60

ซอฟต์แวร์ S60 ที่สร้างขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Symbian เป็นซอฟต์แวร์สมาร์ทโฟนชั้นนำของโลก และได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรมบางราย ความ

ยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ S60 ช่วยให้สามารถออกแบบฮาร์ดแวร์และการกำหนดค่าซอฟต์แวร์ต่างๆ ได้ โดยเห็นได้จากอุปกรณ์ S60 ที่มีอยู่มากมายในตลาด ด้วยอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ได้รับ

รางวัล การสนับสนุนอย่างกว้างขวางสำหรับบริการมือถือใหม่และศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับโซลูชันพันธมิตร S60 มอบโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างและปรับขนาดได้สำหรับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือและนักพัฒนาบุคคลที่สาม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสารเกี่ยวกับ S60 และชุมชน S60 โปรดไปที่ www.s60.com

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

— Kelly Services, Inc. (NASDAQ: เคลยา) (NASDAQ: KELYB) ผู้ให้บริการโซลูชั่นการจัดหาพนักงานระดับโลก ประกาศสร้างและเปิดตัวเกาะเสมือนจริงในโลกออนไลน์สามมิติของ Second Life เกาะโต้ตอบจะสามารถใช้ได้กับผู้อยู่อาศัย SL เริ่มต้นเสาร์ 21 เมษายน, 2007

— กิจกรรมเปิดตัวครั้งใหญ่ในโลกนี้จะรวมถึงการสตรีม คอนเสิร์ตบลูส์สดโดยโคมุโซะ โทคุงาวะ ผู้อยู่อาศัยใน SL การแจกของรางวัลฟรีมากมาย และแผนภูมิต้นไม้เงิน SL เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับเหรียญลินเดน

— ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวครั้งแรก เกาะของ Kelly จะมอบประสบการณ์การเล่นเกมแบบโต้ตอบออนไลน์แก่ผู้อยู่อาศัยในโลก โดยที่อวาตาร์สามารถเข้าร่วมในการผจญภัยในสถานการณ์ต่างๆ ได้ ผู้เข้าชมยังมีโอกาสสอบถามเกี่ยวกับโอกาสในการทำงานในโลกแห่งความเป็นจริงผ่าน Kelly

— เพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มเหล่านี้ Kelly ได้สร้างไซต์ขนาดเล็กซึ่งมีคำแนะนำในการเริ่มต้นใช้งาน Second Life ลิงก์ทางไกลและภาพสแน็ปช็อตของเกาะเสมือนจริงของ Kelly

— Kelly จะยังคงสร้างสถานะใน Second Life และดำเนินการตามความคิดริเริ่มทางธุรกิจเพิ่มเติมตลอดทั้งปี

— The Wishfarmersผู้นำในการสร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครและโซลูชั่นที่แปลกใหม่สำหรับบริษัทต่างๆ ที่เข้าสู่ตลาดโลกเสมือนจริงที่มีพลวัต ร่วมมือกับ Kelly Services เพื่อสร้างชุมชนเสมือนจริงใน Second Life

— “Second Life มอบโอกาสพิเศษให้กับ Kelly ในการใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญด้านบุคลากรกว่า 60 ปีด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้ชมใหม่ๆ ในรูปแบบอินเทอร์แอกทีฟ ช่องที่ก้าวล้ำนี้

นำเสนอความเป็นไปได้ไม่รู้จบสำหรับเราในการมอบความบันเทิงและวิธีใหม่ๆ แก่ผู้อยู่อาศัยใน SL เพื่อสำรวจโอกาสในการทำงาน ” Dave Fenech ผู้อำนวยการอาวุโส eBusiness Solutions ของ Kelly Services กล่าว

— “การเปิดตัวของเกาะ Kelly ใน Second Life เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการที่บริษัทของเราเปิดรับเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอบริการจัดหาพนักงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ในขณะที่ Kelly

Services ยังคงเติบโตและขยายการดำเนินธุรกิจ Second Life จะมอบแพลตฟอร์มในการสื่อสารทั่วโลกด้วย ลูกค้าและผู้หางานผ่านความสัมพันธ์แบบออนไลน์และโต้ตอบได้” Fenech กล่าว

Kelly Services, Inc. (NASDAQ: เคลยา) (NASDAQ: KELYB) เป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองทรอย รัฐมิชิแกน โดยนำเสนอโซลูชั่นการจัดหา

พนักงานซึ่งรวมถึงบริการจัดหาพนักงานชั่วคราว การเอาต์ซอร์ซ ผู้ขายในสถานที่ทำงาน และตำแหน่งงานเต็มเวลา Kelly ดำเนินงานใน 30 ประเทศและดินแดน Kelly จัดหางานให้กับ

พนักงานมากกว่า 750,000 คนต่อปี โดยมีทักษะรวมถึงบริการสำนักงาน การบัญชี วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย วิทยาศาสตร์ การตลาด อุตสาหกรรมเบา การศึกษา และการดูแลสุขภาพ รายรับในปี 2549 อยู่ที่ 5.6 พันล้านดอลลาร์ เยี่ยมชม www.kellyservices.com

Wishfarmers เป็นผู้นำในการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใครและโซลูชันที่แปลกใหม่สำหรับองค์กรที่เข้าสู่ตลาดแบบไดนามิกของโลกเสมือนจริง ด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในด้านสื่อ

เทคโนโลยี และวิจิตรศิลป์ บริษัทใช้แนวทางการทำงานร่วมกันในแต่ละโครงการ การผลิตคำตอบที่สร้างสรรค์ซึ่งปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.wishfarmers.com

นิวยอร์ก 20 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Wall Street Journal Weekend Edition ประจำสัปดาห์นี้จะรายงานเกี่ยวกับธุรกิจที่ให้ข้อมูลและเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ที่เขียนโดยนักข่าวที่ได้รับรางวัลของวารสาร Weekend Edition ประจำสัปดาห์จะวางจำหน่ายผ่านบริการจัดส่งถึงบ้านและแผงขายหนังสือพิมพ์ในวันที่ 21-22 เมษายน

The Wall Street Journal ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์หลักของ Dow Jones & Company (NYSE:DJ) ( www.dowjones.com) เป็นสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจชั้นนำของโลก The Wall Street

Journal ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2432 มีการพิมพ์และการหมุนเวียนออนไลน์เกือบ 2.1 ล้านคน เข้าถึงผู้นำธุรกิจและผู้นำทางการเมืองระดับแนวหน้าของประเทศ ตลอดจนนักลงทุนทั่ว

ประเทศ The Wall Street Journal ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ 31 รางวัลสำหรับวารสารศาสตร์ดีเด่น ให้ข้อมูลและความรู้ที่เชื่อถือได้แก่ผู้อ่านเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น แฟรนไชส์สิ่งพิมพ์

ของ Wall Street Journal มีนักข่าวมากกว่า 600 คนทั่วโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Dow Jones ที่มีพนักงานข่าวธุรกิจและการเงินเกือบ 1,800 คน สิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เป็นส่วนหนึ่ง

ของแฟรนไชส์ ​​​​The Wall Street Journal ซึ่งมียอดจำหน่ายรวม 2.6 ล้านเล่ม ได้แก่ The Wall Street Journal Asia, The Wall Street Journal Europe และ The Wall Street Journal Online ที่ WSJ.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ข่าวการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินที่ใหญ่ที่สุดใน เว็บ.

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เราใช้คำต่างๆ

เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” ,” “วางแผน” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความสามารถของเราในการเพิ่มกระแสรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และรายได้ และเพื่อให้ได้เกมอินเดียเพิ่มเติมและโครงการอื่นๆ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งระบุและอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Nevada Gold & Casinos, Inc. (AMEX:UWN) ของเมืองฮูสตัน รัฐเท็กซัส เป็นผู้พัฒนา เจ้าของ และผู้ดำเนินการสิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมและสถานบันเทิงในโคโลราโด

แคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก บริษัทถือหุ้น 43% ใน Isle of Capri-Black Hawk LLC ซึ่งเป็นเจ้าของ Isle of Capri-Black Hawk และ Colorado Central Station ซึ่งทั้งสอง

แห่งอยู่ใน Black Hawk รัฐโคโลราโด โคโลราโด แกรนด์ คาสิโนในคริปเปิล ครีก โคโลราโด เป็นเจ้าของและดำเนินการทั้งหมดโดยเนวาดา โกลด์ บริษัทยังทำงานร่วมกับชนเผ่า

พื้นเมืองอเมริกันในความสามารถที่หลากหลาย โครงการของชนพื้นเมืองอเมริกันประกอบด้วยคาสิโนที่จะสร้างขึ้นใน Pauma Valley, California สำหรับ La Jolla Band ของ

Luiseno Indian และคาสิโนที่จะพัฒนาโดย Buena Vista Development Company, LLC ในเมือง Ione รัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับ Buena Vista Rancheria of Me- ชาววุกอินเดียน. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.nevadagold.com .

SMART เป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และซัพพลายเออร์อิสระชั้นนำของระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า

500 รายการแก่ OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม ระบบเครือข่าย เกม โทรคมนาคม และ/หรือแอปพลิเคชันแบบฝัง นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงการผลิต

และการส่งมอบ SMART ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ แผนกผลิตภัณฑ์สมองกลฝังตัวพัฒนาระบบ

ย่อยการประมวลผลแบบฝังตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบและการผลิต สำหรับตลาดที่สนับสนุนอุปกรณ์ทดสอบ โครงสร้างพื้นฐาน 3G และแอปพลิเคชันการประมวลผลเครือข่าย

การออกแบบกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิสเพลย์ของ SMART ผลิตและจำหน่ายโซลูชั่นจอแสดงผลคริสตัลเหลว (LCD) ทรานซิสเตอร์ฟิล์มบาง (TFT) ให้กับลูกค้าที่พัฒนาระบบเกมคาสิโนรวมถึงแอพ

พลิเคชั่นฝังตัว เช่น ตู้ ATM จุดให้บริการ และระบบควบคุมอุตสาหกรรม การมีอยู่ของ SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ SMART สามารถให้บริการลูกค้า

ด้วยความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดู http://www.smartm.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ฮ่องกงและโตเกียว, 23 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Artificial Life, Inc. ในฮ่องกง (OTCBB:ALIF) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่นมือถือ

3G ที่ได้รับรางวัล ได้ประกาศการลงนามของมือถือ ข้อตกลงในการพัฒนาเกมกับ Warner Bros. Digital Distribution ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Warner Bros. Home Entertainment Group ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะพัฒนาเกมมือถือสำหรับตลาดญี่ปุ่นโดยอิงจากภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ได้รับรางวัลออสการ์เรื่อง “Happy Feet”

เกมมือถือ “Happy Feet” ใหม่จะประกอบด้วยมินิเกมหกเกมที่คล้ายกับฉากสำคัญและธีมจากภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัล มินิเกมยังสามารถเล่นเป็นเกมแยกกันได้ การจำหน่ายเกมจะเริ่มต้นและตรงกับการเปิดตัวดีวีดีภาพยนตร์ “Happy Feet” ในญี่ปุ่นในช่วงกลางปี ​​2550 เกมดังกล่าวจะรองรับโทรศัพท์ 2.5G และ 3G ยอดนิยมของญี่ปุ่น

“นี่นับเป็นครั้งแรกที่ เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา จะเปิดตัวเกมมือถือในตลาดญี่ปุ่นซึ่งอิงจากการเปิดตัวในโรงภาพยนตร์ ‘tentpole’ ของ Warner Bros. เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Artificial Life เพื่อทำเช่นนั้น” Julian Lai- กล่าว Hung ผู้อำนวยการฝ่าย Digital Distribution ของ Warner Entertainment Japan

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับทีมงานที่ Warner Bros. Japan เพื่อพัฒนาเกมมือถือ ‘Happy Feet’ สุดเจ๋งนี้ เป็นเกมที่น่าตื่นเต้นและจะดึงดูดผู้ชมภาพยนตร์และแฟน ๆ ของ

‘Happy Feet’ ได้อย่างแน่นอน ความร่วมมือกับ Warner Bros. Japan จะเริ่มต้นการจำหน่ายเกมของเราในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดมือถือที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในโลกด้วยจำนวนสมาชิก 3G สูงสุด และเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะผู้พัฒนาเกมมือถือ 3G ชั้นนำระดับโลก” Eberhard Schoneburg ซีอีโอของ Artificial Life, Inc. กล่าว

Artificial Life, Inc. (OTCBB:ALIF) เป็นบริษัทมหาชนของสหรัฐอเมริกาที่มีสำนักงานใหญ่ในฮ่องกง และเป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีมือถือ เนื้อหา เกม และแอปพลิเคชันที่ได้รับรางวัล (ดูเพิ่มเติมที่www.artificial-life.comและwww.botme คอม ).

Warner Bros. Home Entertainment Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2548 เพื่อรวบรวมธุรกิจของ Warner Bros. Entertainment ที่เกี่ยวข้องในการจัดส่งเนื้อหาความบันเทิงแบบดิจิทัลไป

ยังผู้บริโภค รวมถึงโฮมวิดีโอ ออนไลน์ ไร้สาย เกม และการต่อต้านการละเมิดลิขสิทธิ์และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ . WBHEG เป็นการรับรู้เชิงกลยุทธ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในวิธีที่

ผู้บริโภคดูผลิตภัณฑ์ความบันเทิง และพยายามเพิ่มสถานการณ์การจัดจำหน่ายในปัจจุบันและยุคหน้าให้มากที่สุด เพื่อให้เนื้อหาของสตูดิโอเข้าถึงผู้ชมได้ผ่านช่องทาง แพลตฟอร์ม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

เว็บเล่นน้ำเต้าปูปลา ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต สถานะทางการเงิน และ

แนวโน้มทางธุรกิจของเรา ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “จะ” “ควร” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “คาดการณ์” “เชื่อ”

“ประมาณการ ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “ดำเนินการต่อ” หรือแง่ลบของข้อกำหนดเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ แม้ว่าข้อความดังกล่าวจะอิงตามข้อมูลของเราเองและ

ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่คุณไม่ควรเชื่อถือเกินควร ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน และแนวโน้มของตลาดที่แท้จริงหรือผลการปฏิบัติงาน

สถานะทางการเงิน หรือโอกาสทางธุรกิจที่แท้จริงของเรา อาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ด้วยเหตุผลหลายประการ ความเสี่ยงและความไม่

แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถของเราในการรับเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการและขยายธุรกิจของเรา ศักยภาพที่ไม่ได้รับการพิสูจน์ของรูปแบบธุรกิจเกมบนมือถือของ

เรา การเปลี่ยนแปลงความชอบของผู้บริโภคและความไม่แน่นอนของการยอมรับผลิตภัณฑ์ของเราจากตลาด การปรับใช้และความพร้อมของเทคโนโลยีมือถือ 3G ในเวลาที่เหมาะสม การ

ยอมรับของตลาดสำหรับการใช้อุปกรณ์พกพาแบบเคลื่อนที่เพื่อเล่นเกมแบบโต้ตอบ กำหนดการพัฒนาเกมมือถือที่คาดเดาไม่ได้ ความเชื่อมั่นของเราในจำนวนแบรนด์ที่ค่อนข้างน้อย ความ

สามารถของเราในการอนุญาตแบรนด์จากผู้อื่น การพึ่งพาตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการโทรคมนาคมและผู้ประกอบการในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถของเราในการพัฒนา

แนะนำ และขายผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างประสบความสำเร็จในเวลาที่เหมาะสม และช่วงเวลาของการประกาศหรือแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่โดยเราหรือโดยคู่แข่งของ

เรา สำหรับการอภิปรายเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่นๆ โปรดดูเอกสารที่เรายื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นครั้งคราว รวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-KSB ที่ยื่นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 เราไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ

OAK BROOK, Ill. และ NEW YORK, 23 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — RC2’s Learning Curve Brand ( www.learningcurve.com ) และ WhatToExpect.com

( www.whattoexpect.com ) ได้ร่วมกันประกาศเปิดตัวระบบดิจิทัลรุ่นใหม่หลายปี ข้อตกลงของสื่อเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคุณแม่ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงช่วง 6 ปีแรกของชีวิตลูก

องค์ประกอบสำคัญของข้อตกลงนี้คือการสร้างพื้นที่ใหม่ที่สำคัญบน WhatToExpect.com เรียกว่า The Playroom by Learning Curve ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนนี้

ห้องเด็กเล่นโดย Learning Curve จะเป็นพื้นที่บนเว็บไซต์เพื่อช่วยให้คุณแม่เข้าใจพัฒนาการของทารกและเด็กปฐมวัยได้ดีขึ้น โดยนำเสนอเนื้อหาที่เป็นต้นฉบับ เน้นการเล่น กิจกรรมที่

สนุกสนาน และคุณลักษณะแบบอินเทอร์แอกทีฟ เช่น กระดานข้อความ วิดีโอ เกม และบล็อก นอกจากนี้ยังมีส่วน “Ask Heidi” ยอดนิยมที่จะให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามเกี่ยวกับ “แม่ที่เขียนหนังสือเล่มนี้” ผู้เขียน Heidi Murkoff ที่ขายดีที่สุด

ตั้งแต่มกราคม 2550 ผู้เข้าชม WhatToExpect.com ที่ไม่ซ้ำทั้งหมดได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 230% ตาม comScore Media Metrix ผู้เยี่ยมชมไซต์จะได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่เสริมหนังสือสัญลักษณ์ What to Expect When You’re Expecting ซึ่งเพิ่งฉลองสัปดาห์ที่ 308 ของรายการขายดีของ New York Times

“เรารู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ในการเป็นพันธมิตรกับ WhatToExpect.com ในการนำ The Playroom by Learning Curve มาใช้ ข้อตกลงนี้จะทำให้แบรนด์ในเครือ

Learning Curve ของเรามีโอกาสใหม่ที่ไม่ธรรมดาในการเข้าถึงและเชื่อมต่อกับชุมชนที่คุณแม่มือใหม่และคุณแม่มากประสบการณ์ ขยายสมาชิกในครอบครัวและผู้ให้การดูแล” Peter

Henseler ประธาน RC2 กล่าว “เป้าหมายของเราคือการแนะนำฟอรัมใหม่และมีคุณค่าเพื่อดึงดูดชุมชนนี้และรับข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกสำหรับการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับทารกและเด็ก”

“นับตั้งแต่เปิดตัว WhatToExpect.com มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้เห็นการพัฒนาชุมชนออนไลน์ที่ทรงพลังของบรรดาคุณแม่ ซึ่งมักจะมองหาข้อมูลที่ดีขึ้นและดีขึ้นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์

และการเลี้ยงดูบุตร” Ben Wolin ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Waterfront Media กล่าว “ด้วยการเป็นพันธมิตรกับ Learning Curve เพื่อสร้าง Playroom เราจะสามารถนำเสนอพื้นที่

บริการใหม่ทั้งหมดแก่ชุมชนคุณแม่ที่เจริญรุ่งเรืองของเรา ซึ่งพึ่งแบรนด์ WhatToExpect เป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และช่วงแรกเริ่ม พัฒนาการเด็ก”

Learning Curve Brands, Inc. ( www.learningcurve.com ) เป็นบริษัทในเครือของ RC2 Corporation (Nasdaq:RCRC) ( www.rc2.com ) และเป็นนักออกแบบชั้นนำ ผู้ผลิต และผู้ทำการตลาดของเล่นนวัตกรรมคุณภาพสูง ของสะสมและผลิตภัณฑ์สำหรับทารกที่กำหนดเป้าหมายไปยังผู้บริโภคทุกวัย Learning Curve Brands, Inc. ทำการตลาด

ผลิตภัณฑ์สำหรับทารก เด็กวัยหัดเดิน และเด็กก่อนวัยเรียนภายใต้แบรนด์ Learning Curve(r) ซึ่งรวมถึงแบรนด์ The First Years(r) โดย Learning Curve และ Lamaze รวม

ถึงผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์ยอดนิยมและคลาสสิก เช่น Thomas & เพื่อน ๆ บ็อบผู้สร้างวินนี่เดอะพูห์จอห์นเดียร์ตู้เพลงและเซซามีสตรีท ผลิตภัณฑ์สำหรับเยาวชนและสำหรับผู้ใหญ่ของบริษัทวาง

ตลาดภายใต้ Johnny Lightning(r) ( www.johnnylightning.com ) และ Ertl(r), (www.ertl.com ) แบรนด์ต่างๆ Learning Curve Brands, Inc. เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมายผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย รองรับร้านค้าปลีกมากกว่า 25,000 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และเอเชียแปซิฟิก

WhatToExpect.com เผยแพร่โดย Waterfront Media เป็นคู่หูออนไลน์ของหนังสือชุด What To Expect และหนังสือการเลี้ยงดูบุตรที่ขายดีที่สุดของ Heidi Murkoff ซีรีส์นี้ได้ช่วย

แนะนำกว่า 27 ล้านครอบครัวตั้งแต่การปฏิสนธิไปจนถึงช่วงวัยหัดเดินและอื่น ๆ ตามรายงานของยูเอสเอทูเดย์ หนังสือการตั้งครรภ์ที่คุณแม่ทั่วโลกรู้จักกันในนาม “คัมภีร์ไบเบิล” ถูกซื้อถึงร้อยละ 93 ของสตรีมีครรภ์ทั้งหมดที่ซื้อมัคคุเทศก์ Waterfront Media ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ออนไลน์ชั้นนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการช่วยเหลือตนเองของอเมริกา เป็นบริษัทด้านสุขภาพ

ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของเอกชน Waterfront Media ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถจัดการสุขภาพของตนเองทางออนไลน์และเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวกผ่านคุณลักษณะเชิงโต้ตอบที่ไม่ซ้ำใครและคำแนะนำ เครื่องมือ และชุมชนออนไลน์ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณผ่านเครือข่ายไซต์ต่างๆ ซึ่งรวมถึง EverydayHealth.com ซึ่งเป็นเรือธงของบริษัท

แถลงการณ์บางฉบับในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์

เหล่านี้อาจถูกระบุโดยการใช้คำหรือวลีที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “คาดการณ์” “เชื่อว่า “อาจ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “วางแผน” “มีศักยภาพ” “เป้าหมาย” “ควร” “จะ”

“น่าจะ” และ “น่าจะ” แถลงการณ์มักมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่ทราบผลที่แท้จริงของบริษัทและการพัฒนาในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์หรือการพัฒนาที่

แสดงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขใดๆ ต่อแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ หรือปรับปรุงให้สอดคล้องกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากวันที่ของข่าวเผยแพร่นี้

มอนทรีออล, 23 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Beluga Composites Corporation (Pink Sheets:BGCC) มีความยินดีที่จะประกาศว่า บริษัทได้รับคำสั่งซื้อครั้งแรกใน

การจัดหาถังเก็บ FRP ใต้ดินให้กับบริษัทปฏิบัติการปลายน้ำของ Royal Dutch Shell plc (NYSE) :RDS.A) (NYSE:RDS.B) สำหรับสถานีบริการใหม่ที่พวกเขาจะสร้างขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

“คำสั่งซื้อแรกนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสำหรับเรา เนื่องจากเป็นการยืนยันว่าถังและเทคโนโลยีการผลิตชั้นนำที่ผ่านการรับรอง UL/ULC ของเราได้รับการยอมรับอย่างดีจากผู้เล่นหลักในภาคส่วนการจำหน่ายปิโตรเลียม และเราคาดว่าจะได้รับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมในเร็วๆ นี้ ในอนาคต” นายดีน พานอฟสกี ซีอีโอของ Beluga Composites Corporation กล่าว

Beluga Composites Corporation ( www.belugacorporation.com ) เป็นผู้ผลิตถังเก็บใต้ดินแบบพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส (FRP) สำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง และเครื่องแยกน้ำมัน/น้ำ บริษัทในเครือ Panox Petroleum Products เป็นสมาชิกของ Petroleum Equipment Institute และได้พัฒนาและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีการผลิตซึ่งได้รับการรับรองจาก Underwriters Laboratories UL 1316 และ ULC-615-S สำหรับถังเก็บน้ำที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เราใช้คำต่างๆ

เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “คาดหวัง” “อนาคต” “ตั้งใจ” ,” “วางแผน” และสำนวนที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความสามารถของเราในการเพิ่มกระแสรายได้ เพื่อเพิ่มรายได้และรายได้ และเพื่อให้ได้เกมอินเดียเพิ่มเติมและโครงการอื่นๆ ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาดการณ์และอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และข้อสมมติฐานบางประการ ซึ่งระบุและอธิบายไว้ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

MORGANTOWN, WV, April 23, 2007 (PRIME NEWSWIRE) — เป็นอีกคะแนนที่สำคัญสำหรับ FieldTurf เมื่อมีการประกาศว่า West Virginia ได้เลือกผู้นำสนามหญ้าเทียมของ

โลกสำหรับการติดตั้งที่ Mountaineer Field ที่สนามกีฬา Milan Puskar การประกาศนี้ร่วมกันโดยผู้อำนวยการฝ่ายกรีฑา Ed Pastilong เวสต์เวอร์จิเนียและ John Gilman ซีอีโอ

ของ FieldTurf Tarkett การติดตั้ง FieldTurf ใหม่ที่ Milan Puskar มีกำหนดจะเริ่มในกลางเดือนพฤษภาคม The Mountaineers จะเล่นเกมแรกบน FieldTurf ใหม่ของพวกเขาในวันที่ 1 กันยายน เมื่อพวกเขาเป็นเจ้าภาพ Western Michigan ในการเปิด ’07

FieldTurf จะมาแทนที่พื้นผิว AstroPlay ที่มีอยู่ซึ่งได้รับการติดตั้งที่สนามกีฬา Milan Puskar ในปี 2545 Milan Puskar ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบรรยากาศที่อึกทึกและแฟน ๆ ที่กระตือรือร้นนั้นเปิดในปี 1980 และปัจจุบันมีความจุ 60,000 ที่นั่ง

FieldTurf ได้กลายเป็นสนามหญ้าที่ได้รับเลือกใน The Big East ด้วยการเพิ่มเวสต์เวอร์จิเนีย โรงเรียนฟุตบอลห้าแห่งจากแปดแห่งของบิ๊กอีสต์จะเล่นเกมในบ้านของพวกเขาบน FieldTurf WVU เข้าร่วม Cincinnati, Louisville, Rutgers และ Syracuse โดยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Big East ของ FieldTurf

“ผมเชื่อว่าเรากำลังติดตั้งพื้นผิวที่ดีที่สุด” Rich Rodriguez หัวหน้าโค้ชของ WVU กล่าว “FieldTurf ไม่เพียงแต่จะเล่นได้อย่างมั่นคงและรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นผิวที่ปลอดภัยที่สุดที่คุณสามารถเล่นได้ในวันนี้”

Gilman กล่าวว่า “ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการได้รับการติดตั้งที่สนามกีฬา Milan Puskar ของเวสต์เวอร์จิเนียเป็นอีกจุดที่สำคัญมากในเข็มขัดของ FieldTurf” “นักปีนเขามีโปรแกรมฟุตบอลระดับวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับ WVU โค้ช (รวย) โรดริเกซเป็นหนึ่งในโค้ชที่โดดเด่นของเกม และผมรู้ว่าการเล่นของเขามีความสำคัญกับเขา

เพียงใด บนสนามหญ้าที่ทันสมัยที่สุดที่มีให้ แฟน ๆ นักปีนเขาสามารถวางใจได้ว่าจะได้เห็นสนามหญ้าที่ดีที่สุดในโลกเมื่อทีมของพวกเขาลงสนามกับเวสเทิร์นมิชิแกนในวันที่ 1 กันยายน”

The Mountaineers กำลังออกจากแคมเปญที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในปี 2006 ซึ่งทำให้พวกเขาจบด้วยสถิติ 11-2 รวมถึงชัยชนะ 38-35 เหนือ Georgia Tech ใน Gator Bowl กระดานชนวน 11-2 ของ WVU ทำให้พวกเขาติดหนึ่งในสิบอันดับแรก

มหาวิทยาลัยชั้นนำของ NCAA มากกว่า 40 แห่งมี FieldTurf ในสนามกีฬา โดยมีอีกหลายแห่งที่ใช้สนามฝึกซ้อม นอกเหนือจากโรงเรียนใน Big East ที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้แล้ว มหา

วิทยาลัยอื่นๆ ที่มี FieldTurf ในสนามฟุตบอล ได้แก่ Nebraska, Michigan, Wisconsin, Boston College, Oregon, Washington, Kansas State, Texas Tech และ

Missouri นอกจากนี้ 21 ทีมจาก 32 ทีมของ National Football League มี FieldTurf อยู่ที่สนามกีฬาและ/หรือศูนย์ฝึกซ้อม นอกจากนี้ Tampa Bay Devil Rays ของ Major League Baseball, Minnesota Twins และ Toronto Blue Jays ยังมี FieldTurf ที่สนามกีฬาของตนอีกด้วย

FieldTurf เป็นผลจากการวิจัยเป็นเวลาหลายปี ซึ่งปรากฏชัดในส่วนผสมของสารเติมแต่งของ FieldTurf ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรของทรายซิลิกาและยางแช่แข็ง และกระบวนการแบ่งชั้นที่

ได้รับสิทธิบัตรซึ่งมอบระบบที่เลียนแบบหญ้าธรรมชาติ ประโยชน์เพิ่มเติมพบได้ในความปลอดภัยของผู้เล่นที่ได้รับการปรับปรุง ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ลดลง และความยืดหยุ่นสำหรับการ

เปลี่ยนตัว – ช่วยให้ผู้จัดการสนามกีฬาสามารถเปลี่ยนสนามจากกีฬาหนึ่งเป็นกีฬาอื่นได้อย่างรวดเร็ว หรือจัดการแข่งขันกีฬา คอนเสิร์ต และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย พื้นผิวสนาม.

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คุณภาพและประสิทธิภาพของระบบที่ได้รับสิทธิบัตรของ FieldTurf ส่งผลให้มีการติดตั้งมากกว่า 1,900 รายการในกว่า 40 ประเทศ และทำให้เป็นตัวเลือกแรก

สำหรับสนามกีฬาชั้นนำทั่วโลก FieldTurf เป็นบริษัทเอกชนที่ปฏิวัติอุตสาหกรรมสนามหญ้าเทียมด้วยผลิตภัณฑ์ที่จดสิทธิบัตรและเทคโนโลยีการติดตั้ง FieldTurf ยังนำเสนอโซลูชั่นหญ้าเทียมแบบครบวงจรอีกด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FieldTurf กรุณาเยี่ยมชมwww.fieldturf.com

ลาสเวกัส เนวาดา — (MARKET WIRE) — 23 เมษายน 2550 — สู่เมืองบาปและที่อื่น ๆ ! เพิ่มแถบ ๆ ที่สูงขึ้นในความบันเทิงทุนของโลก, Zero Gravity คอร์ปอเรชั่น (ZERO-

G®) ผู้ให้บริการที่แรกและที่เดียวจอห์นฟาได้รับการอนุมัติของธนาคารพาณิชยเที่ยวบินไร้น้ำหนักได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการบริการปกติจากลายเซ็น Air Terminal ที่สนามบินนานาชาติ

McCarran เมื่อรวมกับความสัมพันธ์ที่ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้กับ Sharper Image เพื่อขายเที่ยวบินZERO-Gในร้านค้าทั่วประเทศ นำมาซึ่งการผจญภัยอันน่าทึ่งอย่างแท้จริง ซึ่งก่อนหน้านี้มีให้สำหรับนักบินอวกาศเท่านั้น – โดยตรงต่อสาธารณชนทั่วไป

เพื่อระเบิดความน่าดึงดูดใจ ZERO-G ได้จัดเที่ยวบินวีไอพีส่วนตัวพร้อมบุคคลที่มีชื่อเสียงรวมถึงนักบินอวกาศ Apollo-11 , Buzz Aldrin ผู้บริหารคาสิโนของKey Las Vegasและผู้ให้

ความบันเทิงในเวกัสยังได้เข้าร่วมในเที่ยวบินเพื่อสัมผัสประสบการณ์ไร้น้ำหนักเป็นครั้งแรก บินได้เหมือนซูเปอร์แมน พลิกตัวได้เหมือนนักยิมนาสติกโอลิมปิก และเพลิดเพลินกับการแขวนคอมากกว่านักบาสเกตบอลที่เก่งที่สุดในโลกถึง 10 เท่า

“นี่เป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับ ZERO-G” Dr. Peter H. Diamandis ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง ZERO-G กล่าว “ด้วยการเปิดตัวบริการตามปกติในลาสเวกัส ประชาชนจะรู้ว่าพวกเขาสามารถ

เพลิดเพลินกับประสบการณ์มหัศจรรย์ที่เรามอบให้ได้เมื่อใดและที่ไหน ผู้เข้าชมจะแห่กันไปที่ลาสเวกัสเพื่อสัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิต และ ZERO-G จะนำเสนอต่อไป ผู้โดยสารของเราสามารถบินผ่านความยาวของห้องโดยสาร ดูน้ำที่ลอยอยู่ต่อหน้าต่อตา หรือปล่อย M&M จำนวนหนึ่งและเล่นเกมของมนุษย์ PacMan ขณะไล่ล่าพวกเขา”

ปัจจุบัน เที่ยวบิน ZERO-G ของลาสเวกัสมีกำหนดการดังนี้: 19 และ 26 พฤษภาคม; 30 มิถุนายน; 4 สิงหาคม; 1, 2, 8 และ 15 กันยายน; 6 และ 27 ตุลาคม; 3, 4, 10 และ

11 พฤศจิกายน; และ 30 และ 31 ธันวาคม ZERO-G Experience™ ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินที่มีรูปพาราโบลา 15 ลำ ชุดนักบิน สินค้าฟรี รางวัล งานเลี้ยงหลังจบกิจกรรม ภาพถ่าย และดีวีดีของเที่ยวบิน มีจำหน่ายในราคา $3,500 ต่อที่นั่งรวมภาษี ZERO-G ยังมีเที่ยวบินประจำจากศูนย์อวกาศเคนเนดีในฟลอริดาเป็นประจำ

ประสบการณ์ที่นำเสนอโดย ZERO-G เป็นโอกาสทางการค้าเพียงแห่งเดียวในโลกเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้สัมผัสกับ “ความไร้น้ำหนัก” ที่แท้จริงโดยไม่ต้องไปในอวกาศ นี่เป็นประสบการณ์การ

บินแบบไร้น้ำหนักแบบเดียวกับที่ NASA ใช้ในการฝึกนักบินอวกาศและ Ron Howard และ Tom Hanks ใช้เพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Apollo-13” เที่ยวบินที่ไร้น้ำหนักเป็นประสบการณ์ที่

น้อยคนจะลอง แต่ผู้ที่เรียกได้ว่าน่าทึ่งและเปลี่ยนชีวิต Martha Stewart, Billy Bush, Burt Rutan, Miles O’Brien และนักแสดงจาก “The Apprentice” และ “The

Biggest Loser” เป็นเพียงผู้โดยสารเพียงไม่กี่คนที่ได้บินกับ ZERO-G และประกาศว่าเป็นหนึ่งใน ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตของพวกเขา นักบินอวกาศหลายคนรวมถึง Buzz

Aldrin และ Anousheh Ansari ก็สนุกกับการเดินทาง ZERO-G เช่นกัน ZERO-G มีบทบาทสำคัญในภาพยนตร์ฮิตหลายเรื่องรวมถึง “Matrix 2” และ “Matrix 3” ศาสตราจารย์สตี

เฟน ฮอว์คิง นักฟิสิกส์ชื่อดังระดับโลกและผู้เชี่ยวชาญด้านแรงโน้มถ่วง จะบินแบบไร้น้ำหนักบน ZERO-G Experience ในวันที่ 26 เมษายน 2550 เที่ยวบินดังกล่าวจะออกจากจุดจอดรถรับส่งที่ศูนย์อวกาศเคนเนดีในฟลอริดาตอนกลาง

ZERO-G ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 และมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส นำโดยทีมนักบินอวกาศผู้มากประสบการณ์ระดับโลกและผู้นำธุรกิจที่มีประสบการณ์ บริษัทก่อตั้งโดย X PRIZE ประธาน

กรรมการและผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอวกาศ Dr. Peter H. Diamandis; และนักบินอวกาศรุ่นเก๋า Dr. Byron K. Lichtenberg ทั้งคู่ใช้เวลากว่าทศวรรษในการทำงานเพื่อนำเสนอความ

มหัศจรรย์ของการบินไร้น้ำหนักสู่สาธารณะ นับตั้งแต่เปิดตัว ZERO-G Experience สู่สาธารณชนทั่วไปในเดือนกันยายน 2547 บริษัทได้ดำเนินการเที่ยวบินไร้น้ำหนัก 100 เที่ยว และให้บริการผู้โดยสารมากกว่า 2,500 คน ซึ่งรวมถึงคนดังและบุคคลในวงการสื่อ การเช่าเหมาลำในองค์กร ครูสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และบุคคลทั่วไปอายุ 12 ถึง 85 ปี

ZERO-G Experience ประกอบด้วยเซสชั่นการฝึกอบรมสั้นๆ สำหรับผู้โดยสาร ตามด้วยเที่ยวบินประมาณ 90 นาทีบน G-Force One ซึ่งในระหว่างนั้นจะมีการเคลื่อนตัวแบบพาราโบลา การ

ควบคุมการขึ้นและลงของเครื่องบินช่วยให้นักบินสัมผัสประสบการณ์แรงโน้มถ่วงของดาวอังคาร (1/3 แรงโน้มถ่วง) แรงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ (1/6 แรงโน้มถ่วง) และแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์

ประสบการณ์ ZERO-G มอบเวลาแบบไร้น้ำหนักให้กับนักบินเป็นสองเท่าในการบินย่อยในวงโคจรปกติสู่อวกาศ ZERO-G ดำเนินงานภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดที่กำหนดโดย FAA

(Part-121) ร่วมกับ Amerijet International แห่ง Ft. ลอเดอร์เดล, ฟลอริดา การดำเนินงานของเครื่องบินเกิดขึ้นภายใต้ข้อบังคับเดียวกันกับที่กำหนดไว้สำหรับสายการบินผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่

Zero Gravity Corporation ( www.GoZeroG.com ) เป็นบริษัทเอกชนด้านความบันเทิงและการท่องเที่ยวในอวกาศที่มีภารกิจในการทำให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงความตื่นเต้นและการ

ผจญภัยของความไร้น้ำหนักได้ ZERO-G ตั้งอยู่ในลาสเวกัสและฟลอริดา และเป็นผู้ให้บริการเที่ยวบินไร้น้ำหนักรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการอนุมัติจาก FAA แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงอุตสาหกรรมบันเทิงและภาพยนตร์ ตลาดองค์กรและตลาดจูงใจ ภาคการวิจัยและการศึกษาที่ไม่แสวงหาผลกำไร และรัฐบาล

ZERO-G ได้สร้างความสัมพันธ์กับ Sharper Image Corporation เพื่อทำการตลาดและขายที่นั่งในเที่ยวบินสาธารณะโดยเฉพาะ จุดเริ่มต้นที่ 15 พฤษภาคม 2007, การจองที่นั่งใน

ZERO-G ประสบการณ์จะได้รับการทำผ่านภาพคมชัดของร้านค้า 187 พิเศษค้าปลีกรายเดือนแคตตาล็อกของพวกเขาและwww.sharperimage.com ประสบการณ์ ZERO-G ซึ่งรวมถึงการฝึก

ก่อนบิน การบินด้วยพาราโบลา 15 ครั้ง ชุดนักบิน สินค้าฟรี รางวัล งานเลี้ยงหลังเหตุการณ์ ภาพถ่าย และดีวีดีของเที่ยวบิน เสนอราคา 3,500 ดอลลาร์ต่อ ที่นั่ง. . สำหรับตารางเที่ยวบินปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งเข้าไปที่ www.GoZeroG.com หรือโทร 1-800-937-6480

เที่ยวบิน ZERO-G อาจเช่าเหมาลำสำหรับเที่ยวบินส่วนตัวและกิจกรรมต่างๆ นับตั้งแต่เปิดตัวบริการในปี 2547 ได้มีการจัดเที่ยวบินจูงใจองค์กรจำนวนมากสำหรับบริษัทต่างๆ เช่น American

Express, Hewlett-Packard, Google และ Cadbury Schweppes นอกจากนี้ G-Force One ยังได้รับการเช่าเหมาลำสำหรับการเฉลิมฉลองส่วนตัว งานเลี้ยงวันเกิด และเที่ยวบินวิจัย

ZERO-G Experience สร้างความทรงจำทั่วไปที่ลึกซึ้งซึ่งไม่มีการออกกำลังกายที่มีแรงโน้มถ่วงแบบธรรมดาจะเทียบเท่าได้ เป็นวิธีการพิเศษในการแสดงความขอบคุณต่อลูกค้าและคู่ค้าที่สำคัญ เที่ยวบินอาจเป็นรางวัล สิ่งจูงใจ งานเฉลิมฉลอง และแม้กระทั่งกลไกการสร้างรายได้สำหรับสถาบันการกุศล

โบคา เรตัน รัฐฟลอริดา วันที่ 24 เมษายน 2550 (PRIME NEWSWIRE) — Empire Interactive ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Silverstar Holdings (Nasdaq:SSTR) ที่ถือหุ้น

ทั้งหมด (Nasdaq:SSTR) ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้ลงนามใน Lucinda Green’s Equestrian Challenge สำหรับ PS2 และ PC เกมที่เหมาะสำหรับครอบครัวนี้นำเสนอภาพที่สนุกและสมจริงของกีฬาขี่ม้าภายใต้การดูแลของนักปั่นแบดมินตันที่ทำลายสถิติและอดีตแชมป์โลก Lucinda Green

Lucinda Green ถือเป็นหนึ่งในนักบิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เธอเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในการชนะการแข่งขันม้าแบดมินตันถึงหกครั้ง โดยครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่ออายุ 19 ปี ลูซินดายังได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก การแข่งขันชิงแชมป์ยุโรป และการแข่งขันระดับโลกอีกด้วย

จากความหรูหราของที่ดินในชนบทของเธอ Lucinda Green จะแนะนำผู้เล่นผ่านพื้นฐานของความเชี่ยวชาญด้านม้า การฝึกสอนประกอบด้วยบทเรียนเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงสภาพจิตใจและ

ร่างกายของม้า การขี่ม้า การข้ามประเทศ และการกระโดดโชว์ เมื่อผู้เล่นเข้าใจบทเรียนของ Green แล้ว พวกเขาจะเข้าสู่การแข่งขัน Grand-Slam Equestrian อย่างเป็นทางการ ซึ่ง

พวกเขาจะประเมินเวลา การควบคุม และแม้แต่รูปลักษณ์ ยิ่งคุณฝึกกับม้ามากเท่าไร พวกมันก็จะยิ่งทำงานได้ดีขึ้น แฟน ๆ ของการขี่ม้าจะต้องตื่นเต้นกับคุณสมบัติการปรับแต่งที่อนุญาตให้ผู้เล่นสร้างองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับคู่หูขี่ม้าของพวกเขา รวมถึงสไตล์ของเสื้อผ้า เครื่องหมายใบหน้า รูปแบบ และสายพันธุ์

เอียน ฮิกกินส์ ซีอีโอของ Empire กล่าวว่า “เกมนี้เหมาะสำหรับผู้รักม้าทุกที่ และยังมีเกมมากมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมจำลองสถานการณ์กีฬาที่ท้าทาย เป็นเกมสำหรับครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ”

Clive Kabatznik ซีอีโอของ Silverstar กล่าวว่า “เกมที่น่าตื่นเต้นนี้จะเพิ่มมิติใหม่ให้กับกำหนดการวางจำหน่ายของ Empire ที่กำลังจะมาถึง ไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเข้าสู่ตลาดเกมขี่ม้าที่เติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ยังช่วยเพิ่มรายได้ของ Empire ในช่วงปัจจุบัน ไตรมาสทางการบัญชี”

Empire Interactive เป็นผู้จัดพิมพ์ซอฟต์แวร์ความบันเทิงเชิงโต้ตอบชั้นนำที่ก่อตั้งมากว่า 18 ปี Empire Interactive ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักรและมีสำนักงานใน

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน บริษัทพัฒนาและเผยแพร่หนังสือที่หลากหลายสำหรับแพลตฟอร์มปัจจุบันทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย เกมเช่น Starsky &

Hutch, Big Mutha Truckers, Ford Racing และ FlatOut ล้วนประสบความสำเร็จทั่วโลก ป้ายชื่องบประมาณ Xplosiv เป็นหนึ่งในบริษัทที่เติบโตเร็วที่สุดในยุโรป ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Empire Interactive, PLC และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.empireinteractive.com

Silverstar Holdings Ltd. เป็นบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (Nasdaq:SSTR) โดยมุ่งเน้นที่การได้มาซึ่งตำแหน่งควบคุมในธุรกิจเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าปลีก

และมีค่าธรรมเนียมที่มีการเติบโตสูง ซึ่งได้รับประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดที่เกิดจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีอื่นๆ – แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเป็นเจ้าของ Empire Interactive รวมถึง Strategy First, Inc. ผู้พัฒนาชั้นนำและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงสำหรับพีซีทั่วโลก

ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนบางประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของผลประกอบการทางการเงินในอนาคต ข้อกำหนดด้านการเงินเพิ่มเติม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การอนุมัติด้านกฎระเบียบ กระบวนการ ผลกระทบ

ของผลิตภัณฑ์หรือราคาที่แข่งขันได้ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนอื่นๆ ที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Royal Online V2 เกมส์ยิงปลา Sa การพัฒนาพันธมิตรพันธ

Royal Online V2 ตัวรวบรวมโปรแกรมแสดงถึงวิวัฒนาการต่อไปของโมเดลเครือข่ายพันธมิตร แต่ตามที่ Valentin Darechkin ของ Revenuelab.biz อธิบาย ความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งยังคงเป็นหัวใจหลัก

Valentin Darechkin เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Revenuelab.biz วาเลนตินทำงานด้านการตลาดแบบพันธมิตรมาเป็นเวลาหกปีแล้ว ในช่วงเวลานั้นเขามีส่วนร่วมในการเปิดตัวโครงการที่ประสบความสำเร็จหลายโครงการรวมถึงการเป็นวิทยากรในการประชุมและผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งพิมพ์ของอุตสาหกรรม

ในโลกของการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น Valentin Darechkin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (CCO) ของ Revenuelab.biz ซึ่งเป็นบริษัทในเครือทั่วโลก เชื่อว่าอนาคตของการตลาดแบบ Affiliate จะยังคงปูทางไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่ง

“ผมคิดว่า สำหรับพันธมิตรทุกราย ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือการอยู่ในกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมมีพลวัตอย่างมาก และในการสร้างรายได้ที่ดี คุณต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่คนเดียว”

ในช่วงแรก ๆ ของการตลาดแบบ Affiliate ผู้เผยแพร่โฆษณาในเครือไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องอยู่คนเดียวในการเข้าถึงและเจรจาข้อตกลงกับผู้ให้บริการ แบรนด์จะมีข้อตกลงหลายสิบข้อกับพันธมิตรในเครือ โดยแต่ละแบรนด์มีข้อกำหนดและข้อเสนอของตนเอง

โปรแกรม Affiliate พัฒนาขึ้นในภายหลัง โดยสร้างร่มภายใต้แบรนด์ต่างๆ ที่สามารถทำงานร่วมกับ Affiliate หลายแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความซับซ้อนที่อาจทำลายผลกำไร

จากนั้น Revenuelab.biz ก็เข้ามาแทนที่ด้วยรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยปรับปรุงกระบวนการเป็นหุ้นส่วนสำหรับแบรนด์และบริษัทในเครือให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

ลดความซับซ้อนของกระบวนการ
“โดยปกติ ผู้เผยแพร่โฆษณาทำงานกับโปรแกรมพันธมิตรหลายโปรแกรมพร้อมกัน หมายความว่าพวกเขาต้องรวบรวมสถิติโปรแกรมพันธมิตรทั้งหมดและกระบวนการทางการเงินทั้งหมดไว้ที่ใดที่หนึ่ง

การวิเคราะห์การจราจรรายวัน ก่อนหน้านี้ทำด้วยตนเองและใช้เวลาและความพยายามอย่างมาก”

การทำงานกับโปรแกรมพันธมิตรจำนวนมากในคราวเดียว ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต้องใช้เวลาในการแก้ไข ผู้จัดพิมพ์จะถูกบังคับให้ติดต่อกับผู้จัดการโปรแกรมพันธมิตรหลายสิบคน

“ถ้าคุณทำงานกับโปรแกรมพันธมิตร 20 โปรแกรมพร้อมกันล่ะ? นี่ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างรายได้จากการเข้าชมของคุณอย่างแน่นอน” Darechkin กล่าว

Revenuelab.Biz ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 11 ปี ได้เปลี่ยนวิธีการทำการตลาดแบบพันธมิตรโดยการรวมโปรแกรมพันธมิตรทั้งหมดไว้ในแพลตฟอร์มเดียว

“บริษัทในเครือของเราสามารถเข้าถึงสถิติสรุปและกระบวนการทางการเงินทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว ผู้จัดการพันธมิตรสามารถจัดการรายละเอียดทั้งหมดของความร่วมมือกับแต่ละโปรแกรมพันธมิตร ปกป้องผลประโยชน์ของพันธมิตร และแก้ไขข้อพิพาท”

รูปแบบที่ได้ทำให้บริษัทในเครือสามารถมุ่งความสนใจไปที่ธุรกิจหลักของตนได้ โดยการค้นหาและเชื่อมโยงแหล่งที่มาของการเข้าชมใหม่ๆ ด้วยการสร้างเนื้อหาใหม่และผู้เล่นที่มีส่วนร่วม นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขามั่นใจได้ว่าจะได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดเมื่อใดก็ได้

“โปรแกรมพันธมิตรจำนวนมากคัดเลือกผู้เผยแพร่โฆษณา Royal Online V2 [ที่พวกเขาทำงานด้วย] เป็นอย่างดี และถึงกระนั้น ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจไม่ได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดในตลาด นอกจากนี้ แบรนด์ต่างๆ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงข้อตกลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องมีข้อตกลงล่วงหน้า” Darechkin กล่าวเมื่อถูกถามเกี่ยวกับความท้าทายที่ผู้เผยแพร่ต้องเผชิญในแต่ละวัน

ด้วยเหตุนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจึงทราบได้ยากว่าแบรนด์ใดจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในแหล่งที่มาของการเข้าชมตามภูมิศาสตร์โดยเฉพาะ แม้ว่าโปรแกรมพันธมิตรจะแนะนำแบรนด์ที่เป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากที่สุด เขากล่าวเสริม

“เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 11 ปีและนักวิเคราะห์ที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายตั้งแต่วันแรก”

เป็นเพื่อนกับบริษัทในเครือ
สำหรับบริษัทในเครือ แพลตฟอร์มนี้ยังช่วยให้พวกเขานำหน้าการพัฒนาอุตสาหกรรมหนึ่งก้าวเสมอ และทำให้แน่ใจว่าพวกเขากำลังทำงานกับโปรแกรมพันธมิตรที่เล่นได้ดีที่สุดเพื่อจุดแข็งของพวกเขา

“ก่อนอื่น ผู้จัดการพันธมิตรของเรากำหนดภูมิศาสตร์และแหล่งที่มาของการเข้าชมของพันธมิตร หลังจากนั้นพวกเขาจะวิเคราะห์สถิติเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และแหล่งที่มาของการเข้าชมที่ต้องการในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราสามารถเข้าถึงสถิติทั่วโลก และสิ่งนี้ช่วยให้ผู้จัดการของเราเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดได้ ไม่ว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือแหล่งที่มาของการเข้าชมจะเป็นอย่างไร”

Darechkin กล่าวว่ากฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับการพนันและการส่งเสริมการขายทั่วโลกทำให้ บริษัท ในเครือไม่สามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ได้ Daechkin ขอเรียกร้องให้บริษัทในเครือพิจารณาการเข้าสู่ตลาดอีกครั้งเพื่อค้นหาพันธมิตรที่เชื่อถือได้ล่วงหน้า

“การได้รับประสบการณ์อันล้ำค่าและข้อมูลเชิงลึกเป็นสิ่งสำคัญโดยพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อไม่ให้สูญเสียเงินและเวลา RevenueLab.biz สามารถเป็นพันธมิตรนี้ได้ อยู่ในความสนใจของเราที่จะช่วยให้พันธมิตรเข้าสู่ตลาดใหม่ เพราะเราจะมีรายได้ก็ต่อเมื่อบริษัทในเครือมีรายได้เท่านั้น”

ในอนาคต Darechkin กล่าวว่าบริษัทในเครือควรจับตาดูโอกาสในแอฟริกา LatAm และเอเชีย ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากการรุกอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้นและการแข่งขันที่ค่อนข้างต่ำ

“เพื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญในตลาดเหล่านี้ภายในหนึ่งปี บริษัทในเครือควรเริ่มทำงานในขณะนี้ เนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้นั่งนิ่งและกำลังทำงานในตลาดเหล่านี้อยู่แล้ว”

ใบอนุญาตเป็นปัญหาสำหรับผู้ประกอบการชนเผ่าและสถานที่เล่นกีฬา ซึ่งทั้งสองอย่างนี้อาจเป็นพันธมิตรกับผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ภายใต้กฎหมายการพนันกีฬาของรัฐแอริโซนา

โดยรวมแล้ว ใบอนุญาตการเล่นเกมของชนเผ่า 10 ใบถูกแจกจ่ายให้กับผู้ให้บริการ รวมถึงเผ่า Hualapai ที่ขับเคลื่อนโดย Golden Nugget, Tonto Apache Tribe ร่วมกับ Churchill Downs Incorporated และ San Carlos Apache Tribe ควบคู่ไปกับ WynnBet

ทีมกีฬาหรือสถานที่แปดแห่งได้รับการจัดสรรใบอนุญาตเช่นกัน ในจำนวนนั้น ได้แก่ ทีม MLB ของ Arizona Diamondbacks ซึ่งร่วมมือกับ Caesars/William Hill และ Arizona Rattlers ของ Arena Football League ควบคู่กับ Rush Street Interactive (RSI) Phoenix Mercury ของ WNBA กำลังทำงานร่วมกับ Bally’s Corporation และ Phoenix Speedway ได้ร่วมมือกับ Penn National Gaming

พวกเขาเข้าร่วม BetMGM, DraftKings และ FanDuel ซึ่ง ประกาศเข้าสู่ตลาดแอริโซนา เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

การพนันกีฬาแฟนตาซีมีอยู่แล้วในรัฐแอริโซนา และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ DraftKings, FanDuel, FFPC, Yahoo, Fantasy Sports Shark และ Underdog Sports

Crown Resorts ผู้ให้บริการทางบกของออสเตรเลียมีรายได้ลดลง 31.3% สู่ 1.54 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (817.7 ล้านยูโร/952.1 ล้านยูโร/ 1.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปีสำคัญสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีการล็อคดาวน์และการสอบถาม 3 ข้อเกี่ยวกับความเหมาะสมของธุรกิจ ดำเนินงาน.
รัฐบาลวิกตอเรียประกาศขยายเวลามงกุฎ
Jane Halton ประธานชั่วคราวของ Crown กล่าวว่าการรวมกันของการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) และการสอบถามระดับรัฐในคุณสมบัติของผู้ให้บริการแต่ละรายหมายความว่าปีนั้นยากเป็นพิเศษ

“ปี 2021 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับ Crown ด้วยการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและผลกระทบที่ไม่เคยมีมาก่อนต่อการดำเนินธุรกิจจากการระบาดใหญ่ของ Covid-19” เธอกล่าว

รายได้ที่ไม่ใช่เกม ซึ่งรวมถึงการเดิมพัน เป็นแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดของ Crown โดยอยู่ที่ 651.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 9.4%

ขณะที่โต๊ะเล่นเกมหลักทำเงินได้ 412.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 40.0% ในขณะที่รายรับจากเครื่องเล่นเกมหลักลดลง 14.0% มาอยู่ที่ 548.9 ล้านดอลลาร์

รายได้วีไอพีลดลงโดยสิ้นเชิง เนื่องมาจากข้อจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดในการเข้าประเทศออสเตรเลีย ยอดรวมนี้ลดลงจาก 306.7 ล้านเหรียญในปี 2019-20 เหลือเพียง 6.9 ล้านเหรียญในปี 2020-21

เมื่อแยกรายรับลงตามเซ็กเมนต์ อสังหาริมทรัพย์ระดับเรือธงของ Crown Melbourne สร้างรายได้ 582.5 ล้านดอลลาร์ ลดลง 60.5% เนื่องจากต้องเผชิญกับการปิดขยายเวลาเกือบทั้งปี

รายได้ส่วนใหญ่ของ Crown Melbourne อยู่ที่ $406.9m มาจากพื้นที่เล่นเกมหลัก ลดลง 54.3% จากยอดรวมนี้ 241.2 ล้านดอลลาร์มาจากเกมบนโต๊ะ ลดลง 54.3% ในขณะที่รายรับจากเครื่องลดลง 165.7 ล้านดอลลาร์มาอยู่ที่ 51.5%

การเล่นเกมวีไอพีลดลงเหลือเพียง 352.3 ดอลลาร์ในปี 2562-2563 ในขณะที่รายรับที่ไม่ใช่เกมลดลง 52.8% เป็น 171.2 ล้านดอลลาร์

Crown Perth มีอาการดีขึ้นและกลายเป็นสถานที่ให้บริการชั้นนำของผู้ให้บริการ เนื่องจากรายรับเพิ่มขึ้น 21.1% เป็น 613.3 ล้านดอลลาร์ เครื่องตั้งพื้นหลักทำเงินได้ 306.6 ล้านเหรียญสหรัฐ โต๊ะวางพื้นหลัก 171.7 ล้านเหรียญสหรัฐ และรายรับที่ไม่ใช่เกม 264.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

“คราวน์ เพิร์ธ เปิดให้บริการอีกครั้งโดยมีข้อจำกัดจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 และยังคงเปิดให้บริการตลอดครึ่งปีแรก โดยซื้อขายได้เหนือความคาดหมาย” อลัน แมคเกรเกอร์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Crown กล่าว “คราวน์เพิร์ธเผชิญกับการปิดตัวในระยะสั้นหลายครั้งตลอดครึ่งหลัง และในขณะที่ประสิทธิภาพการซื้อขายดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากการปิดแต่ละครั้ง ประสิทธิภาพโดยรวมลดลงตลอดทั้งปี”

Crown Sydney – ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพการพนันหลังจากBergin Inquir y ตัดสินว่า Crown นั้น “ไม่เหมาะสม” ในการถือใบอนุญาต – นำมาเป็นเงิน 68.6 ล้านดอลลาร์ ทั้งหมดมาจากแหล่งที่ไม่ใช่เกม Crown อาจยังคงได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเล่นเกมได้ในอนาคตหากรัฐนิวเซาธ์เวลส์ – ซึ่งเพิ่งดำเนินการเปลี่ยนแปลงของตนเองเพื่อตอบสนองต่อการสอบสวน – เป็นที่พอใจ ก็สามารถเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสมได้

ฝ่ายเดิมพันและออนไลน์ของ Crown ทำรายได้ 147.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.5% สโมสรเฉพาะสมาชิก Crown Aspinalls ในสหราชอาณาจักรมีรายได้ 2.1 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจทำเงินได้อีก 207.8 ล้านดอลลาร์จากการขายอพาร์ทเมนท์ในคราวน์ ซิดนีย์ ซึ่งถูกนับแยกจากรายได้

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายลดลงเพียงเล็กน้อยเป็น 1.98 พันล้านดอลลาร์ ต้นทุนการจ้างงานยังคงเป็นค่าใช้จ่ายที่ใหญ่ที่สุดที่ 695.4 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6.0%

ภาษีและการจัดเก็บลดลง 12.3% เป็น 373.1 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น 5.5% เป็น 290.3 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนอื่นๆ รวมต้นทุนขาย 112.7 ล้านดอลลาร์ ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ 102.7 ล้านดอลลาร์ และการด้อยค่าของสินทรัพย์ 28.0 ล้านดอลลาร์

หลังจากต้นทุนเหล่านี้และขาดทุน 8.7 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจที่ถือหุ้นโดยไม่มีอำนาจควบคุม Crown ขาดทุนก่อนต้นทุนภาษีและการเงิน 239.5 ล้านดอลลาร์ เมื่อเพิ่มต้นทุนรายการทางการเงิน 69.1 ล้านดอลลาร์ การสูญเสียก่อนหักภาษีของ Crown อยู่ที่ 308.6 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 47.3 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ขาดทุนครั้งสุดท้าย 261.3 ล้านดอลลาร์

ธุรกิจยังคงประสบปัญหาในอนาคต คราวน์เมลเบิร์นปิดอีกครั้งในวันที่ 5 สิงหาคมในช่วงเริ่มต้นของการล็อกดาวน์เจ็ดวัน แต่ยังคงปิดอยู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในขณะเดียวกัน Crown ยังคงรอผลของรายงานเกี่ยวกับความเหมาะสมในการถือใบอนุญาตสำหรับทรัพย์สินของออสเตรเลียทั้งสองแห่งที่ถือใบอนุญาตการเล่นเกมในปัจจุบัน ในเดือนกรกฎาคมเอเดรีย Finanzio, ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือคณะกรรมการของรัฐวิกตอเรียเข้าไปในเมลเบิร์นคราวน์บอกสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่พระมหากษัตริย์เป็น“ไม่ได้รับใบอนุญาตที่เหมาะสม”

หลังจากการสอบสวนของ Bergin Crown ได้ทำการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่สำคัญจำนวนหนึ่ง Ken Barton ลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมี Helen Coonan ซึ่งเป็นประธานในขณะนั้นรับช่วงต่อชั่วคราว สตีฟ แมคแคนน์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนบาร์ตันในเวลาต่อมา

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โอเปอเรเตอร์ประกาศว่าดร. Ziggy Switkowskiจะเข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ของ Crown

รายได้จากกิจกรรมปกติในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีมูลค่า 19.5 ล้านเหรียญออสเตรเลีย (10.4 ล้านยูโร/ 12.1 ล้านยูโร/ 14.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) เทียบกับรายรับที่ 8.6 ล้านเหรียญสหรัฐในปีงบฯ 2020

Todd Buckingham ผู้บริหารระดับสูงของ BetMakers กล่าวในรายงานของเขาว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นเกิดจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทในออสเตรเลียและต่างประเทศ และตัวเลขดังกล่าวรวมรายได้สองสัปดาห์จากการซื้อกิจการของ Sportech’s Racing และธุรกิจดิจิทัลแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2564

บัคกิงแฮมยังชี้ให้เห็นว่าราคาหุ้นของธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 0.045 ดอลลาร์เป็น 1.07 ดอลลาร์ในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยระบุว่ากลยุทธ์ของบริษัทกำลังดำเนินการอย่างชัดเจน และมอบการเติบโตของมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้ส่วนใหญ่ของ BetMakers คือ 13.5 ล้านดอลลาร์ มาจากออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ในขณะที่สหรัฐฯ มีรายได้ 2.5 ล้านดอลลาร์ และสหราชอาณาจักรและยุโรป 2.4 ล้านดอลลาร์ ส่วนที่เหลือของโลกนำเงินที่เหลือมา 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ

ต้นทุนขายของธุรกิจสำหรับปีอยู่ที่ 9.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.2 ล้านดอลลาร์ โดยมีกำไรขั้นต้น 10.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 61.1%

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเร็วกว่ารายรับ โดยส่วนใหญ่มาจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ซึ่งมีมูลค่า 12.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากตัวเลขของปี 2020 ที่ 885,026 ดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Sportech

ทั้งค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานและค่าธรรมเนียมวิชาชีพเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าธุรกิจอยู่ที่ 9.1 ล้านดอลลาร์ และ 1.8 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 974,126 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47.6%

ค่าใช้จ่ายด้านไอทีและการเข้าใช้อยู่ที่ 692,582 ดอลลาร์และ 205,247 ดอลลาร์ตามลำดับ ทั้งคู่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปี 2563 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทำให้ธุรกิจมีค่าใช้จ่าย 2.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 2.1 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาของลูกหนี้มีมูลค่าอีก 98,976 ดอลลาร์

ต้นทุนทางการเงินมีมูลค่ารวม 100,637 ดอลลาร์ ลดลงจาก 481,618 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็น 3.1 ล้านดอลลาร์ เทียบกับเพียง 88,175 ดอลลาร์ในปี 2563

ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ทำให้ธุรกิจขาดทุนก่อนได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ 20.9 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 2.4 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว

หลังจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้ 3.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากผลประโยชน์ 277,844 ดอลลาร์ในปี 2563 BetMakers ขาดทุนรวม 17.5 ล้านดอลลาร์ เทียบกับขาดทุน 2.1 ล้านดอลลาร์ในปี 2563

Arouh ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและรองประธานอาวุโสของ GAN ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีนี้

เขาเข้ามาแทนที่ท็อดด์ แม็คทาวิช ซึ่งมีกำหนดจะลงจากตำแหน่งในวันพรุ่งนี้ (1 กันยายน) หลังจากลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว

ก่อนร่วมงานกับ GAN Arouh เกมส์ยิงปลา Sa ดำเนินการสำนักงานกฎหมายของตัวเอง โดยเขาเป็นตัวแทนของบริษัทมหาชนหลายแห่งในอุตสาหกรรมการพนันทางอินเทอร์เน็ต

“นี่เป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นในการใช้ประโยชน์จากอุตสาหกรรม การค้า และประสบการณ์ในการทำธุรกรรมของฉันในบริษัทที่เติบโตอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมที่ซับซ้อน” Arouh กล่าว

“ฉันหวังว่าจะยังคงช่วยให้ GAN เติบโตและช่วยทีม GAN ส่งมอบแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ GAN เพื่อขยายแบรนด์คาสิโนของลูกค้าของเราโดยนำผู้เล่นของลูกค้าไปเล่นการพนันทางอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริง การพนันกีฬาทางอินเทอร์เน็ต และเกมคาสิโนบนโซเชียล”

Dermot Smurfit ผู้บริหารระดับสูงของ GAN กล่าวเสริมว่า: “ความรู้ของ Michael เกี่ยวกับ GAN ประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการพนันทางกฎหมายและออนไลน์ที่เกี่ยวข้อง พลังงานและบันทึกความสำเร็จ ประกอบกับความเป็นผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ทำให้เขาเป็นผู้สมัครในอุดมคติในการจัดการกลยุทธ์และกิจกรรมทางกฎหมายระดับโลกของเรา และ นำทีมกฎหมายทั้งภายในและภายนอกของเรา”

การนัดหมายเกิดขึ้นหลังจาก GAN เมื่อต้นเดือนนี้รายงานว่า รายรับเพิ่มขึ้น 316% เมื่อเทียบเป็นรายปี สำหรับไตรมาสที่สองของปีงบการเงิน

กำไรสุทธิที่ Veikkaus ยังคงอยู่ที่ระดับ 330.2 ล้านยูโร (283.1 ล้านยูโร/390.6 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในช่วงครึ่งแรกของปีการเงิน 2564 แม้ว่าผู้ประกอบการของรัฐฟินแลนด์จะรายงานรายได้ที่ลดลง 13.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี

รายได้ในช่วงหกเดือนถึง 30 มิถุนายนอยู่ที่ 527.1 ล้านยูโร ลดลงจาก 607.2 ล้านยูโรในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

Veikkaus ลดการลดลงนี้ลงเนื่องจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ coronavirus นวนิยาย (Covid-19) โดยอธิบายว่าเครื่องสล็อตและตู้เกมถูกปิดเกือบสี่เดือนครึ่งในขณะที่ปีที่แล้วสิ่งอำนวยความสะดวกยังคงเปิดจนถึงกลางเดือนมีนาคมจนถึงปิด เนื่องจากโรคโควิด-19

ผู้ประกอบการคาดการณ์ว่าข้อจำกัดของ Covid-19 และการปิดสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมที่ตามมามีผลกระทบเชิงลบของ€ 150.0m ในส่วนของกำไรในช่วงครึ่งแรกของปี 2021

เกมลอตเตอรียังคงเป็นแหล่งรายได้หลักของ Veikkaus โดยมีรายได้สำหรับส่วนนี้ของธุรกิจอยู่ที่ 316.6 ล้านยูโร ลดลง 4.3% จากปีที่แล้ว แต่คิดเป็น 60.0% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

รายรับจากเกมคาสิโนลดลง 38.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 134.2 ล้านยูโร คิดเป็น 25.5% ของรายรับทั้งหมดในช่วงครึ่งปี ขณะที่อีก 14.5% มาจากรายได้จากการพนันกีฬา ซึ่งเพิ่มขึ้น 31.4% เป็น 76.2 ล้านยูโร ผลการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติ Uefa Euro 2020

Veikkaus ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าจากรายได้รวม 527.1 ล้านยูโรที่สร้างขึ้นในครึ่งปีหลัง โดย 55% มาจากการดำเนินงานออนไลน์ ในขณะที่อีก 45% มาจากช่องทางการค้าปลีก

ในแง่ของต้นทุน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับครึ่งหนึ่งลดลง 28.6% เป็น 57.3 ล้านยูโร ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากค่าคอมมิชชั่นการขายและค่าธรรมเนียมสถานที่ลดลง 30.3% จาก 55.9 ล้านยูโร เป็น 39.0 ล้านยูโร

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังรายงานค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 41.2 ล้านยูโร ค่าบริการ 29.6 ล้านยูโร ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายด้อยค่า 18.5 ล้านยูโร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นๆ 22.7 ล้านยูโร

ภาษีลอตเตอรีลดลง 60.5% ที่ 28.8 ล้านยูโร แม้ว่าสาเหตุหลักมาจากรัฐบาลลดอัตราภาษีลอตเตอรีจาก 12% เป็น 5.5% ในปีปฏิทิน 2564 เพื่อพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการผ่านวิกฤตโควิด-19

ด้วยเหตุนี้ Veikkaus จึงสิ้นสุดครึ่งแรกด้วยกำไรสุทธิ 330.2 ล้านยูโร ลดลงเพียงเล็กน้อยจาก 332.7 ล้านยูโรในปีที่แล้ว

ภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของโคโรนายังคงดำเนินต่อไปทั่วโลกมานานกว่าหนึ่งปี และยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการดำเนินงานของ Veikkaus” Olli Sarekoski ผู้บริหารระดับสูงของ Veikkaus กล่าว

“แม้จะมีการแพร่ระบาด แต่เราก็สามารถดำเนินการตามขั้นตอนที่สำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นในช่วงต้นปี”

ซึ่งรวมถึง Veikkaus ในเดือนมกราคมที่ผลักดันแผนสำหรับกฎการพนันที่มีความรับผิดชอบใหม่ ลูกค้าที่ต้องการเล่นสล็อตแมชชีนในร้านค้า คีออสก์ ร้านอาหาร และสถานีบริการต้องตรวจสอบตัวเองก่อนและตั้งขีดจำกัดการสูญเสีย

Veikkaus ในเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วถูกบังคับให้แนะนำมาตรการสำหรับลูกค้าออนไลน์ตาม คำสั่งของกระทรวงมหาดไทยของฟินแลนด์โดยมุ่งเป้าไปที่การลดการสูญเสียของผู้เล่นในช่วงการระบาดของโรค coronavirus ใหม่ (Covid-19)

มาตรการดังกล่าวในขั้นต้นถูกมองว่าเป็นการชั่วคราว แต่หลังจากขยายข้อกำหนดหลายครั้ง รัฐบาลในเดือนมิถุนายนปีนี้ ได้จำกัดการสูญเสียอย่างถาวรโดยผู้เล่นจำกัดการสูญเสีย 500 ยูโร (428/587) ในแต่ละวันขณะเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ ด้วย Veikkaus และ 2,000 ยูโรต่อเดือน

นี้ได้รับการขยายไปยังร้านค้า Veikkaus เล่นเกมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมในขณะที่ผู้ประกอบการที่สัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมี การแนะนำให้รู้จักข้อ จำกัด การสูญเสียสำหรับการเล่นเกมออนไลน์

การรับรองความถูกต้องเต็มรูปแบบมีประโยชน์ที่สำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการป้องกันอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการพนัน แต่ยังสำหรับการควบคุมการจำกัดอายุ การป้องกันอาชญากรรม และการพัฒนาการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น” Regina Sippel หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Veikkaus กล่าว

“มันเป็นเป้าหมายของเราในการสร้างความยั่งยืนเป็นปัจจัยความสำเร็จของเราในอนาคตและเพื่อเปลี่ยนเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านความยั่งยืนในธุรกิจเกม”

Veikkaus ยังอ้างถึงประกาศล่าสุดเกี่ยวกับการเปิดการเจรจากับพนักงาน 830 คนเนื่องจาก ตั้งใจที่จะทำให้เกิดความซ้ำซ้อนมากถึง 200เพื่อ “รักษาความต่อเนื่องของการดำเนินงาน [ของ]” นอกจากนี้ยังสามารถเห็นบทบาทของพนักงาน 350 คนในธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

“สภาพแวดล้อมการดำเนินงานและปริมาณธุรกิจของ Veikkaus มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” Veikkaus กล่าว “เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไปในอนาคต Veikkaus มุ่งมั่นที่จะปรับการดำเนินงาน ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป”

การเปลี่ยนแปลงนี้ได้รับการแนะนำผ่านหลักปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจากสมาคมเจ้ามือรับแทงไอริช (IBA)

โค้ดนี้ระบุถึงความมุ่งมั่นในอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับมาตรการปกป้องผู้เล่น และสมาชิก IBA ทั้งหมด รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน เช่น Boylesports, Flutter Entertainment และ Entain จะนำโค้ดเวอร์ชันล่าสุดมาใช้

IBA กล่าวว่ารหัสแสดงถึงชุดของข้อผูกพันขั้นต่ำที่ต้องทำโดยอุตสาหกรรม และผู้ให้บริการจำนวนมากจะดำเนินการเหนือกว่าข้อกำหนดที่กำหนดไว้

การแบนบัตรเครดิตได้ถูกนำมาใช้โดยผู้ให้บริการบางรายเช่น Flutterโดยที่ผู้ให้บริการรายอื่นๆ ได้ทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่จำเป็นภายในธุรกิจของตนภายในสิ้นปีนี้

การแนะนำการห้ามโฆษณาเป่านกหวีดจะเห็นการจำกัดโฆษณาการพนันที่แสดงรอบกีฬาสดก่อนเวลา 21.00 น. โดยเริ่มตั้งแต่ 5 นาทีก่อนแต่ละการแข่งขันจนถึง 5 นาทีหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกับการแข่งม้าหรือการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์

ชารอน เบิร์น ประธาน IBA กล่าวว่า “เราตระหนักดีว่ามีความจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนามาตรฐานสูงสุดสำหรับการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อไป” “เราเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งว่าการแบนบัตรเครดิตและข้อจำกัดในการโฆษณาแบบ ‘Whistle-to-Whistle’ เป็นขั้นตอนที่สำคัญในเส้นทางนั้น”

“IBA เรียกร้องให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลในไอร์แลนด์มาเป็นเวลานาน และเรายินดีกับความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการออกกฎหมายในช่วงเวลาดังกล่าว

“รหัสนี้ไม่ใช่คำตอบของปัญหาการพนัน และเราเชื่อว่ายังมีอีกหลายอย่างที่สามารถทำได้ภายในฟอรัมที่จัดทำโดยหน่วยงานกำกับดูแล อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่ามาตรการเหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปตามเส้นทางของอุตสาหกรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพื่อให้แน่ใจว่ามีการเพิ่มมาตรฐานสำหรับทุกคน”

Byrne สรุปโดยบอกว่าเธอหวังว่าผู้ประกอบกิจการที่ยังไม่ได้มุ่งมั่นในรหัสการพนันที่ปลอดภัยกว่าใหม่จะทำได้ไม่นานและ IBA ตั้งตารอที่จะทำงานร่วมกับผู้ควบคุมการเล่นเกมที่เสนอของไอร์แลนด์เพื่อนำมาตรการการพนันที่ปลอดภัยขึ้นตามหลักฐานเพิ่มเติม

รายรับจากการเดิมพันกีฬาในโรดไอส์แลนด์เพิ่มขึ้น 828.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 3.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2.4 ล้านยูโร/2.8 ล้านยูโร) ในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่จำนวนเงินเดิมพันของผู้บริโภคในช่วงเดือนนั้นเพิ่มขึ้น 229.9%

รายได้สูงกว่า $351,425 ในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าตัวเลขของปี 2020 จะได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในขณะที่รัฐยังคงฟื้นตัวจากวิกฤตดังกล่าว

อย่างไรก็ตามรายได้เป็น 10.8% ต่ำกว่า $ 3.7m โพสต์ใน เดือนมิถุนายนปีนี้

มือถือสร้างรายได้ 1.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนกรกฎาคมในขณะที่ 1.6 ล้านดอลลาร์ถูกสร้างขึ้นจากการเดิมพันกีฬาขายปลีก โดยแบ่งเป็น 989,687 ดอลลาร์ในหนังสือกีฬาของทวินริเวอร์และ 561,469 ดอลลาร์ที่คาสิโน Tiverton

ในแง่ของการจัดการ ผู้เล่นใช้เงิน 22.1 ล้านดอลลาร์ในการเดิมพันกีฬาในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 6.7 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว แต่ต่ำกว่า 29.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนมิถุนายน 25.1%

Oryx Gaming ซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่ม Bragg Gaming ได้รับการรับรองในท้องถิ่นสำหรับแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์และเซิร์ฟเวอร์เกมระยะไกล (RGS) ในเนเธอร์แลนด์ก่อนการเปิดตลาดของประเทศที่มีการควบคุมในเดือนตุลาคม

รับรองจะช่วยให้ Oryx ข้อเสนอแพลตฟอร์มและ RGS ของผู้ประกอบการได้รับใบอนุญาตในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ทันทีเมื่อเปิดตัวในตลาด 1 ตุลาคม

แพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบของ Oryx มีชุดเครื่องมือที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมถึงการจัดการผู้เล่นและการชำระเงิน การรู้จักลูกค้าของคุณโดยอัตโนมัติ การปฏิบัติตามข้อกำหนด CRM และโปรโมชั่น รวมถึงการฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง

แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มยังมีคุณสมบัติในตัวสำหรับการจัดการการป้องกันผู้เล่นตลอดจนกระบวนการรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลของเนเธอร์แลนด์ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของประเทศ

นอกจากนี้ RGS ของ Oryx ยังได้รับการรับรองด้วย 50 เกมแรกสุดพิเศษจาก Gamomat, Peter & Sons และสตูดิโอภายในของ ORYX ที่พร้อมสำหรับการเปิดตัว

“เรามีประวัติในการปรับแพลตฟอร์ม เกม และเทคโนโลยี ORYX ของเราให้เข้ากับข้อกำหนดของเขตอำนาจศาลใหม่อย่างรวดเร็ว และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เตรียมพร้อมอย่างเต็มที่และพร้อมที่จะให้บริการของเราทันทีและเกมที่มีประสิทธิภาพสูงที่ได้รับการคัดสรรเมื่อชาวดัตช์ออนไลน์ ตลาดจะเปิดขึ้น” Peter Lavric หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคของ Bragg กล่าว

“เราเห็นศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในตลาดใหม่ที่น่าตื่นเต้นนี้ และหวังว่าจะได้ช่วยเหลือพันธมิตรผู้ให้บริการของเราผ่านกระบวนการเปิดตัวข้อเสนอออนไลน์ที่แข่งขันได้ ซึ่งรวมถึงพอร์ตโฟลิโอเกมระดับพรีเมียมที่ผู้เล่นชาวดัตช์เตรียมไว้ให้เพลิดเพลิน”

สมาคมฟุตบอลแห่งชาติ (NFL) บรรลุข้อตกลงกับ FOX Bet, BetMGM, PointsBet และ WynnBET เพื่อเป็นผู้ให้บริการหนังสือกีฬาที่ได้รับอนุมัติสำหรับฤดูกาล NFL ปี 2021 และแสดงโฆษณาระหว่างเกม NFL
NFL บรรลุข้อตกลงกับหนังสือกีฬาบางกลุ่ม
ข้อตกลงเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้ซื้อหน่วยโฆษณาในเกมของ NFL และคลังสื่อ NFL อื่นๆ ที่เลือกได้

ผู้ให้บริการเหล่านี้เข้าร่วมกับ Caesars, FanDuel และ DraftKings ซึ่ง ลงนามในข้อตกลงผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุมัติกับ NFL ในเดือนเมษายน

หนังสือกีฬานอกผู้ให้บริการที่ได้รับอนุมัติทั้งเจ็ดนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้ซื้อโฆษณาระหว่างเกม NFL หรือสิทธิ์ของสื่ออื่น ๆ

“เรามีความยินดีที่จะประกาศให้กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกนี้เป็นผู้ดำเนินการหนังสือกีฬาที่ได้รับอนุมัติ” Nana-Yaw Asamoah รองประธานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ NFL กล่าว

“ร่วมกับพันธมิตรการเดิมพันกีฬาอย่างเป็นทางการสามคนของเรา กลุ่มผู้ประกอบการนี้จะช่วยให้ลีกมีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ด้วยวิธีที่รับผิดชอบและสร้างสรรค์ในฤดูกาลนี้เนื่องจากภูมิทัศน์การเดิมพันกีฬายังคงพัฒนาต่อไป”

Samardziski มาพร้อมกับประสบการณ์เกือบ 20 ปีในอุตสาหกรรมเกมเมอร์ เขาเคยดำรงตำแหน่งระดับสูงใน Max Entertainment (ซึ่งเขาร่วมก่อตั้ง) และ SlottyVegas.com

นอกจากนี้ เขายังได้สร้างชุดการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับ Totally Gaming Academy ของ Clarion Gaming ซึ่งส่งให้กับบุคคลระดับสูงทั่วทั้งอุตสาหกรรม

Samardziski กล่าวว่า “ฉันติดตาม True Lab Games มาระยะหนึ่งแล้ว และพบว่าเนื้อหาของพวกเขาน่าดึงดูดใจเป็นพิเศษ

“ฉันเข้าใจว่าการส่งมอบของพวกเขามีประสิทธิภาพเพียงใด และฉันเชื่อว่าพวกเขาจะเป็นผู้เล่นที่สำคัญในปีต่อ ๆ ไป ควบคู่ไปกับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและคำแนะนำ”

Konstantin Katsev ผู้ร่วมก่อตั้ง True Lab กล่าวเสริมว่า: “Igor เป็นส่วนเสริมที่มีค่าสำหรับทีม เนื่องจากทักษะความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของเขาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในด้านนี้

“เราขออวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในบทบาทใหม่ และหวังว่าจะได้ร่วมงานกันเพื่อให้ทรูแล็บก้าวไปอีกขั้น”

หน่วยงานด้านการสื่อสารและสื่อของออสเตรเลีย (ACMA) ขอให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) บล็อกเว็บไซต์การพนันนอกชายฝั่งอีกห้าแห่งที่กล่าวว่าดำเนินการในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
RWA เห็นว่าการร้องเรียนโฆษณาการพนันลดลงในปี 2020
Grand Rush, Jackpot Jill, Koala Royal, National Casino และ Juicy Stakes ตาม ACMA ได้ดำเนินการละเมิดพระราชบัญญัติการพนันเชิงโต้ตอบของออสเตรเลียปี 2001

ACMA ได้ตรวจสอบแต่ละไซต์หลังจากได้รับข้อร้องเรียนจำนวนหนึ่ง “ACMA กำลังเตือนผู้บริโภคว่าแม้ว่าบริการจะดูถูกกฎหมาย แต่ก็ไม่น่าจะได้รับการคุ้มครองลูกค้าที่สำคัญ” ACMA กล่าว “นี่หมายความว่าชาวออสเตรเลียที่ใช้บริการการพนันที่ผิดกฎหมายเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินของพวกเขา”

ACMA เริ่มส่งคำขอบล็อกใน เดือนพฤศจิกายน 2019 หลังจากได้รับอำนาจบังคับใช้ใหม่จำนวนหนึ่ง จนถึงปัจจุบัน เว็บไซต์การพนัน 295 แห่งที่ถือว่าดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในออสเตรเลียถูกปิดกั้น

บริการที่ไม่มีใบอนุญาตมากกว่า 140 รายการได้ดึงออกจากตลาดออสเตรเลียตั้งแต่ ACMA เริ่มบังคับใช้กฎการพนันนอกชายฝั่งที่ผิดกฎหมายใหม่ในปี 2560

“การปิดกั้นเว็บไซต์เป็นโอกาสอันมีค่าในการแจ้งเตือนประชาชนถึงบริการการพนันที่ผิดกฎหมายผ่านการส่งข้อความที่ปรากฏขึ้นเมื่อมีการพยายามเข้าถึงเว็บไซต์” ACMA กล่าวเสริม

คำขอรอบล่าสุดเกิดขึ้นหลังจาก ACMA ออกคำสั่งบล็อกครั้งแรกกับเว็บไซต์โฆษณาการพนันในเครือเจ็ดแห่งเมื่อเดือนที่ แล้ว

ISP ได้รับการร้องขอให้บล็อกการเข้าถึง Aussie Casino Hex, Australia OK Casinos, Aussie Online Pokies, Pokies, Australian Casino Club, Australian Gambling และ True Blue Casinos

รายรับสำหรับหกเดือนจนถึง 30 มิถุนายน อยู่ที่ 528.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (384.4 ล้านยูโร/447.9 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้น 39.4% จาก 379.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

รายรับ B2C เพิ่มขึ้น 40.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ 509.1 ล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตเป็นเลขสองหลักในตลาดหลักทั้งหมดที่มีการควบคุม รายรับจากการเล่นเกม B2C เพิ่มขึ้น 35.2% เป็น $ 428.8m และรายรับจากการเดิมพัน B2C 82.3% เป็น $ 80.3m

888 ยังเห็นรายรับ B2B เพิ่มขึ้น 8.3% จาก 17.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 เป็น 19.3 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยผู้ให้บริการได้นำสิ่งนี้ไปสู่ความก้าวหน้าที่ดีภายในเครือข่ายบิงโก

รายได้ที่เกิดขึ้นในตลาดที่มีการควบคุมและเก็บภาษีในครึ่งแรกคิดเป็น 75% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น เพิ่มขึ้นจาก 73% ผู้ดำเนินการกล่าวว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ 888

ในแง่ของประสิทธิภาพทางภูมิศาสตร์ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นตลาดหลักของ 888 โดยมีรายได้ทั้งหมด 222.6 ล้านเหรียญสหรัฐในครึ่งปีแรก เพิ่มขึ้น 56.4% จากปีที่แล้ว และคิดเป็น 42.0% ของรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในครึ่งปีแรก

รายรับในยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA) ไม่รวมสหราชอาณาจักรและอิตาลี เพิ่มขึ้น 9.4% สู่ 165.8 ล้านดอลลาร์ หรือ 31.0% ของรายรับโดยรวมในช่วงเวลาดังกล่าว ขณะที่รายรับของอิตาลีเพิ่มขึ้น 81.6% เป็น 67.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็น 13.0% ของรายได้ทั้งหมด

การดำเนินงานของ 888 ในสหรัฐอเมริกาและอเมริกาเพิ่มขึ้น 60.3% เป็น 65.1 ดอลลาร์ หรือ 12.0% ของรายได้ทั้งหมดในครึ่งปีแรก แต่รายรับที่เหลือของโลกลดลง 5.4% เป็น 7.0 ล้านยูโร คิดเป็นสัดส่วน 1.0% ของรายได้ทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ภาษีและอากรการเล่นเกมสูงขึ้น 44.4% ที่ 100.5 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายเพิ่มขึ้น 28.8% เป็น 75.5 ล้านดอลลาร์ เหลือกำไรขั้นต้น 352.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 40.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพิ่มขึ้น 70.7% เป็น 170.9 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในครึ่งปีแรกไม่รวมค่าตัดจำหน่าย ค่าเสื่อมราคา และค่าธรรมเนียมผลประโยชน์ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น 4.2% เป็น 84.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ากำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 38.9% เป็น 97.4 ล้านดอลลาร์

หลังจากคิดเป็น 18.1 ล้านดอลลาร์ในค่าตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา รวมถึงรายการพิเศษ 11.6 ล้านดอลลาร์และค่าธรรมเนียมผลประโยชน์หุ้น 5.7 ล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 62.0 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี

888 ยังระบุค่าใช้จ่ายทางการเงิน 4.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเหลือกำไรก่อนหักภาษีอยู่ที่ 57.9 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13.8% จากปีที่แล้ว หลังจากจ่ายภาษี 7.2 ล้านดอลลาร์ 888 ปิดการขายครึ่งหนึ่งด้วยกำไร 50.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.4% จากปีที่แล้ว

“โมเมนตัมที่แข็งแกร่งจากปี 2020 ยังคงดำเนินต่อไปในช่วงครึ่งแรกของปี 2021 โดยมีการเติบโตโดยหลักจากตลาดที่มีการควบคุม ซึ่งเราเชื่อว่าส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องยังคงสะท้อนถึงกลยุทธ์ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง และเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมของเรา 888 หัวหน้าผู้บริหาร Itai Pazner กล่าว

“เรามีความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญในครึ่งแรก โดยรักษาความเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว กับ Sports Illustrated เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในสหรัฐอเมริกา

“เรายังดำเนินการตามแผนความเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ของเราต่อไป โดยส่งมอบการปรับปรุงเพิ่มเติมในการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในกีฬาและการเล่นเกม ทั้งหมดในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องของเราในการส่งมอบลำดับความสำคัญของการพนันที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

“คณะกรรมการยังคงมั่นใจว่าด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตภัณฑ์ และความหลากหลายในตลาดต่างๆ ของ 888 กลุ่มนี้ยังคงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะส่งมอบความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ต่อไปในช่วงปี 2564 และปีต่อๆ ไป”

การสอบสวนเปิดเผยว่า Daub Alderney ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Stride Group ซึ่งถูกซื้อกิจการโดย Rank Group ในเดือนตุลาคม 2019 ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจจับหรือป้องกันปัญหาการพนันในชุดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 2019 ถึงมีนาคม 2020
ในกรณีหนึ่ง ลูกค้า Daub Alderney เสียเงิน 45,410 ปอนด์ในระยะเวลาสี่เดือนในขณะที่แสดงสัญญาณของพฤติกรรมการพนันที่มีปัญหา รวมถึงการใช้บัตรชำระเงินสี่ใบแยกกันในหนึ่งวันและย้อนกลับการถอนเงิน 133,873 ปอนด์

อีกครั้งที่ Daub Alderney ส่งการแจ้งเตือนการพนันที่ปลอดภัยกว่าเพียงสองครั้งและป๊อปอัปหนึ่งรายการให้กับลูกค้าที่ใช้จ่ายเงิน 40,500 ปอนด์

นอกจากนี้ยังพบว่า Daub Alderney มีนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพในการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้าย

ตัวอย่างรวมถึงปัญหาเกี่ยวกับหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุน เช่น Daub Alderney ไม่ได้ขอหลักฐานนี้จากลูกค้าที่ฝากเงินเข้ามา 41,500 ปอนด์ และขอเพียงหลักฐานของเงินทุนจากลูกค้ารายอื่นหลังจากที่พวกเขาฝากเงินไปแล้ว 50,000 ปอนด์
นอกจากนี้ Daub Alderney ยังได้รับคำเตือนอย่างเป็นทางการ

“กรณีนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมการปฏิบัติตามที่วางแผนไว้และผู้ปฏิบัติงานทุกคนควรตระหนักว่าเราจะดำเนินการอย่างแข็งขันต่อผู้ที่ล้มเหลวในการยกระดับมาตรฐาน” เฮเลนเวนน์ผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมาธิการการพนันกล่าว

“ความผิดของผู้รับใบอนุญาตและบทลงโทษที่จำเป็นซึ่งสะท้อนถึงความผิดนั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้หุ้นของบริษัทได้ส่งต่อจากนักลงทุนกลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่มหนึ่งแล้ว” Venn กล่าว โดยเน้นว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นก่อนที่ Rank Group จะเข้าควบคุม Daub อัลเดอร์นีย์ในเดือนตุลาคม 2019

“ผู้รับอนุญาตไม่หลบหนีหรือบรรเทาผลที่ตามมาของการกระทำของตนเพราะมีการขายหุ้น”

คณะกรรมาธิการกล่าวว่าการตัดสินใจดังกล่าวอาจมีการอุทธรณ์

Daub Alderney เคยได้รับค่าปรับ 7.1 ล้านปอนด์ในปี 2018 เมื่อการประเมินขององค์กรพบว่า “ไม่มีการประเมินความเสี่ยงที่เหมาะสม”

มาตรการดังกล่าวมีชื่อว่า “กฎหมายแก้ปัญหาคนเร่ร่อนและสุขภาพจิตในแคลิฟอร์เนีย” จะอนุญาตให้มีการพนันกีฬาออนไลน์อย่างถูกกฎหมาย ซึ่งอ้างว่าจะ “สร้างรายได้หลายพันล้านดอลลาร์” เพื่อต่อสู้กับคนเร่ร่อนและเพิ่มการสนับสนุนด้านสุขภาพจิต

ได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการชั้นนำเจ็ดราย: Bally’s, BetMGM, DraftKings, Fanatics, FanDuel, Penn National Gaming และ Wynn Interactive

เนื่องจากมาตรการดังกล่าวจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐ จึงจำเป็นต้องมีลายเซ็นจาก 8% ของจำนวนผู้ที่ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าการครั้งล่าสุดก่อนการยื่นคำร้อง ยอดรวมนี้ตั้งไว้ที่ 997,139 สำหรับรอบการเลือกตั้งปัจจุบัน

หากได้รับลายเซ็นตามจำนวนที่ต้องการ มาตรการจะปรากฏเป็นการลงประชามติในการลงคะแนนเสียงในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนเกิดโรคระบาด 2019 ตัวเลขรายได้ลดลงอย่างมากจาก MOP24.26 พันล้าน ตัวเลขรายได้ของเดือนสิงหาคม 2564 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากเดือนก่อน ซึ่งรวมแล้วอยู่ที่ 8.44 พันล้าน MOP

รายได้สำหรับปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 61.91 พันล้าน MOP ในปี 2564 เทียบกับ MOP198.22 พันล้านในปี 2019

ข่าวนี้เกิดขึ้นในขณะที่มาเก๊าได้ทำการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับโควิด-19 สำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ โดยผ่อนคลายกฎการทดสอบ

หากบุคคลใดเข้าสู่มาเก๊าจากจีนแผ่นดินใหญ่โดยไม่ได้ไปต่างประเทศในช่วง 14 วันที่ผ่านมา พวกเขาจะต้องส่งผลลบจากการทดสอบโควิดที่ออกภายในเจ็ดวันก่อนหน้า กรอบเวลาสำหรับการทดสอบเชิงลบก่อนหน้านี้คือ 48 ชั่วโมงแทนที่จะเป็นเจ็ดวัน

กฎสำหรับฮ่องกงและไต้หวันยังคงเหมือนเดิม ในขณะที่ผู้มาเยือนจากที่อื่นยังคงไม่ได้รับอนุญาต

ก่อนหน้านี้ ข้อ จำกัด การเดินทางที่เกิดจาก Covid สำหรับผู้ที่เข้าสู่มาเก๊าจากจีนแผ่นดินใหญ่ถูกยกเลิกในเดือนกุมภาพันธ์

ข้อตกลงนี้จะใช้เวลาห้าปีจนถึงฟุตบอลโลกปี 2026 ซึ่งจะมีสหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วม

ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้ Betclic เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการของทีมชาติฝรั่งเศสและการแข่งขันระดับสโมสรในประเทศของ FFF Coupe de France ตลอดจนสนับสนุนฟุตบอลสมัครเล่นในประเทศ

“ความร่วมมือครั้งใหม่กับบริษัทฝรั่งเศสที่มีพลวัต ซึ่งเป็นผู้นำประวัติศาสตร์ในตลาด ทำให้ทุกอย่างสมเหตุสมผลมากขึ้นเมื่อ Betclic ลงทุนและมีชื่อเสียงในวงการฟุตบอล” Noël Le Graët ประธาน FFF กล่าว

“ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ ความร่วมมือครั้งใหม่นี้แสดงให้เห็นถึงความน่าดึงดูดใจของ FFF และกิจกรรมต่างๆ กับทีมฝรั่งเศส คือ Coupe de France ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับเรือธงของฟุตบอลฝรั่งเศส ซึ่งรวบรวมสโมสรมืออาชีพและมือสมัครเล่นมากกว่า 7,000 สโมสรในแต่ละรุ่น”

Nicolas Béraud ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารของ Betclic กล่าวเสริมว่า “เป็นเวลากว่า 15 ปีที่ Betclic เป็นผู้เล่นหลักในฟุตบอลฝรั่งเศส ดังนั้นเราจึงภูมิใจมากที่ได้เป็นหุ้นส่วนของทีมฝรั่งเศส Coupe de France และฟุตบอลสมัครเล่น

“ดังนั้น Betclic จะใกล้ชิดกับแฟน ๆ ชาวฝรั่งเศสมากขึ้นสำหรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นครั้งต่อไป เพื่อที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ฟุตบอลที่ไม่เหมือนใครและเพื่อยกย่องความหลงใหลในกีฬาของพวกเขา ความร่วมมือนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นและการสนับสนุนของ Betclic ในการพัฒนากีฬาฝรั่งเศส”

เงื่อนไขของข้อตกลงไม่ได้รับการเปิดเผย แต่ได้รับการยืนยันว่าราคาซื้อรวมเงินสดและหุ้นที่ออกใหม่

ข้อตกลงนี้รวมถึงเกมคาสิโน 27 เกมของ Spigo และการรวมลูกค้าแปดรายรวมถึงสองเกมกับแบรนด์ Spillehørnet ของ Danske Spil และ Tivoli Casino B2C

ข้อตกลงดังกล่าวยังครอบคลุมถึงแพลตฟอร์ม Spigo Station ที่ได้รับการรับรองจากเดนมาร์กของ Spigo และ Spigo SDK ซึ่งเป็นโซลูชันทางเทคนิคสำหรับการพัฒนาเกมแบบเร่งความเร็ว

Lady Luck Games คาดว่าการทำธุรกรรมจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกันยายน

“นี่คือการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัท มันจะให้รายได้ที่สำคัญแก่เรา เปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ และปรับปรุงความสามารถในการทำกำไรของเรา” Mads Jørgensen ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารระดับสูงของ Lady Luck Games กล่าว

“เรากำลังเพิ่มเกมคาสิโนที่มีประวัติที่แข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งอยู่แล้วของเรา ร่วมกับแพลตฟอร์มการรวมทางเทคนิคที่สำคัญ

Kasper Kau ผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของ Spigo จะเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจคนใหม่ ควบคู่ไปกับนักพัฒนาเกมที่มีประสบการณ์สามคนของ Spigo

Kau กล่าวว่า:“ เรากำลังมองหาพันธมิตรมาเป็นเวลานานเพื่อนำ Spigo ไปสู่ระดับต่อไปและในที่สุดเราก็พบคู่ที่สมบูรณ์แบบ เรารู้สึกว่า Lady Luck Games เคารพประวัติศาสตร์ของเราในขณะที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ระยะยาว

“เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะให้เงื่อนไขที่เหมาะสมแก่เราในการพัฒนา Spigo ต่อไป และมองเห็นการประสานศักยภาพที่ยอดเยี่ยม โดยที่สล็อตของ Lady Luck Games จะเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าที่มีอยู่ของเรา ในขณะที่เสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการค้าของเรา

รายได้นี้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ทำได้ในครึ่งแรกของปี 2020 16.2% ซึ่งลดลง 54.7% จากปี 2019

แผนการปรับโครงสร้างทางการเงินของ Codere ได้รับการประกาศในเดือนเมษายนปีนี้ และเห็นว่า Codere อนุญาตให้เจ้าหนี้ควบคุมธุรกิจแม่ของผู้ดำเนินการเพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืน ข้อตกลงนี้ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงการรีไฟแนนซ์ปี 2020 ได้รับการอนุมัติในเดือนพฤษภาคม

เมื่อแยกรายรับตามสถานที่ตั้ง มูลค่ารวม 149.0 ล้านยูโรมาจากการดำเนินงานในละตินอเมริกา โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากเม็กซิโกที่ 63.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี อาร์เจนติน่า มาเป็นอันดับ 2 ด้วยเงิน 41.4 ล้านยูโร ลดลง 36.1% ส่วนที่เหลืออีก 44.3 ล้านยูโรมาจากการดำเนินงานในปานามา อุรุกวัย และโคลอมเบีย

การดำเนินงานในยุโรปคิดเป็น 77.3 ล้านยูโรจากทั้งหมด ลดลง 31.4% อิตาลีนำเข้ามา 12.1 ล้านยูโร ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ 81.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี สาเหตุมาจากผลกระทบของการระบาดใหญ่ของ coronavirus (Covid-19) ซึ่งทำให้สถานที่เล่นเกมของอิตาลียังคงปิดจนถึงเดือนมิถุนายน 2021 สเปนสร้างรายได้ 65.2 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 41.9%

อย่างไรก็ตาม แม้จะปิดดำเนินการหลายแห่ง แต่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ที่ 244.8 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 16.6% เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2020

ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งมีมูลค่า 78.4 ล้านยูโร ภาษีการเล่นเกมและภาษีอื่นๆ อยู่ที่ 71.3 ล้านยูโร ในขณะที่ต้นทุนสินค้าขายรวมอยู่ที่ 17.1 ล้านยูโร ค่าเช่ามีมูลค่า 3.7 ล้านยูโร ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่เหลือถูกจัดประเภทเป็น “อื่นๆ” และมีมูลค่า 74.2 ล้านยูโร

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมรวม 85.4 ล้านยูโร ยังคงส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการ ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายซึ่งมาที่ 69.0 ล้านยูโร รายการที่ไม่เกิดขึ้นประจำและค่าธรรมเนียมการด้อยค่า 19.7 ล้านยูโร และ 16.2 ล้านยูโรตามลำดับ ส่วนที่เหลืออีก 2.5 ล้านยูโรประกอบด้วยกำไรและขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และการตั้งสำรองในธุรกรรมการค้า

ทำให้ขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 85.4 ล้านยูโร ต้นทุนต่อเนื่อง รวมถึงดอกเบี้ยจ่าย 79.5 ล้านยูโร ส่งผลกระทบต่อยอดรวมเพิ่มเติม โดยรวมแล้ว รายได้ก่อนภาษีเงินได้ขาดทุน 169.4 ล้านยูโร

ในการพิจารณาภาษีเงินได้และดอกเบี้ยซึ่งมีมูลค่ารวม 1.4 ล้านยูโร ขาดทุนสุทธิเต็มจำนวนสำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ 168.7 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 5.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในเดือนพฤษภาคมมีการประกาศว่า Codere ประสบปัญหาทางการเงินในผลประกอบการไตรมาสที่ 1 เนื่องจากรายรับลดลง 54.3%

ในขณะเดียวกัน แผนกออนไลน์ของ Codere ถูกตั้งค่าให้แยกตัวออกจากบริษัทหลัก โดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่จะทำการซื้อขายในตลาดหุ้น Nasdaq ของสหรัฐอเมริกา

การอนุมัติจาก Iowa Racing and Gaming Commission จะทำให้ Fubo สามารถเสนอการเดิมพันกีฬาออนไลน์แบบฝากเงินล่วงหน้าในรัฐผ่านข้อตกลงการเข้าถึงตลาดกับ Casino Queen

Fubo กล่าวว่าคาดว่าผลิตภัณฑ์มือถือ Fubo Sportsbook จะวางจำหน่ายในไอโอวาในช่วงไตรมาสที่สี่ของปีนี้

“เราเชื่อว่า Fubo Sportsbook จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงด้านกีฬาที่ยกระดับซึ่งจะนำมาซึ่งการโต้ตอบและการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นระหว่างการดูกีฬาและการเดิมพัน” Scott Butera ประธานของ Fubo Gaming กล่าว “เรากำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลในตลาดเพิ่มเติมในขณะที่เราตั้งเป้าที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมพื้นที่เล่นเกมอย่างแท้จริง”

ในขณะเดียวกัน Fubo ตกลงเงื่อนไขในข้อตกลงการเข้าถึงตลาดกับชุมชนชาวอินเดีย Ak-Chin ในรัฐแอริโซนา

แคมเปญ ‘Race Against Manipulation’ จะกำหนดเป้าหมายนักแข่งที่เข้าร่วมการแข่งขัน เช่นเดียวกับบุคลากรในทีม เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ผู้จัดงาน พนักงาน FIA และที่ปรึกษา และชุมชนมอเตอร์สปอร์ตในวงกว้างทั่วโลก

โครงการจะใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งดำเนินการร่วมกับ Sportradar Integrity Services จะให้ความรู้ผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับวิธีการระบุพฤติกรรมของผู้ให้บริการ ภาระหน้าที่และหน้าที่ในการรายงานเหตุการณ์และผลที่ตามมาของการจัดการ

หลังจากเสร็จสิ้นการกวดวิชา 30 นาที ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะได้รับใบรับรอง FIA

Jean Todt ประธาน FIA กล่าวว่า “การปกป้องความสมบูรณ์ของกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกมีความสำคัญยิ่ง”

“Race Against Manipulation จะช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ถึงภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ช่วยพวกเขาในการรายงานการประพฤติมิชอบ มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกีฬา และฉันแนะนำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับกีฬาของเราใช้มัน”

Peter Bayer เลขาธิการด้านกีฬาของ FIA กล่าวเสริมว่า: “แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายนี้เป็นก้าวสำคัญของ FIA และโลกมอเตอร์สปอร์ต เนื่องจากจะช่วยสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเนื้อหาเฉพาะของ International Sporting Code ในหัวข้อนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการการแข่งขัน หมายถึงวิธีการให้ข้อมูลและความบันเทิง”

นี่คือการซื้อ LATAM ล่าสุดโดย Paysafe ซึ่งประกาศจัดซื้อจัดจ้างของ SafetyPay ในเดือนสิงหาคม ซึ่งมีกำหนดปิดตัวลงในปี 2564 ข้อตกลงทั้งสองเป็นไปตามที่ PaySafe เปิดตัวสู่สาธารณะผ่านการควบรวมกิจการกับ Foley Trasimene Acquisition Corp เมื่อต้นปีนี้

ด้วยการเข้าซื้อกิจการ PagoEfectivo และ SafetyPay Paysafe กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะกลายเป็น eCash เฉพาะและแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารแบบเปิดทั่วทั้ง LATAM

การบูรณาการจะเริ่มต้นด้วย Juan Fernando Villena ซีอีโอของ PagoEfectivo โดยรับบทบาทใหม่ในแผนกนี้

“การเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ประสบความสำเร็จในหลายระดับสำหรับ Paysafe” Philip McHugh ซีอีโอของ Paysafe กล่าว

“ประการแรก มันตอกย้ำกลยุทธ์ของเราในการสร้างจุดแข็งของเราในด้านการชำระเงินเฉพาะทาง และเพิ่มสถานะของเราในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประการที่สอง ช่วยให้เราสามารถขายต่อจากข้อเสนอการชำระเงินชั้นนำของเรา ซึ่งรวมถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลและบริการประมวลผลการชำระเงิน ไปจนถึงฐานลูกค้าผู้ค้าที่ขยายตัวซึ่งดำเนินการในอุตสาหกรรมที่เราให้ความสำคัญมาก”

เขากล่าวเสริมว่า “ประการที่สาม การเพิ่ม Juan Fernando และทีมงานของเขาในแผนก eCash ทำให้เรามีความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านการชำระเงินมากขึ้น ไม่ต้องสงสัยเลย PagoEfectivo มีประวัติที่น่าประทับใจสำหรับการเติบโต และการครอบครองไหวพริบในการบุกเบิกและการมุ่งเน้นลูกค้าที่เรามองหาใน Paysafe”

$750,000 จะจ่ายเป็นเงินสด, $2.5 ล้านในการออกหุ้นสามัญของ Playmaker และ $2.5 ล้านในรายได้และกำไรที่ทำได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ผู้ขายจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัสหากเกินเป้าหมายดังกล่าว

Two-Up นำเสนอผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น วิดเจ็ตโฆษณา การแสดงภาพข้อมูล และการจัดการการแปลงและการติดตามสำหรับเงินเดิมพันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการข้อมูล และช่องทางสื่อ

ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหลักของ Two-Up จะถูกรวมเข้ากับสแต็คเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Playmaker คือ Playmaker Bench พนักงานฝ่ายเทคโนโลยี ฝ่ายขาย และวิศวกรรม 24 คนจะเพิ่มเข้ามาในพนักงานของ Playmaker ด้วย

Robbie Morris ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Two-Up กล่าวว่า “Playmaker เหมาะสมกับ Two-Up โดยธรรมชาติ เราเสริมจุดแข็งที่มีอยู่ภายใน Playmaker ให้ดี และในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของชุดเทคโนโลยี Playmaker Bench เราจะปรับปรุงความพยายามในการสร้างรายได้ของ Playmaker ในทรัพย์สินที่เป็นเจ้าของและดำเนินการ

“เรารู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว Playmaker โอกาสนี้จะช่วยให้เราสามารถเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถหลักของเรา ซึ่งหมายความว่าลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าในอนาคตจะยังคงได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เราตั้งใจจะนำเสนอในปี 2559 ซึ่งเป็นบริการระดับเฟิร์สคลาส”

Two-Up กลายเป็นการซื้อกิจการครั้งที่สามของ Playmaker ในปีนี้ หลังจากได้รับข้อตกลงสำหรับFanáticos Por Futebol ของบราซิลและYardbarker ทรัพย์สินสื่อดิจิทัล

Jordan Gnat ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Playmaker กล่าวเสริมว่า “ผมยินดีที่ได้ต้อนรับ Two-Up เข้าสู่ครอบครัว Playmaker และรู้สึกตื่นเต้นที่ Robbie และทีมของเขาจะช่วยสนับสนุนการนำเสนอเทคโนโลยีของ Playmaker

“Two-Up มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง ความน่าเชื่อถือ และการเชื่อมต่อที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลกของเกมออนไลน์ทั่วโลก การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ทำให้เราเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นของเรา และก้าวไปอีกขั้นในการบรรลุภารกิจในการสร้างระบบนิเวศของทรัพย์สินที่จะมอบมูลค่ามหาศาลให้กับแฟนกีฬาและลูกค้าของเรา”

มีการเสนอขายหุ้น American Depositary Share จำนวน 6,316,000 หุ้น (ADS แต่ละหุ้นประกอบด้วยหุ้นสามัญ 20 หุ้น) โดยแต่ละ ADS คิดเป็นหุ้นสามัญ 0.05 หุ้น ในราคา $18.00 ต่อหุ้น

บริษัทได้ประเมินช่วงราคาไว้ที่ระหว่าง 18-20 ดอลลาร์ต่อโฆษณาในขั้นต้น โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มเป็น 126.3 ล้านดอลลาร์

DoubleDown วางแผนที่จะขาย 5,263,000 ADS’ และอีก 1,053,000 จากการขายผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีรายได้รวม 113.7 ล้านเหรียญ

ตามที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นจะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร แต่อาจต้องชำระค่าใช้จ่ายทางกฎหมายด้วย แม้ว่าจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเหล่านี้ แต่ในเดือนกรกฎาคม ผู้ประกอบการได้ออกแถลงข่าวเพื่อยกเลิกรายงานของสื่อว่าผู้บริหารของ DoubleDown บางคนขายหุ้นอย่างผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าข้อเรียกร้องนั้น “ไม่มีมูล” นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังถูกฟ้องร้องดำเนินคดีในชั้นเรียนในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

โฆษณาจะปรากฏบน Nasdaq Global Select Market ภายใต้สัญลักษณ์ DDI โดยจะปิดข้อเสนอในวันที่ 2 กันยายน

การเสนอขายหุ้น IPO อยู่ในการดำเนินงานของ DoubleDown มาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีแผนจะประกาศครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2020อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนที่เกิดจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ส่งผลให้บริษัทระงับการดำเนินการ

iSignThis ผู้ให้บริการชำระเงินและโซลูชั่น regtech ของออสเตรเลียกล่าวว่ากำลังสำรวจการควบรวมกิจการของบริษัทย่อย ISX Financial EU ออกจากส่วนอื่นๆ ของธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจในยุโรปสามารถจดทะเบียนได้

ISX Financial EU ซึ่งดูแลการดำเนินงานของ iSignThis ภายในยุโรป จะได้รับเงิน AUD $6.6m จากธุรกิจเดิมผ่านธนบัตรแปลงสภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนระยะยาวสำหรับ 10 ปีข้างหน้า iSignThis อาจแปลงเงินที่ค้างชำระในบันทึกย่อเป็นหุ้นในธุรกิจยุโรป

iSignThis กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร Christakis Taoushanis จะเข้ารับตำแหน่งประธานธุรกิจใหม่ในยุโรป และได้ยุติการเป็นผู้อำนวยการของ iSignThis

ธุรกิจยุโรป – ซึ่งจะเป็นเจ้าของโดยผู้ถือหุ้น iSignThis – แล้วจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์อื่นที่ไม่ใช่หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียด้วยซึ่ง iSignThis ได้รับในข้อพิพาทยาวทำงาน

หุ้นของ ISignThis ถูกระงับการซื้อขายในวันที่ 2 ตุลาคม 2019 โดยผู้ให้บริการกล่าวว่าไม่ได้รับเหตุผลสำหรับเรื่องนี้

ในเดือนธันวาคม ผู้ให้บริการได้เปิดตัวการดำเนินการทางกฎหมายกับตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียเกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวและการตัดสินใจที่จะไม่คืนสถานะหุ้น

ธุรกิจ iSignThis ของออสเตรเลียที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะยังคงดำเนินการเรียกร้องทางกฎหมายต่อการแลกเปลี่ยน จะถือเงินสด 4.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินการตามข้อเรียกร้องต่อไปได้

การกำจัดที่เสนอจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ ISX ในการประชุมสามัญในวันที่จะมีการประกาศแม้ว่า iSignThis จะกล่าวว่า “มีแนวโน้มมากที่สุดในเดือนตุลาคม”

Flutter เจ้าของ PokerStars ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาสหรัฐ โดยยื่นอุทธรณ์ต่อความเสียหายที่ “มหึมา” มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างว่าได้รับคำสั่งให้จ่ายเงินให้กับรัฐเคนตักกี้ ฐานเสนอการพนันที่ผิดกฎหมาย

คดีนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัฐอ้างว่า PokerStars เสนอการพนันออนไลน์แก่ผู้เล่นรัฐเคนตักกี้ 34,000 คนระหว่างเดือนตุลาคม 2549 – เมื่อมีการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย (UIGEA) และเดือนเมษายน 2554 เมื่อหน่วยงานในสหรัฐฯ ปิดตัวลงโดยทางการ

Flutter กล่าวว่า PokerStars ทำเงินได้ 18 ล้านเหรียญจากลูกค้ารัฐเคนตักกี้ในช่วงเวลานี้

ในปี 2558 Amaya ผู้ดำเนินการ PokerStars ในขณะนั้นได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน 290 ล้านดอลลาร์โดย Thomas Wingate ผู้พิพากษาศาลแฟรงคลินเซอร์กิตสำหรับกิจกรรมในรัฐเคนตักกี้นี้ ยอดรวมจะเท่ากับมูลค่าของการเดิมพันที่แพ้ทุกครั้งของผู้เล่นในรัฐเคนตักกี้ โดยไม่หักเงินเดิมพันที่ชนะ

แพลตฟอร์มกีฬาสำหรับผู้บริโภคของ ASN Fantasy Alarm, DFS Alarm และ Wager Alarm ทั้งหมดจะถูกรวมเข้ากับการเดิมพันกีฬาของ Spotlight และข้อเสนอกีฬาแฟนตาซี สิ่งนี้ถูกสร้างขึ้นจาก Racing Post ในสหราชอาณาจักรและผู้ให้บริการเนื้อหาการเดิมพันกีฬา Pickwise

Alan Byrne CEO ของ Spotlight กล่าวว่า: “การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ช่วยเร่งการเติบโตของเราในอเมริกาเหนือในทันทีด้วยการเพิ่มเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์และเนื้อหาที่เชื่อถือได้และปรับขนาดได้ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารมากประสบการณ์ที่เชี่ยวชาญด้านกีฬาแฟนตาซีและการพนันกีฬา

XLMedia ยักษ์ใหญ่ในเครือเข้าซื้อกิจการผู้จัดพิมพ์ข่าวฟุตบอลวิทยาลัยออนไลน์ของสหรัฐอเมริกา Saturday Football ด้วยเงิน 23.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (16.7 ล้านปอนด์/ 19.4 ล้านยูโร)

XLMedia ตกลงที่จะจ่ายเงินล่วงหน้า 11.0 ล้านดอลลาร์ และส่วนที่เหลืออีก 12.0 ล้านดอลลาร์ในช่วงสามปี ในขณะที่ผู้ก่อตั้ง Saturday Football จะได้รับหุ้นจูงใจระยะยาวของ XLMedia มูลค่า 1.0 ล้านดอลลาร์

Josh Gates ผู้ก่อตั้ง Saturday Football, Kevin Duffey และ Jonathan Cooper จะยังคงอยู่ในธุรกิจนี้และแต่ละหุ้นที่ได้รับมูลค่า 333,333.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น รางวัลหุ้นจะตกเป็นกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในวันครบรอบปีที่สี่ของวันที่ให้ทุน

การเข้าซื้อกิจการ XLMedia กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการจะช่วยให้สามารถเข้าถึงตลาดฟุตบอลวิทยาลัยของสหรัฐเพื่อเสริมการเดิมพันกีฬาในแนวตั้งของสหรัฐที่มีอยู่ สนับสนุนกลยุทธ์ในการเพิ่มตลาดที่มีการควบคุมการเติบโตสูง

XLMedia ยังกล่าวอีกว่า จะใช้ประโยชน์จากการสนับสนุนแบรนด์หลักของ Saturday Football และได้รับประโยชน์จากโซเชียลมีเดีย การผลิตวิดีโอและเนื้อหา และความสามารถของ AdTech แบบเป็นโปรแกรม สร้างโอกาสทางการตลาดข้ามกลุ่มสำหรับกลุ่มที่กว้างขึ้น

ปรับรายได้สุทธิในเดือนกรกฎาคมจำนวน $ 12.7m (£ 9.2m / € 10.7m) ลดลงจาก $ 14.9m ใน เดือนมิถุนายน และจำนวนเงินที่มีขนาดเล็กที่สุดตั้งแต่ $ 11.8m ถูกสร้างขึ้นใน เดือนเมษายน

การจัดการสำหรับเดือนนั้นแตะระดับ 161.9 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 31.1% จาก 234.9 ล้านดอลลาร์ และเป็นจำนวนเงินที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ 58.9 ล้านดอลลาร์ถูกวางเดิมพันในเดือนแรกของการพนันกีฬาทางกฎหมายใน เดือนมกราคมปีนี้

ผู้บริโภคได้รับเงินรางวัล 141.9 ล้านดอลลาร์จากการเดิมพันกีฬาในช่วงเดือนนั้นๆ ในขณะที่รัฐสามารถสร้างเงินเดิมพันได้ 1.8 ล้านดอลลาร์

เวอร์จิเนียมีภาษี 15% สำหรับกิจกรรมการเดิมพันกีฬาโดยอิงจากรายได้รวมที่ปรับแล้วของผู้ถือใบอนุญาตแต่ละราย ซึ่งหมายถึงการเดิมพันทั้งหมดลบด้วยเงินรางวัลและการหักเงินที่ได้รับอนุญาตอื่นๆ

DraftKings ได้ประกาศเปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ในไวโอมิง ซึ่งกลายเป็นรัฐที่ 13 ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการยังได้เปิดตัวหนังสือกีฬาออนไลน์ในเวอร์จิเนียและมิชิแกนในเดือนมกราคม

Matt Kalish ผู้ร่วมก่อตั้งและประธาน DraftKings กล่าวว่า: “การเดิมพันกีฬาที่ถูกกฎหมายได้เห็นการเติบโตอย่างกว้างขวางในเวลาเพียงสามปี และ DraftKings Sportsbook เป็นศูนย์กลางของการดำเนินการ

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่นักพนันกีฬาไวโอมิงมีโอกาสสัมผัสประสบการณ์ของแฟนกีฬาที่เข้าถึงได้ง่ายและดื่มด่ำพร้อมกับการปกป้องผู้บริโภคที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันที่ผลิตภัณฑ์ของเรามีแฟนกีฬานับล้านในเกม”

นอกจากนี้ Genius Sports ประกาศว่าได้รับใบอนุญาตผู้จำหน่ายการพนันกีฬาออนไลน์จาก Wyoming Gaming Commission ไวโอมิงกลายเป็นรัฐที่ 15 ซึ่ง Genius สามารถเข้าถึงได้

รายได้จากตลาดทั้งหมด – การเดิมพันของผู้เล่นลบด้วยเงินรางวัลที่จ่ายออกไป – ในช่วงสามเดือนถึง 30 มิถุนายนคือ 6.51 พันล้านโครนสวีเดน (548.2 ล้านยูโร/637.8 ล้านยูโร/755.5 ล้านยูโร) เพิ่มขึ้นจาก 5.91 พันล้านโครนสวีเดนในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 4.8% จาก 6.25 พันล้านโครนสวีเดนในไตรมาสแรกของปี 2564

การพนันออนไลน์ยังคงเป็นแหล่งรายได้หลักจากการพนันในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยรายได้จากเกมคาสิโนออนไลน์และการพนันกีฬาเพิ่มขึ้น 13.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 4.11 พันล้านโครนสวีเดน

รายได้จากลอตเตอรีของรัฐและสล็อตแมชชีนบนบกก็เพิ่มขึ้น 9.3% เป็น 1.41 พันล้านโครนสวีเดน ในขณะที่รายได้จากลอตเตอรีการกุศลเพิ่มขึ้นจาก SEK937m เป็น SEK939m

รายรับจากเกมบิงโกการกุศลเพิ่มขึ้น 15.8% สู่ SEK44m แม้ว่ารายได้จากส่วนเกมเชิงพาณิชย์บนบกรวมถึงคาสิโนร้านอาหารลดลง 85.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ SEK5m

ตัวเลขที่ตีพิมพ์โดยหน่วยงานกำกับดูแลของสวีเดน Spelinspektionen ยังเปิดเผยว่าไม่มีรายได้จากคาสิโนคาสิโน Cosmopol ที่รัฐเป็นเจ้าของเป็นรายไตรมาสติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ห้าเนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวกยังคงปิดตัวลงเนื่องจากข้อ จำกัด ของ coronavirus ใหม่ (Covid-19)

Casino Cosmopol เริ่มเปิดเว็บไซต์อีกครั้งตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเนื่องจากมาตรการ Covid-19 ผ่อนคลายในสวีเดน

Spelinspektionen ยังเปิดเผยด้วยว่าบริษัท 100 แห่งมีใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่ในสวีเดนในเดือนมิถุนายน ในขณะที่เมื่อสิ้นสุดไตรมาส ผู้เล่นเกือบ 64,000 รายเลือกใช้โปรแกรมการยกเว้นตนเองใน Spelpaus

เกมส์ปั่นแปะ แทงไฮโลออนไลน์ บริการไร้สาย

เกมส์ปั่นแปะ อินเดียนาโพลิส 27 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — การเปิดใช้งานไซต์เซลล์ Verizon Wireless ใหม่ในกิฟฟอร์ดหมายความว่าลูกค้าจำนวนมากขึ้นสามารถใช้โทรศัพท์ไร้สายของตนในการโทร ส่งและรับอีเมลและข้อความ รูปภาพและวิดีโอ และดาวน์โหลดเกม และเสียงเรียกเข้าในขณะที่เพลิดเพลินกับการรับสัญญาณที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและสายหลุดน้อยลง

ไซต์เซลล์ใหม่ปรับปรุงความครอบคลุมใน Gifford; ไปตามถนน State Road 49 ระหว่าง State Road 14 และ State Road 10; และตามเส้นทาง US 231 ระหว่าง State Road 14 State Road 10

“เพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าสำหรับบริการไร้สาย เราจะยังคงลงทุนในเครือข่ายของเรา” Greg Haller ประธาน – Indiana/ Kentucky/Michigan Region ของ Verizon

Wireless กล่าว “การอัพเกรดเหล่านี้ทำให้ลูกค้าสามารถโทรหาเพื่อนและครอบครัวได้ทุกที่ทุกเวลา เช็คอีเมลขณะที่ไม่อยู่ที่สำนักงาน และแบ่งปันรูปภาพได้ทันที ทั้งหมดนี้อยู่บนเครือข่ายไร้สายที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศ”

ไซต์เซลล์ Gifford ใหม่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของ Verizon Wireless เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและเพิ่มคุณภาพของเครือข่ายเสียงและข้อมูลไร้สายในรัฐอินเดียนา

และทั่วประเทศ เกมส์ปั่นแปะ ลงทุน 30 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา โดยเฉลี่ย 5 พันล้านดอลลาร์ทุกปีนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท เพื่อเพิ่มความครอบคลุมและความจุของเครือข่ายระดับประเทศ และเพิ่มบริการใหม่ บริษัทได้ลงทุนมากกว่า 618 ล้านดอลลาร์ในช่วงหกปีที่ผ่านมาในเครือข่ายอินเดียน่า

Verizon Wireless เป็นเจ้าของและดำเนินการเครือข่ายไร้สายที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศ โดยให้บริการลูกค้าเสียงและข้อมูล 54.8 ล้านราย Verizon Wireless มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่

เมือง Basking Ridge รัฐนิวเจอร์ซี โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง Verizon Communications (NYSE:VZ) และ Vodafone (NYSE:VOD) (LSE:VOD) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเว็บ

ที่www.verizonwireless.com เพื่อดูตัวอย่างและขอออกอากาศภาพวิดีโอที่มีคุณภาพและความละเอียดสูงของการดำเนินงานภาพนิ่ง Verizon Wireless, เข้าสู่ระบบห้องสมุดมัลติมีเดีย Verizon Wireless ที่www.verizonwireless.com/multimedia

ลอสแองเจลิส 27 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — Hollenbeck Youth Center และ Inner-City Games Los Angeles จะให้เกียรติ Edwin A. Guiles ประธานและประธานเจ้า

หน้าที่บริหารของ Southern California Gas Co. (The Gas Company) ด้วย รางวัล “Man of the Year” ขององค์กรสำหรับความสำเร็จและความมุ่งมั่นอย่างมืออาชีพของ Guiles ต่อชุมชน

ศูนย์เยาวชน Hollenbeck ฉลองครบรอบ 25 ปีจะมอบรางวัลให้กับ Guiles ในงานกาล่าประจำปีที่โรงละคร Kodak ในฮอลลีวูด 28 กันยายน 2549 “ผมภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ

นี้” Guiles กล่าว “เราถือเอาความรับผิดชอบในการเป็นพลเมืองที่ดีขององค์กรและสนับสนุนชุมชนที่เราดำเนินการอยู่”ภายใต้การนำของ Guiles บริษัท The Gas ได้จัดตั้งพันธมิตรกับองค์กร สมาคมธุรกิจ และผู้นำชุมชนจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในท้องถิ่น

The Gas Company ลงทุนในโครงการและโครงการต่างๆ เช่น Hollenbeck Youth Center และ Inner-City Games Los Angeles ซึ่งจัดการปัญหาชุมชนที่สำคัญและสนับสนุนโครงการและโครงการเฉพาะที่เข้าถึงชุมชนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ด้วยผลประโยชน์และบริการที่สำคัญ

ตั้งแต่ปี 1972 สภาธุรกิจตำรวจ Hollenbeck (ศูนย์เยาวชน Hollenbeck) และ Inner-City Games Los Angeles ได้จัดทำโปรแกรมสันทนาการ การศึกษา และผู้ประกอบการหลัง

เลิกเรียนที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ การเป็นหุ้นส่วนได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความเสี่ยงหลายพันคนได้เป็นสมาชิกที่มีประสิทธิผลของสังคม ด้วยความร่วมมือกับ Hollenbeck Division ของกรมตำรวจลอสแองเจลิส เกม Inner-City Games เป็นตัวอย่างของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่สามารถยับยั้งเด็กที่มีความเสี่ยงจากแก๊งค์และความรุนแรง

นอกเหนือจากการสนับสนุนองค์กรและโครงการต่างๆ ของชุมชนในภูมิภาคลอสแองเจลิสที่ยิ่งใหญ่แล้ว The Gas Company ยังสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทตอบแทนชุมชนที่พวกเขาอาศัยอยู่และทำงานผ่านโปรแกรมต่างๆ ที่บริษัทสนับสนุน

ปัจจุบัน Guiles ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการหอการค้าแคลิฟอร์เนียและเป็นสมาชิกของสภากิจการโลกลอสแองเจลิส ความเกี่ยวข้องในอดีตของเขารวมถึงสมาชิกของคณะกรรมการ YMCA

ของซานดิเอโกเคาน์ตี้, กรรมาธิการการวางแผนสำหรับเมือง Chula Vista, ผู้อำนวยการมูลนิธิโรคข้ออักเสบ, สมาชิกคณะกรรมการของ Wellness Communities และคณะกรรมการสภาพัฒนาซานดิเอโก ตลอดจนตำแหน่งการระดมทุนหลายตำแหน่งสำหรับ องค์กร United Way และ Boy Scout

Guiles สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยแอริโซนา และสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียและสถาบัน Edison Electric

The Gas Company เป็นบริษัทสาธารณูปโภคด้านการจ่ายก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยให้พลังงานที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้แก่ผู้บริโภค 19.8 ล้านคนผ่าน 5.6 ล้านเมตร พื้นที่

ให้บริการของบริษัทครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางไมล์ในแคลิฟอร์เนียตอนกลางและตอนใต้เกือบทั้งหมด บริษัท แก๊สมุ่งมั่นที่จะให้บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ในชุมชน The Gas Company เป็นบริษัทย่อยภายใต้การควบคุมของ Sempra Energy (NYSE:SRE) Sempra Energy ซึ่งตั้งอยู่ในซานดิเอโก เป็นบริษัทโฮลดิ้งด้านบริการด้านพลังงานที่ติดอันดับ Fortune 500

มอร์ริสทาวน์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ 27 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — Crystal International Travel Group (OTCBB:CINT) ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าบริษัทได้บรรลุข้อตกลงด้านการเดิน

ทางกับ Jim Flynn’s Best Weekends เมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้ข้อตกลง The Travel House ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านการเดินทางของ Crystal จะเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียวสำหรับบริการด้านการเดินทางทั้งหมดที่เสนอให้กับลูกค้าของ Jim Flynn ผ่านทางเว็บไซต์www.bestweekends.com ของเขา

Jim Flynn’s Best Weekends เป็นเว็บไซต์ท่องเที่ยวแนวไลฟ์สไตล์ที่ผู้พักผ่อนช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สามารถรวบรวม “คำแนะนำที่เป็นกลางสำหรับการพักผ่อนที่สมบูรณ์แบบ” ไซต์ดัง

กล่าวให้ข้อมูลที่รวบรวมมาเป็นเวลากว่าสองปีของจิม ฟลินน์และพนักงานของเขาที่เดินทาง เข้าพักและรับประทานอาหารในสถานที่ต่างๆ เช่น แนนทัคเก็ต บอสตัน ชาร์ลสตัน คีย์เวสต์ ซาวันนาห์ สโตว์ เดอะแฮมป์ตันส์ และอื่นๆ เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลสมาชิกในเชิงลึกเกี่ยวกับสถานที่ที่ควรไป สิ่งที่ต้องทำ และการเดินทางไปยังสถานที่พักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่ดีที่สุดของประเทศ

Rae Hanneman รองประธานบริหารของ Crystal ที่รับผิดชอบการดำเนินงานของ The Travel House กล่าวว่า “ตอนนี้เราจะให้บริการทุกอย่างตั้งแต่ทางอากาศ โรงแรม การจองอาหาร

ค่ำ การวางแผนงานและการออกนอกบ้าน การขนส่งทางรถยนต์ หรือแม้แต่การออกรอบ สำหรับลูกค้าของ Jim ในฐานะตัวแทนการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการเพิ่มองค์ประกอบของมนุษย์ให้กับ

โลกการท่องเที่ยวออนไลน์นี่คือการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบ … ผู้คนไปที่เว็บเพื่อค้นหาวันหยุดสุดสัปดาห์ในอุดมคติแล้วโทรหาเราเพื่อส่งมอบสิ่งที่พวกเขาได้เลือกไว้ เราบรรลุแพ็คเกจแรกของเราภายในช่วงเวลาของการลงนามในข้อตกลง และหวังว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับแบรนด์ที่คล้ายกับของเรา” Hanneman อธิบาย

Jim Flynn ผู้ก่อตั้ง Jim Flynn’s Best Weekends กล่าวว่า “The Travel House เป็นผู้ให้บริการด้านการเดินทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับเรา เนื่องจากเป็นลายน้ำที่สูงในการบริการส่วนบุคคลสำหรับการเดินทาง และเราอยู่ที่จุดสูงสุดของเกมความรู้เมื่อต้องช่วยเหลือ คนตัดสินใจว่าจะไปที่ไหนและจะทำอย่างไรเมื่อไปถึงจุดหมาย”

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ Safe-Harbor ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการ

คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงมุมมองของ Crystal International Travel Group, Inc. (” บริษัท”) การจัดการเกี่ยวกับความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์ที่เกี่ยวข้อง

กับเหตุการณ์ในอนาคตและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มักขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์

ต่างๆ ที่คาดเดาได้ยาก ซึ่งรวมถึงความสามารถของบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์การเดินทางที่ร้องขอโดยลูกค้าของ Jim Flynn’s Best Weekends ได้สำเร็จ การใช้เว็บไซต์ของ Jim

Flynn และปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในบริษัท ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ทราบหรือคาดเดาไม่ได้อาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมีสาระสำคัญต่อ

ธุรกิจของบริษัท เงื่อนไขทางการเงินและผลการดำเนินงาน ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร การใช้คำต่างๆ เช่น คาดการณ์ ประมาณการ คาดหวัง อยู่

ในระหว่างดำเนินการ ตั้งใจ วางแผน และเชื่อว่า โดยทั่วไปแล้วจะระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม คำเหล่านี้ไม่ใช่วิธีการเฉพาะในการระบุข้อความดังกล่าว นอกจากนี้

ข้อความใดๆ ที่อ้างถึงความคาดหวัง การคาดการณ์ หรือลักษณะอื่นๆ ของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตถือเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทไม่มีภาระผูกพันใด ๆ และไม่ได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงหรือทบทวนข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เหล่านี้ต่อสาธารณะ

เอสโป ฟินแลนด์ – โนเกียกำลังขยายความคล่องตัวไปสู่เวทีใหม่โดยนำเสนอการเชื่อมต่อไร้สายบริเวณกว้างสำหรับผู้ใช้โน้ตบุ๊ก Nokia ได้พัฒนาโมดูลการเชื่อมต่อ HSDPA สำหรับ

คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ซึ่ง Intel Corporation จะส่งมอบให้กับผู้ผลิตโน้ตบุ๊กต่อไป โดยเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโมบายล์ Intel® Centrino® Duo เจนเนอเรชั่นถัดไป โมดูลการเชื่อมต่อจะพร้อมใช้งานอย่างกว้างขวางในฐานะตัวเลือกที่ฝังอยู่ในโน้ตบุ๊กต่างๆ

Heikki Tenhunen หัวหน้าแผนก Connectivity Module Business ของ Nokia กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้โน้ตบุ๊ก เนื่องจากเทคโนโลยีเซลลูลาร์ให้การ

เชื่อมต่อและความคล่องตัวที่เหนือกว่าสำหรับโน้ตบุ๊กและผู้ใช้อุปกรณ์พกพาอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่ธรรมชาติสำหรับความเชี่ยวชาญด้านมัลติวิทยุของโนเกียที่จะขยายออกไป โปรแกรม.

“สิ่งสำคัญในการนำโมดูลการเชื่อมต่อ HSDPA มาใช้กับโน้ตบุ๊กคือความจริงที่ว่า 3G เป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายที่รวดเร็ว ซึ่งมีให้บริการสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันในหลายประเทศในทวีปต่างๆ เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อ 3G จะพัฒนาไปสู่ระบบไร้สายที่แข็งแกร่ง ตัวเลือกการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือแบบกว้างสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก”

“ผู้ใช้โน้ตบุ๊กมีความสนใจในการเข้าถึงบรอดแบนด์ไร้สายมากขึ้น และ 3G ก็นำเสนอโซลูชั่นที่แข็งแกร่งซึ่งมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน” Mooly Eden รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มแพลตฟอร์มโมบายล์ของ Intel กล่าว “โมดูลนี้ช่วยเสริมโซลูชัน Wi-Fi และ WiMAX ของ Intel เพื่อเสนอตัวเลือกการเชื่อมต่อที่ขยายสำหรับผู้ใช้โน้ตบุ๊ก”

Nokia เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาเทคโนโลยี WCDMA และด้วยโมดูลการเชื่อมต่อ Nokia จะเสริมเทคโนโลยีไร้สายของ Intel ด้วยเทคโนโลยี HSDPA (High Speed ​​Downlink

Packet Access) ระดับแนวหน้าสำหรับโน้ตบุ๊ก ในการทำงานร่วมกันของโมดูลการเชื่อมต่อ Intel จะดูแลการออกแบบแพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ การรวมและการสนับสนุนตลอดจนการขายและการตลาด ในส่วนของ Nokia นั้นได้นำความรู้ 3G HSDPA ความเป็นผู้นำในผลิตภัณฑ์การเชื่อมต่อตลอดจนความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ Nokia ยังผลิตโมดูล

การรวมการเชื่อมต่อมือถือ HSDPA เข้ากับเทคโนโลยีไร้สายอื่นๆ ในคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกการเชื่อมต่อวิทยุที่ดีที่สุดได้อย่างง่ายดาย และใช้โน้ตบุ๊กของตนด้วยการเชื่อมต่อที่ราบรื่นผ่านเครือข่ายไร้สาย โน้ตบุ๊ก Multiradio ยังเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ให้บริการในการนำเสนอโซลูชั่นมือถือที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เข้าถึงได้ง่าย

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

โตเกียว ญี่ปุ่น และเอสโป ฟินแลนด์ – โนเกียประกาศในวันนี้ว่า Nokia N73 ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 3G (WCDMA) (*1) ที่มีคุณสมบัติของกล้องดิจิตอล ได้รับการคัดเลือก

สำหรับโทรศัพท์มือถือ 3G ของ Softbank Mobile Corp. . Nokia N73 เป็นของตระกูล Nokia Nseries และเป็นรุ่นที่สองในซีรีส์ที่จะวางจำหน่ายในญี่ปุ่น อุปกรณ์นี้มีกำหนดวางจำหน่ายโดย Softbank Mobile ตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม 2549 ในชื่อ Nokia N73 (SoftBank 705NK)

Nokia N73 (SoftBank 705NK) เป็นอุปกรณ์พกพาเครื่องแรกในญี่ปุ่นที่มีกล้อง 3.2 ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์ Carl Zeiss ผู้ผลิตชั้นนำระดับโลก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพช่วง

เวลาสำคัญได้ อุปกรณ์มีฝาปิดเลนส์แบบเลื่อนที่ด้านหลัง และสามารถเปลี่ยนเป็นโหมดกล้องได้ง่ายๆ โดยการเลื่อนฝาครอบ ดังนั้น ผู้ใช้สามารถถ่ายภาพได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ถือ

โทรศัพท์ไว้ด้านข้าง เช่น กล้องดิจิตอล และกดปุ่มชัตเตอร์เฉพาะอย่างสังหรณ์ใจ นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถส่งอีเมลรูปภาพได้โดยตรงจากหน้าจอของกล้อง และเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องพิมพ์ที่บ้านที่รองรับ PictBridge เครื่องนี้ทำให้ง่ายต่อการแบ่งปันภาพสร้างสรรค์ที่ชื่นชอบกับคนโปรด

Nokia N73 (SoftBank 705NK) ช่วยให้ผู้ใช้ถ่ายภาพได้อย่างเป็นธรรมชาติด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยม นอกจากนั้น คุณยังสามารถแบ่งปันรูปภาพที่คุณถ่ายกับเพื่อน ๆ ได้อย่างง่ายดาย ผลิตภัณฑ์นี้ขยายขอบเขตความคิดสร้างสรรค์ของผู้ใช้ภายใต้แนวคิด “ให้ปีกแห่งจินตนาการ”

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของ Nokia N73 (SoftBank 705NK) สามารถพบได้บนเว็บไซต์ของ Softbank Mobile ที่ www.vodafone.jp และเว็บไซต์ของ Nokia Japan ที่ www.nokia.co.jp

(*1) Nokia N73 SoftBank 705NK) รองรับวิธีการสื่อสารที่ใช้ในยุโรป ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่นและเกาหลีใต้) แอฟริกาและสหรัฐอเมริกา (GSM850/900/1800/1900) รวมถึงวิธีที่สาม วิธีการสื่อสารรุ่นที่มีในญี่ปุ่น (W-CDMA) กรุณาสอบถามกับ Softbank Mobile สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ที่ให้บริการ

* Nokia เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ฟังก์ชันและบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย ความเข้ากันได้ของอุปกรณ์ที่ใช้ และรูปแบบของเนื้อหา

ที่รองรับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานและ/หรือกระดาษแทรกในแพ็คเกจการขาย* เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Nokia Nseries เป็นกลุ่มอุปกรณ์มัลติมีเดียประสิทธิภาพสูงที่มอบประสบการณ์มัลติมีเดียบนมือถือที่ไม่มีใครเทียบได้ โดยผสมผสานเทคโนโลยีล่าสุดเข้ากับการออกแบบที่มีสไตล์และใช้งาน

ง่าย ด้วยผลิตภัณฑ์ Nokia Nseries ผู้บริโภคสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องเดียวเพื่อเพลิดเพลินกับความบันเทิง เข้าถึงข้อมูล และจับภาพและแบ่งปันภาพและวิดีโอได้ทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร

ATLANTA, 28 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — เดลต้าแอร์ไลน์กำลังบินเพื่อต่อสู้กับมะเร็งเต้านม ในเดือนตุลาคม เดือนแห่งการรณรงค์เรื่องมะเร็งเต้านม สายการบินได้แนะนำเครื่อง

บิน Delta Pink ที่ทาสีใหม่ให้กับฝูงบินเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงสาเหตุและสำหรับพันธมิตรคือ The Breast Cancer Research Foundation (BCRF) BCRF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อุทิศตนเพื่อระดมทุนสำหรับการวิจัยทางคลินิกและพันธุกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อค้นหาวิธีการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านม

แทนที่จะเป็นสีแดง สีขาว และสีน้ำเงินแบบดั้งเดิมของเดลต้า เครื่องบินโบอิ้ง 757 รุ่นนี้จะมีการตกแต่งแบบใหม่ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษในเฉดสีชมพูและขาวหลายเฉด เครื่องบินสีชมพูสีสัน

สดใสของเดลต้าจะมีโลโก้ริบบิ้นสีชมพูที่เป็นเครื่องหมายการค้าของ BCRF อยู่ติดกับประตูขึ้นเครื่อง เพื่อเป็นการเตือนให้ผู้โดยสารทราบว่ากำลังบินบนเครื่องบินสีชมพูของเดลต้า

เดลต้าจะเปิดตัวเครื่องบินดังกล่าวในงานพิเศษที่เมืองแอตแลนต้าในวันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. หลังจากเปิดตัวแล้ว เดลต้าจะเยี่ยมชมตลาดต่างๆ ที่สายการบินให้บริการทั่วประเทศ นอกจากนี้

ตลอดเดือนตุลาคม เดลต้าจะเสนอน้ำมะนาวสีชมพูให้กับลูกค้าในราคา 2 ดอลลาร์สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศส่วนใหญ่ทั้งหมด โดยรายได้ 100 เปอร์เซ็นต์จะเป็นประโยชน์ต่อ BCRF

Joanne Smith รองประธานฝ่ายการตลาดของ Delta กล่าวว่า “พนักงานกว่า 50,000 คนของ Delta ภูมิใจที่ได้สนับสนุน The Breast Cancer Research Foundation ซึ่งเป็น

องค์กรที่ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยมานานกว่าทศวรรษให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและค้นหาวิธีรักษา” “โรคนี้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าและพนักงานจำนวนมากของเราทั่วโลก และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยสร้างทั้งความตระหนักรู้และเงินทุนสำหรับการต่อสู้กับมะเร็งเต้านมที่มีความสำคัญ ซึ่งสักวันหนึ่งจะนำไปสู่การรักษา”

ความร่วมมือระหว่างเดลต้ากับ BCRF เริ่มต้นขึ้นในปี 2548 เมื่อ Song ซึ่งเป็นผู้ให้บริการค่าโดยสารราคาถูกในอดีตของสายการบิน ได้แนะนำเครื่องบินลำแรกสีชมพูขึ้นบินเพื่อสนับสนุนสาเหตุดังกล่าว เดลต้าได้สานต่อประเพณี โดยทาสี Pink Plane ดั้งเดิมของ Song ให้เป็น Delta Pink Plane ใหม่ที่โดดเด่น

เครื่องบิน Pink Plane ของเดลต้าได้รับการกำหนดค่าใหม่เพื่อให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ข้ามทวีปภายในประเทศใหม่ของสายการบิน ซึ่งรวมถึงที่นั่งหนังทั้งหมด 2 ชั้นพร้อมที่นั่งชั้นหนึ่ง 26 ที่

นั่งและที่นั่งรถโค้ช 158 ที่นั่ง นอกจากนี้ ลูกค้าทุกคนมีที่นั่งแถวหน้าเพื่อความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมด้วยความบันเทิงดิจิทัลบนเครื่องบินอันล้ำสมัยของเดลต้า ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ รายการสด

ดนตรี และเกม พร้อมให้บริการทุกที่นั่งตามความต้องการ มาตรฐานใหม่ของสายการบินในการบินข้ามทวีปภายในประเทศจะมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางในเที่ยวบินเดลต้าที่

เลือกในช่วงสี่ชั่วโมง (หรือมากกว่า 1,750 ไมล์) รวมถึงจากสนามบินนานาชาติ Hartsfield-Jackson ของแอตแลนตาและสนามบินนานาชาติ John F. Kennedy ของนิวยอร์กไปยังเมืองต่างๆ รวมถึงลาสเวกัส ลอสแองเจลิส ซอลต์เลคซิตี้ ซานฟรานซิสโก ซีแอตเทิล และอื่นๆ

เดลต้าแอร์ไลน์ (OTC:DALRQ อื่นๆ) ให้บริการลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่าสายการบินระดับโลกใดๆ ที่มีบริการของสายการบินเดลต้าและเดลต้าคอนเนคชั่นไปยัง 292 ปลายทางใน

46 ประเทศ ด้วยเส้นทางระหว่างประเทศใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เส้นทางในปีที่แล้ว เดลต้าเป็นสายการบินระหว่างประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดของอเมริกา และเป็นสายการบินชั้นนำของโลก

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจุดหมายปลายทางทั่วยุโรป อินเดีย และอิสราเอล โดยมีเที่ยวบินไปยังปลายทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 29 แห่ง สำหรับละตินอเมริกาและแคริบเบียน เดลต้าให้

บริการเกือบ 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังจุดหมายปลายทาง 48 แห่ง พันธมิตรทางการตลาดของเดลต้ายังช่วยให้ลูกค้าได้รับและแลก SkyMiles ในเที่ยวบินมากกว่า 14,000 ที่เสนอ

โดย SkyTeam และพันธมิตรรายอื่นๆ เดลต้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง SkyTeam ซึ่งเป็นพันธมิตรสายการบินระดับโลกที่ให้บริการจุดหมายปลายทางทั่วโลกแก่ลูกค้า เที่ยวบินและบริการ รวมถึง

SkyTeam และพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันทั่วโลก เดลต้าให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง 461 แห่งทั่วโลกใน 96 ประเทศ ลูกค้าสามารถเช็คอินเที่ยวบิน พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ delta.com

มูลนิธิวิจัยมะเร็งเต้านม (r) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยเอเวลิน เอช. ลอเดอร์ในฐานะองค์กรอิสระ 501(c) (3) ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งอุทิศตนเพื่อระดมทุนสำหรับการวิจัยทางคลินิกและ

พันธุกรรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ มูลนิธิสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ที่ศูนย์การแพทย์ชั้นนำทั่วโลกซึ่งมีงานวิจัยที่มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตของเรา อย่างน้อย 85 เซ็นต์

ของเงินแต่ละดอลลาร์ที่บริจาคให้กับมูลนิธิจะนำไปใช้ในโครงการวิจัยและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมโดยตรง ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 จะมีการมอบรางวัลมากกว่า 24.3

ล้านเหรียญสหรัฐให้กับนักวิจัย 116 คนทั่วสหรัฐอเมริกาและในแคนาดา ยุโรป ละตินอเมริกา และอิสราเอล นิตยสาร Money ยกให้ BCRF เป็นหนึ่งในแปดองค์กรการกุศลชั้นนำของอเมริกา

มูลนิธิได้รับคะแนนสูงสุดจาก Charity Navigator สี่ดาวติดต่อกันห้าปี ซึ่งหมายความว่า BCRF มีประสิทธิภาพเหนือกว่าองค์กรการกุศลอื่นๆ ส่วนใหญ่ในอเมริกาในการจัดการด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.bcrfcure.orgหรือโทร 1.866.FIND.A.CURE

GOLDEN, Colo., Sept. 28, 2006 (PRIMEZONE) — HumWare Media Corporation, (Pink Sheets:HMWM) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ออกใบอนุญาตให้กับจังหวัดทางตะวันตกของแคนาดาในอัลเบอร์ตา บริติชโคลัมเบีย แมนิโทบา และซัสแคตเชวัน สำหรับ Boondoggle Sports Network (BSN) .

บุญด็อกเกิลเป็นช่องความบันเทิงใหม่ล่าสุดของอุตสาหกรรมการบริการ นำเสนอเกร็ดความรู้ด้านกีฬาและกีฬาแฟนตาซีแบบโต้ตอบฟรี BSN ที่รอการจดสิทธิบัตรนั้นถูกส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต

และแสดงบนจอโทรทัศน์ภายในบาร์และร้านอาหารเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับผู้อุปถัมภ์ เพิ่มปริมาณการใช้ข้อมูล และส่งเสริมรายได้ที่สูงขึ้น สถานประกอบการยังได้รับพื้นที่โฆษณาจำนวนมากเพื่อโปรโมตรายการพิเศษภายในร้าน การขายอาหารและเครื่องดื่ม หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น

สำหรับผู้โฆษณา BSN ให้ความสามารถในการกำหนดเป้าหมายตลาดไปยังผู้บริโภคที่เดินทางยาก BSN นำเสนอประสบการณ์เชิงโต้ตอบและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคกำลังดูเนื้อหาเป็น

เวลานานและเล่นเกม และแตกต่างจากสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมที่อาจมีราคาแพงและอาจไม่บรรลุเป้าหมาย BSN ให้โอกาสในการโฆษณาในราคาที่ไม่แพงภายในขอบเขตของสถานประกอบการ

ในบริเวณใกล้เคียงซึ่งผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าเพลิดเพลินกับเวลาว่าง ด้วยการให้ผู้ลงโฆษณาหมุนเวียนการแข่งขันเรื่องไม่สำคัญและการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีที่น่าสนใจ BSN จะปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจและให้ผลลัพธ์ที่การโฆษณาแบบดั้งเดิมไม่สามารถทำได้ ไม่มีสื่อโฆษณาอื่นใดที่เปิดโอกาสให้ผู้โฆษณากำหนดเป้าหมายผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าด้วยจำนวนสำนักพิมพ์เป็น BSN

“เรารู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขยายขอบเขตของ Boondoggle ไปยังแคนาดา” John Humoeller ซีอีโอของ HumWare กล่าว “มีสปอร์ตบาร์หลายร้อยแห่งในจังหวัดเหล่านี้ที่เราเชื่อว่าเราสามารถปรับใช้เครือข่ายได้ ซึ่งจะเปิดโอกาสในการโฆษณาใหม่ๆ มากมาย”

HumWare Media Corporation (Pink Sheets:HMWM) เป็นบริษัทโฆษณา “สื่อใหม่” สำหรับสื่อนอกบ้านที่กำลังดำเนินกิจการ Boondoggle Sports Network (BSN) BSN นำ

เสนอเกร็ดความรู้กีฬาเชิงโต้ตอบและความบันเทิงกีฬาแฟนตาซีแก่อุตสาหกรรมการบริการ (บาร์ ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ สโมสรสุขภาพ และโรงแรม) นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีที่ไม่เหมือนใคร และจำหน่ายของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาผ่านบริษัทในเครือ Timeless Sports Inc.

คำชี้แจงการปกปิดข้อมูล: ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วง

หน้า รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์ในอนาคตของบริษัท รวมถึงรายได้และรายได้ในอนาคต และข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอื่นๆ ทั้งหมด (เช่น ผลการดำเนินงานและการขายใน

อนาคต) อยู่ภายใต้สมมติฐานและความเชื่อตามข้อมูลปัจจุบันที่บริษัททราบ และปัจจัยที่อยู่ภายใต้ความไม่แน่นอน ความเสี่ยง และอิทธิพลอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และอาจให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้

แอตแลนตา, 28 กันยายน 2549 (PRIMEZONE) — วันนี้ Tyson Foods ประกาศบริจาคโปรตีน 37,200 ปอนด์ให้กับ Atlanta Community Food Bank การบริจาคจะช่วยให้เข้า

ถึงองค์กรบรรเทาความหิวโหยที่ไม่แสวงหาผลกำไรมากกว่า 800 แห่งที่ให้บริการโดยธนาคารอาหาร และผู้คนมากกว่า 42,000 คนที่ใช้บริการอาหารฉุกเฉินขององค์กรในแต่ละสัปดาห์

จากจำนวนประชากรที่ให้บริการโดย Atlanta Community Food Bank เด็กๆ มีสัดส่วนประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ การบริจาคครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการจัดงาน Bank of America

Atlanta Football Classic ประจำปีครั้งที่ 18 Tyson Foods เป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในวันที่ 28-30 กันยายน ซึ่งรวมถึงงานแฟร์ งานด้านสุขภาพ และการแข่งขันวงดนตรีระดับไฮสคูล จบลงด้วยเกมฟุตบอลวันเสาร์ที่เล่นระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเทนเนสซีและมหาวิทยาลัยฟลอริดา A & M ที่จอร์เจียโดม

Tyson คาดว่าจะส่งเงินบริจาคประมาณ 10.30 น. ที่ Atlanta Community Food Bank ที่ 732 E. Joseph Lowery Blvd NW ในการเฉลิมฉลองการบริจาคและ Atlanta

Football Classic วงดนตรีของ Douglas High School และ Columbia High School ได้รับการคาดหวังให้แสดง วงดนตรีเข้าร่วมการแข่งขัน Tyson Atlanta Classic Band Jamboree เมื่อวันศุกร์ที่ Georgia Dome

Bill Bolling กรรมการบริหารของ Atlanta Community Food Bank กล่าวว่าธนาคารอาหารพึ่งพาบริษัทต่างๆ เช่น Tyson Foods ในการจัดหาโปรตีนและการบริจาคอื่นๆ ที่เน่าเสีย

ง่าย “โปรตีนช่วยให้เราสามารถจัดหาทางเลือกอาหารที่สมดุลและมีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นสำหรับหน่วยงานของเรา” Boling กล่าว “การบริจาคจาก Tyson Foods ช่วยให้เรา

สามารถสานต่อภารกิจในการต่อสู้กับความหิวโหยโดยมีส่วนร่วม ให้ความรู้ และส่งเสริมชุมชนของเรา”ธนาคารอาหารชุมชนแอตแลนตาให้บริการผู้คนประมาณ 302,300 คนต่อปีในพื้นที่ครอบคลุม 38 เคาน์ตีซึ่งรวมถึงพื้นที่รถไฟใต้ดินแอตแลนตาและจอร์เจียตอนเหนือ

การบริจาคเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือสามปีของ Tyson Foods และ Second Harvest ของอเมริกา โดย Tyson Foods ให้คำมั่นว่าจะบริจาคโปรตีนอย่างน้อย 10 ล้านปอนด์ให้กับ

เครือข่ายธนาคารอาหารทั่วประเทศและองค์กรบรรเทาความหิวโหยในประเทศ Atlanta Community Food Bank เป็นสมาชิกของ Second Harvest(r) ของอเมริกา – The Nation’s Food Bank Network

โปรตีนเป็นหนึ่งในแหล่งพลังงานที่มีประสิทธิภาพและยาวนานที่สุด ไก่ที่บริจาคในวันนี้เป็นแหล่งโปรตีนที่มีความเข้มข้นมากที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อชีวิต คนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ต้องกินโปรตีนประมาณ 0.4 กรัมต่อน้ำหนักตัวทุกๆ 1 ปอนด์ ทุกวัน ซึ่งเทียบเท่ากับไก่ เนื้อวัว หรือหมูประมาณ 5 ออนซ์

ในเดือนมิถุนายน บริษัท แทงไฮโลออนไลน์ ทั่วประเทศได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อระดมทุนและสร้างความตระหนักในการต่อสู้กับความหิวโหยในวัยเด็ก โปรแกรมนี้มีชื่อว่า Powering the Spirit ™

และเกี่ยวข้องกับสามองค์ประกอบหลัก: การระดมทุนในท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการทำอาหารและการย่าง การขายตำราอาหาร Tyson ที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษซึ่งมีสูตรอาหารจากครัวของสมาชิกทีม Tyson ทั่วประเทศ และการบริจาค 75 เปอร์เซ็นต์ของ เงินที่ได้จากความพยายามในการระดมทุนเหล่านั้นให้กับชุมชนที่มีการระดมเงิน

Tyson ได้สร้างผลกระทบอย่างมากในการต่อสู้กับความหิวโหยทั่วประเทศผ่านการเป็นพันธมิตรกับ Share Our Strength(r) และ America’s Second Harvest – The Nation’s

Food Bank Network แบ่งปันจุดแข็งของเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่สร้างแรงบันดาลใจและจัดระเบียบบุคคลและธุรกิจเพื่อแบ่งปันจุดแข็งของพวกเขาในรูปแบบใหม่เพื่อช่วยยุติความ

หิวโหยในวัยเด็กในอเมริกา การเก็บเกี่ยวครั้งที่สองของอเมริกาเป็นองค์กรการกุศลเพื่อบรรเทาความหิวโหยในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยมีธนาคารอาหารมากกว่า 200 แห่งในเครือข่าย

นับตั้งแต่การเป็นหุ้นส่วนของ Tyson กับองค์กรบรรเทาความหิวโหยเริ่มต้นขึ้นในปี 2543 บริษัทได้จัดหาไก่ เนื้อวัว และเนื้อหมูมากกว่า 39 ล้านปอนด์ ซึ่งจัดหาโปรตีนที่จำเป็นให้กับอาหาร

มากกว่า 156 ล้านมื้อ เพื่อประโยชน์ขององค์กรบรรเทาความหิวโหยมากกว่า 400 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา Tyson ได้สร้างผลกระทบสำคัญต่อการต่อสู้กับความหิวโหยผ่านการเป็นพันธมิตรอย่างต่อเนื่องกับ Second Harvest ของอเมริกา แบ่งปันความแข็งแกร่งของเรา ยกระดับอเมริกา และอื่นๆ

จากการสำรวจประชากรปัจจุบันของสำนักสำมะโนประชากรที่เผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2548 ซึ่งศึกษาสภาพการณ์ในปี 2547 อัตราความยากจนในอเมริกาเพิ่มขึ้น 4% เป็น 35.9 ล้านคน

โดยหนึ่งในสามเป็นเด็ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการได้มีส่วนร่วมในการต่อสู้กับความหิวไปเพื่อ www.tyson.com, http://www.secondharvest.orgหรือwww.strength.org

แอตแลนตา, 28 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — เดลต้าแอร์ไลน์ได้รับเลือกให้เป็น “สายการบินชั้นธุรกิจชั้นนำของอเมริกาเหนือ” และเป็น “สายการบินราคาประหยัดชั้นนำของ

แทงไฮโลออนไลน์ อเมริกาเหนือ” เป็นปีที่สองติดต่อกันสำหรับบริการเพลงเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางทั่วโลกที่ รางวัล World Travel Awards ประจำปีครั้งที่ 13 ในเติกส์และเคคอส

World Travel Awards เกิดขึ้นในปี 1993 เพื่อรับทราบและเฉลิมฉลองความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการเดินทางและการท่องเที่ยวของโลก ในปีที่ 12 นี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางและ

นักเดินทางที่ฉลาดหลักแหลมได้ยกย่องรางวัล World Travel Awards ว่าเป็นการรับรองที่ดีที่สุดที่ผลิตภัณฑ์ด้านการเดินทางหวังว่าจะได้รับ ผู้สมัครเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล World Travel Awards พิจารณาจากการโหวตของปีที่แล้ว การลงคะแนนเสียงดำเนินการโดยตัวแทนท่องเที่ยวในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก

Joanne Smith รองประธานฝ่ายการตลาดของ Delta กล่าวว่า “Delta รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับจาก World Travel Awards และผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางทั่วโลกสำหรับ

การให้บริการที่ยอดเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่โดดเด่นทั้งในชั้นธุรกิจและด้วยบริการเพลงเก่าของเราซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้ามทวีปใหม่ของเรา” . “เรายังคง

ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าที่เป็นส่วนตัว สะดวกสบาย และให้ความบันเทิงแก่ลูกค้าของเรา และสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงให้กับเดลต้าจากสายการบินอื่นๆ”

เดลต้ากำลังปรับปรุงผลิตภัณฑ์ระดับธุรกิจระหว่างประเทศ BusinessElite(r) เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบาย มีสไตล์ และสนุกสนานยิ่งขึ้นด้วยเบาะหนังทั้งหมด

ประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบส่วนตัวแบบใหม่ที่สร้างขึ้นเฉพาะสำหรับลูกค้า BusinessElite โดยเชฟชื่อดัง Michelle Bernstein; และความบันเทิงดิจิตอลออนดีมานด์ล้ำสมัย

ทุกที่นั่ง รวมถึงภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรกและรอบสอง 20 เรื่อง รายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลทั้งหมด 24 ช่อง รายการ MP3 สตรีมแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างรายการเพลงแต่ละ

รายการได้ และชุดวิดีโอเกม 12 เกม รวมถึงเกมตอบคำถามเชิงโต้ตอบที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเล่นกันเองได้ เครื่องบิน 75 ลำที่ได้รับการปรับแต่งในระดับสากลของเดลต้าคาดว่าจะได้รับการกำหนดค่าใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ BusinessElite ใหม่ภายในฤดูร้อนปี 2550

ในเดือนนี้ เดลต้ายังได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ข้ามทวีปในประเทศใหม่ ซึ่งรวมถึงเบาะหนังทั้งหมด 2 ชั้นพร้อมที่นั่งเฟิร์สคลาส 26 ที่นั่งและรถโค้ช 158 ที่นั่ง นอกจากนี้ ลูกค้าทุกคนมีที่นั่งแถว

หน้าเพื่อความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมด้วยระบบความบันเทิงล้ำสมัยแบบเดียวกันทุกที่นั่ง มาตรฐานใหม่ของสายการบินในการบินข้ามทวีปภายในประเทศจะมีให้บริการสำหรับผู้โดยสารทุกคนที่เดิน

ทางด้วยเที่ยวบินเดลต้าที่เลือกในช่วงสี่ชั่วโมง (หรือมากกว่า 1,750 ไมล์) รวมถึงจากสนามบินนานาชาติ Hartsfield-Jackson ในแอตแลนตาและสนามบินนานาชาติ John F. Kennedy ของนิวยอร์กไปยังเมืองต่างๆ รวมถึงลาสเวกัส ลอสแองเจลิส ซอลต์เลคซิตี้ ซานฟรานซิสโก ซีแอตเทิล และอื่นๆ เริ่มในเดือนนี้

เดลต้าแอร์ไลน์ (OTC:DALRQ อื่นๆ) ให้บริการลูกค้าไปยังจุดหมายปลายทางมากกว่าสายการบินระดับโลกใดๆ ที่มีบริการของสายการบินเดลต้าและเดลต้าคอนเนคชั่นไปยัง 292 ปลายทางใน

46 ประเทศ ด้วยเส้นทางระหว่างประเทศใหม่ที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เส้นทางในปีที่แล้ว เดลต้าเป็นสายการบินระหว่างประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดของอเมริกา และเป็นสายการบินชั้นนำของโลก

ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจุดหมายปลายทางทั่วยุโรป อินเดีย และอิสราเอล โดยมีเที่ยวบินไปยังปลายทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก 29 แห่ง สำหรับละตินอเมริกาและแคริบเบียน เดลต้าให้

บริการเกือบ 400 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังจุดหมายปลายทาง 48 แห่ง พันธมิตรทางการตลาดของเดลต้ายังช่วยให้ลูกค้าได้รับและแลก SkyMiles ในเที่ยวบินมากกว่า 14,000 ที่เสนอ

โดย SkyTeam และพันธมิตรรายอื่นๆ เดลต้าเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง SkyTeam ซึ่งเป็นพันธมิตรสายการบินระดับโลกที่ให้บริการจุดหมายปลายทางทั่วโลกแก่ลูกค้า เที่ยวบินและบริการ รวมถึง

SkyTeam และพันธมิตรที่ใช้รหัสร่วมกันทั่วโลก เดลต้าให้บริการเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง 461 แห่งทั่วโลกใน 96 ประเทศ ลูกค้าสามารถเช็คอินเที่ยวบิน พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่อง และตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ที่ delta.com

FORT LAUDERDALE, Fla., Sept. 29, 2006 (PRIMEZONE) — นักเล่นเกมออนไลน์ทั่วประเทศต่างชื่นชมยินดีในวันนี้ เนื่องจากฉบับรอบปฐมทัศน์ของนิตยสาร MASSIVE ได้มาถึงแผง

ขายหนังสือพิมพ์ทั่วประเทศ นิตยสาร MASSIVE ผลิตโดยทีมเดียวกันกับนิตยสาร Computer Games ที่ได้รับการยกย่องและเผยแพร่โดยฝ่ายสื่อของ theglobe.com ถือเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปในการเล่นเกม MASSIVE เป็นสิ่งพิมพ์เพียงฉบับเดียวที่อุทิศให้กับเกมออนไลน์ที่มีผู้เล่นหลายคนจำนวนมาก (MMO) เท่านั้น

ฉบับรอบปฐมทัศน์ของ MASSIVE ประกอบด้วยคุณลักษณะ 30 หน้าใน “What’s Next” สำหรับ MMO ของวันนี้และพรุ่งนี้ บทความอื่นๆ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น เหตุใดคุณจึงต้องการ

จ้างชาวนาทองคำของจีน และการจัดตั้งกิลด์ที่มีสมาชิกหลายร้อยคน (หรือมากกว่า) เป็นอย่างไร สำเนาแผงขายหนังสือพิมพ์แต่ละชุดของ MASSIVE ประกอบด้วยดีวีดีฟรีซึ่งมีเวอร์ชันทดลอง

ใช้งานห้าเวอร์ชันจาก SOE รวมถึง EverQuest II, EverQuest, Planetside, Star Wars Galaxies และ The Matrix Online รวมถึงรหัสวีไอพีที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึง Gods & Heroes รุ่นเบต้าได้

เมื่อพิจารณาจากบทวิจารณ์ก่อนหน้านี้แล้ว MASSIVE ก็ประสบความสำเร็จแล้ว “ฉันรู้สึกทึ่งกับ MASSIVE และฉันไม่เคยอ่านหน้าปกนิตยสารเลย” Chris Zachos ผู้อ่านเขียน “ทันทีที่มี

โอกาส ฉันสมัครรับข่าวสาร ฉันรอฉบับต่อไปไม่ไหวแล้ว ฉันชอบที่นักเขียนของคุณฉลาด (ฉันหัวเราะคิกคัก) ฉันคิดว่าพวกคุณได้แตะตลาดเกิดใหม่แล้วจริงๆ และฉันหวังว่า คุณโชคดีทั้งหมด!”

นิตยสาร MASSIVE มีแผนการจัดจำหน่ายในเชิงรุกและมีจำหน่ายพร้อมกับนิตยสารเกมคอมพิวเตอร์ที่ร้านค้าปลีกรายใหญ่ทุกแห่ง รวมทั้ง Barnes & Noble และ Books-A-Million นิตยสารจะจัดจำหน่ายในรูปแบบดิจิทัลด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิตยสารใหญ่กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.massive-magazine.com

theglobe.com (OTCBB:TGLO) เป็นบริษัทด้านการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีบริษัทย่อยสี่แห่งที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Tralliance, tglo, Strategy Plus และ Chips & Bits

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับ theglobe.com, inc ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสี่ยง

และความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจและสินทรัพย์ที่ได้มาใหม่ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ วันที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต การพัฒนาและการปกป้อง

เทคโนโลยี ความพร้อมของเงินทุนหรือ เงินทุนอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับแผนงานและการดำเนินงาน การจัดการการเติบโต การยอมรับของตลาดผลิตภัณฑ์ของเรา ความสามารถของเรา

ในการแข่งขันกับคู่แข่งที่จัดตั้งขึ้นด้วยทรัพยากรที่มากขึ้น ความไม่แน่นอนของกฎระเบียบของรัฐบาลในอนาคต (โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต) อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี และ

ความเสี่ยงอื่นๆ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้นโดยอาศัย “Safe Harbor”http://www.sec.gov นักลงทุนที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันอย่างมากและในทางลบจากความคาดหวังของผู้บริหาร

ออร์แลนโด รัฐฟลอริดา 29 ก.ย. 2549 (PRIMEZONE) — RedChip Visibility ซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ RedChip Companies ประกาศในวันนี้ว่า Genesis Bioventures (OTCBB:GBIW), Electronic Sensor Technology, Inc. (OTCBB:ESNR), Earth Biofuels Inc. . (OTCBB:EBOF), Navstar Media Holdings, Inc.

(OTCBB:NVMH), Alchemy Enterprises, Ltd. (OTCBB:ACHM), YP Corporation (OTCBB:YPNT), I/O Magic Corporation (OTCBB:IOMG), Sunnylife Global,

Inc. (แผ่นสีชมพู:SNYL), Universal Guardian Holdings, Inc. (OTCBB:UGHO), SpaceDev, Inc. (OTCBB:SPDV), Left Behind Games, Inc. (OTCBB:LFBG),

East Delta Resources (OTCBB :EDLT), Linkwell Corporation (OTCBB:LWLL), Daybreak Oil & Gas, Inc. (OTCBB:DBRM), Broadcast International, Inc.

(OTCBB:BCST), SuperGen, Inc. (Nasdaq:SUPG), MFC Development Corp. (OTCBB:MFCD) และบริษัทอื่นๆ อีก 15 แห่งจะนำเสนอในการประชุมนักลงทุน RedChip Small-Cap ที่ Casa del Mar ในซานตาโมนิกา รัฐแคลิฟอร์เนีย วันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน เวลา 08:30-16:00 น.

บริษัท 30 แห่งที่นำเสนอในที่ประชุมเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมต่อไปนี้: เทคโนโลยีชีวภาพ, ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ, VOIP, น้ำมันและก๊าซ, เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์, ความ

บันเทิงอิเล็กทรอนิกส์, สื่อและความบันเทิง, การป้องกัน, ยา, การดูแลสุขภาพ, โรงพยาบาล, โทรคมนาคม, ร้านค้าลดราคา, การออกอากาศ, การจัดเก็บด้วยแสง , สารวินิจฉัย, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, บริการทางธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย นักลงทุนทั่วโลกจะสามารถที่จะมองเห็นและนำเสนอการประชุมได้ยินสตรีมในเวลาจริงบนwww.redchip.com

นักลงทุนจะมีโอกาสพบกับซีอีโอของบริษัทที่นำเสนอแบบตัวต่อตัว การเข้าร่วมประชุมฟรีสำหรับนักลงทุนเอกชน ผู้จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายย่อย และนักวิเคราะห์ พื้นที่มีจำกัด

RedChip มีประวัติอันยาวนานในการนำการวิจัยเกี่ยวกับบริษัทขนาดเล็กที่ได้รับการคัดเลือกมาสู่นักวิเคราะห์และผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอ RedChip Visibility(tm) ช่วยให้บริษัทขนาดเล็ก

เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยทั้งแบบมืออาชีพและรายบุคคล โดยจัดการประชุมทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา จัดทำโปรแกรมการมองเห็นองค์กรออนไลน์ และเขียนงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท

เอสโป ฟินแลนด์ และซันนี่เวล แคลิฟอร์เนีย – วันนี้ โนเกีย (NYSE: NOK) ผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ และบริษัท Trimble (NASDAQ: TRMB) ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี

Global Positioning System (GPS) ได้ประกาศการออกใบอนุญาตแบบร่วมมือ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสิทธิบัตร Global Navigation Satellite System (GNSS) ของ Trimble

ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการไร้สายที่กำหนดซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบุตำแหน่ง เช่น GPS, GPS แบบช่วยเหลือ หรือ Galileo ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิเป็นเอกสิทธิ์ของ

Nokia สำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคแบบไร้สายและโดเมนบริการ และรวมถึงสิทธิ์ในการให้อนุญาตช่วง ในทางกลับกัน บริษัททริมเบิลได้รับใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดสำหรับสิทธิบัตรตาม

ตำแหน่งของโนเกียเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์ของทริมเบิล ไม่เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงินของข้อตกลง แต่จะไม่เป็นสาระสำคัญต่อรายได้หรือรายได้ของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง

Steven W. Berglund ประธานและซีอีโอของ Trimble กล่าวว่า “อุปกรณ์และบริการตามตำแหน่งได้รับการยอมรับจากตลาดจำนวนมาก โดยให้ประโยชน์มากมายแก่ทั้งผู้บริโภคและผู้ใช้

เชิงพาณิชย์ “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Nokia เพื่อรวมทรัพย์สินทางปัญญาของเราเข้ากับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคทั่วไป – โทรศัพท์มือถือ ข้อตกลงนี้ตรวจสอบพอร์ตสิทธิบัตร GNSS ของ Trimble และมอบโอกาสเพิ่มเติมให้กับเราในการขยายสถานะของเราในตลาดการสื่อสารเคลื่อนที่ที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ให้บริการ.”

“เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความสามารถและบริการตามตำแหน่งจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ในอนาคต” Kai Öistämö รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไปของ

โทรศัพท์มือถือของ Nokia กล่าว “การอนุญาตให้ใช้สิทธิสิทธิบัตร GNSS ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเกี่ยวข้องกับโซลูชันตำแหน่งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โนเกียจะสามารถนำเสนอประสบการณ์

โทรศัพท์มือถือที่น่าดึงดูดใจยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าทั้งผู้บริโภคและผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ เรายังเชื่อว่าการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์โซลูชันของเราและสิทธิบัตรเหล่านี้แก่ผู้เล่นรายอื่น ข้อ

ตกลงกับ Trimble นี้จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมไร้สายทั้งหมดโดยการเร่งการนำเทคโนโลยีตำแหน่งมาใช้ จากมุมมองของ Nokia สิทธิ์ในการอนุญาตช่วงภายใต้สิทธิบัตรตำแหน่งชั้นนำของอุตสาหกรรมของ Trimble จะช่วยเพิ่มพอร์ตสิทธิบัตร WCDMA/UMTS และ GSM ชั้นนำในอุตสาหกรรมของเราได้เป็นอย่างดี

ทุกวันนี้ อุตสาหกรรมบริการตามตำแหน่งกำลังประสบกับการเติบโตอย่างมากในด้านการนำทาง เช่น รถยนต์ คนเดินเท้า และการเดินเรือ บริการอื่นๆ เช่น “การค้นหาในท้องถิ่น” – การ

ค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามตำแหน่งที่ตั้ง – กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมีการเพิ่มบริการตามตำแหน่งลงในอุปกรณ์มือถือมากขึ้นเรื่อยๆ โทรศัพท์มือถือจึงคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในการนำบริการตามตำแหน่งมาใช้งานโดยผู้บริโภค

โนเกียเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการสื่อสารเคลื่อนที่ ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโมบายล์ในวงกว้าง Nokia เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันและข้อมูลที่สำคัญสำหรับพวก

เขาด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ และโซลูชันสำหรับการถ่ายภาพ เกม สื่อ และธุรกิจ Nokia จัดหาอุปกรณ์ โซลูชั่น และบริการสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายและองค์กร www.nokia.com

Trimble เป็นผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยี Global Positioning System (GPS) นอกเหนือจากการจัดหาส่วนประกอบ GPS ขั้นสูงแล้ว Trimble ยังเสริม GPS ด้วยเทคโนโลยีการ

กำหนดตำแหน่งอื่นๆ ตลอดจนการสื่อสารไร้สายและซอฟต์แวร์เพื่อสร้างโซลูชันสำหรับลูกค้าที่สมบูรณ์ การมีอยู่ทั่วโลกของ Trimble และความสามารถเฉพาะตัวทำให้บริษัทมีการเติบโตใน

แอพพลิเคชั่นที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งรวมถึงการสำรวจ การเกษตร การแนะนำเครื่องจักร การจัดการยานพาหนะและสินทรัพย์ แพลตฟอร์มไร้สาย และโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม บริษัททริมเบิลก่อตั้งขึ้นในปี 2521 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองซันนีเวล รัฐแคลิฟอร์เนีย มีพนักงานมากกว่า 2,400 คนในกว่า 18 ประเทศทั่วโลก

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E แห่งพระราชบัญญัติ

ตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 และจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติด้านความปลอดภัยของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ของ 1995 ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

และเหตุการณ์และผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: การ

พัฒนาที่ประสบความสำเร็จและการยอมรับอุปกรณ์และบริการตามตำแหน่งที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อธุรกิจและผลประกอบการทางการ

เงินของ Nokia และ Trimble มีระบุไว้ในรายงานที่ยื่นต่อ SEC รวมถึง Nokia รายงานรายไตรมาสที่ยื่นต่อ SEC ใน Form 6-K และรายงานประจำปีใน Form 20-F และรายงานราย

ไตรมาสของ Trimble ใน Form 10-Q และรายงานประจำปีใน Form 10-K ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดอิงตามข้อมูลที่มีให้สำหรับ Nokia และ Trimble ณ วันที่ในที่นี้ และ Nokia และ Trimble ถือว่าไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความดังกล่าว

ฟลอริอาโนโพลิส บราซิล 2 ต.ค. 2549 (PRIMEZONE) — CDMA Development Group (CDG) ( www.cdg.org ) ประกาศในวันนี้ว่าจำนวนสมาชิก 2G cdmaOne(r) และ 3G

CDMA2000(r) ได้ขยายตลาด มีส่วนแบ่งในละตินอเมริกาและแคริบเบียนถึง 70.4 ล้านคนหรือ 26 เปอร์เซ็นต์ของส่วนแบ่งตลาดเทคโนโลยีในภูมิภาค CDMA2000 ซึ่งปัจจุบันให้บริการ

46.4 ล้านฐานสมาชิก CDMA ทั้งหมด เป็นเทคโนโลยี 3G เดียวที่มีจำหน่ายในภูมิภาคนี้ ให้บริการสมาชิกในละตินอเมริกาทางโทรศัพท์ มัลติมีเดีย และบริการข้อมูลบรอดแบนด์ไร้สายในราคา

ที่เหมาะสม ผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการ CDMA2000 ในภูมิภาคกำลังเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการแข่งขันและความได้เปรียบในการเป็นผู้นำในตลาดเวลา 2 ถึง 3 ปี

Perry LaForge กรรมการบริหารของ CDG ให้ความเห็นว่า “อุตสาหกรรม CDMA มุ่งมั่นที่จะทำให้ผู้บริโภคและองค์กรต่างๆ ในเขตเมืองและชนบทของละตินอเมริกาและแคริบเบียนสามารถ

เข้าถึงประโยชน์อย่างเต็มที่จากเทคโนโลยี 3G ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด ” เขาเสริมว่า “ผู้คนทั่วภูมิภาคที่มีกำลังซื้อจำกัดกำลังเก็บเกี่ยวไลฟ์สไตล์และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอย่างทั่วถึง และผู้ที่มีกำลังซื้อมากกว่าจะสามารถเข้าถึงมัลติมีเดียขั้นสูงและบริการข้อมูลบรอดแบนด์ล่าสุดผ่านคุณสมบัติที่หลากหลายและ อุปกรณ์ไร้สายราคาประหยัด”

ในละตินอเมริกาและแคริบเบียน CDMA2000 ครองตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดหลัก โดยมีผู้ให้บริการ 35 รายใน 21 ประเทศ มีเครือข่ายเชิงพาณิชย์มากกว่า 32 CDMA2000 1X และ 16

CDMA2000 1xEV-DO ในภูมิภาค การมีอยู่ของ CDMA2000 จะยังคงขยายตัวต่อไปด้วยการติดตั้งเครือข่ายเชิงพาณิชย์ใหม่อีก 17 เครือข่าย และการทดลองใช้เครือข่ายอีก 10 เครือข่าย

ผู้บริโภค องค์กร และธุรกิจขนาดเล็กต่างเรียกร้องให้ผู้ให้บริการนำเสนอบริการเสียงคุณภาพดีในราคาประหยัด รวมถึงบริการ 3G เพื่อปรับปรุงไลฟ์สไตล์และประสิทธิภาพการทำงาน

CDMA2000 เป็นเทคโนโลยีที่ผู้ให้บริการเลือกใช้ในการให้บริการข้อมูลมัลติมีเดียและบรอดแบนด์มือถือในราคาประหยัด ผู้บริโภคและพนักงานในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนต่างเพลิดเพลินกับแอปพลิเคชั่นมือถือขั้นสูง เช่น การท่องเว็บความเร็วสูง รับอีเมลบนมือถือพร้อมไฟล์แนบขนาดใหญ่ การบันทึกวิดีโอส่วนตัว ดูทีวีสด และเล่นเกม 3 มิติ

ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2550 บริการ 3G CDMA2000 จะถูกนำเสนอในแคริบเบียนโดยผู้ให้บริการอย่างน้อย 18 รายใน 12 เกาะด้วยการผสมผสานระหว่างบริการ CDMA2000 1X และ

1xEV-DO ปัจจุบันในแคริบเบียน สมาชิก CDMA2000 เกือบสี่ล้านรายกำลังชำระค่าบริการเสียง 3G มัลติมีเดียและบรอดแบนด์เป็นรายเดือน ตัวเลขนี้ไม่รวมนักธุรกิจหญิง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จ่ายเงินเพื่อท่องเครือข่ายเหล่านี้ตลอดทั้งปี

CDMA ยังคงปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่จะให้บริการไร้สายขั้นสูงในราคาประหยัดแก่ชาวละตินอเมริกาในทุกรูปแบบและความหนาแน่นของประชากร วิธีหนึ่งที่ CDMA กำลังขยายตัวในภูมิภาคนี้คือ

การให้บริการไร้สายขั้นสูงโดยใช้ย่านความถี่ 450 หรือที่เรียกว่า CDMA450 CDMA450 เป็นเทคโนโลยี 3G ที่นำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการสาธารณะในราคาที่แข่งขันได้สำหรับพื้นที่

ชนบทที่มีประชากรเบาบาง ซึ่งให้ความคุ้มครองด้วยจำนวนสถานีฐานน้อยที่สุดเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง การขยายความครอบคลุมและความได้เปรียบทางเศรษฐกิจของ CDMA450 มาจากประสิทธิภาพสเปกตรัมของ CDMA2000 และลักษณะการแพร่กระจายที่มีให้โดยย่านความถี่ 450 MHz ที่ต่ำกว่า

CDMA2000 เป็นเทคโนโลยี 3G ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุด โดยมีผู้ให้บริการ 169 รายใน 75 ประเทศ ซึ่งรวมถึงระบบ CDMA2000 1x-EV-DO จำนวน 49 ระบบ ซึ่งให้บริการ

สมาชิกมากกว่า 275 ล้านราย เมื่อนับสมาชิก 2G cdmaOne(tm) แล้ว มีผู้ใช้ CDMA มากกว่า 330 ล้านคนทั่วโลก CDMA2000 ได้กลายเป็นเทคโนโลยีทางเลือกสำหรับตัวดำเนินการ

cdmaOne, TDMA, แอนะล็อก และกรีนฟิลด์ และใช้งานในย่านความถี่ 450, 800, 1700, 1900 และ 2100 MHz มีการเปิดตัวอุปกรณ์ CDMA2000 เกือบ 1,260 เครื่องจากซัพพลายเออร์มากกว่า 80 รายสู่ตลาด รวมถึงอุปกรณ์ 1xEV-DO มากกว่า 280 เครื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDMA2000 มีอยู่ในเว็บไซต์ของ CDG เว็บที่www.cdg.org

CDMA Development Group เป็นสมาคมการค้าที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนา การนำไปใช้ และการใช้เทคโนโลยี CDMA2000 ทั่วโลก บริษัทที่เป็นสมาชิก CDG มากกว่า 130 แห่ง

รวมถึงผู้ให้บริการและผู้ผลิตอุปกรณ์ไร้สายรายใหญ่ที่สุดในโลก กิจกรรมหลักของ CDG รวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะและบริการของ CDMA2000 การประชาสัมพันธ์ การศึกษาและการสัมมนา

กิจการด้านกฎระเบียบ และการสนับสนุนระหว่างประเทศ ปัจจุบัน มีบุคคลมากกว่า 500 คนที่ทำงานในคณะอนุกรรมการ CDG ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CDMA2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CDG ติดต่อสำนักข่าว CDG ที่ + 1-714-540-1030 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ CDG เว็บที่www.cdg.org

cdmaOne และ WorldMode เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ CDMA2000 Development Group CDMA2000 เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของสมาคมอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (TIA-USA) เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เอสโป, ฟินแลนด์ – ศูนย์วิจัย Nokia Research Center ของ Nokia ฉลองครบรอบ 20 ปีในวันนี้ที่สำนักงานใหญ่ระดับโลกในเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ ศูนย์วิจัยแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 ปัจจุบันมีนักวิจัยกลุ่มต่างๆ 1,100 คนในฟินแลนด์ จีน เยอรมนี ฮังการี ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา

งานของศูนย์วิจัย Nokia เป็นหัวใจสำคัญของเหตุการณ์สำคัญด้านโทรคมนาคมหลายประการ เช่น การพัฒนาและมาตรฐาน GSM, ระบบ SMS, วิวัฒนาการ 3G และล่าสุดคือมาตรฐาน

เทคโนโลยีทีวีมือถือ DVB-H นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการวิจัยด้านอุปกรณ์มัลติมีเดียบนมือถือ โดยมีส่วนสำคัญใน Java Mobile Media API (JSR-135), กราฟิก M3G Mobile

3D และตัวแปลงสัญญาณเสียงและวิดีโอ เช่น AAC และ AMR-WB+ ด้วยงานวิจัยที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาตั้งแต่เครือข่ายมือถือและ IP, อิเล็กทรอนิกส์, ซอฟต์แวร์และการพัฒนาแอพ

พลิเคชั่นไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ ศูนย์วิจัย Nokia จึงเป็นบ้านของผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในกลุ่มสิทธิบัตรของ Nokia ด้วยประมาณครึ่งหนึ่งของสิทธิบัตรที่สำคัญของ Nokia มาจาก Nokia Research Center

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ศูนย์วิจัย Nokia มีบทบาทสำคัญในการต่ออายุและสร้างสรรค์โนเกียใหม่ การบรรจบกันของอุตสาหกรรมต่างๆ และการแปลง

ประสบการณ์เป็นดิจิทัลแสดงถึงศักยภาพมหาศาลสำหรับประสบการณ์ลูกค้าที่หลากหลายและธุรกิจใหม่ บทบาทของศูนย์วิจัยร่วมกับกลุ่มธุรกิจของ Nokia เพื่อระบุโอกาสทางเทคโนโลยีในอนาคตและประเมินเส้นทางเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับ Nokia

“ศูนย์วิจัย Nokia มีอะไรให้เฉลิมฉลองมากมายในวันนี้ เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่นักวิจัยของศูนย์วิจัย Nokia ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาที่ยากลำบากและทำให้เทคโนโลยีใช้งานง่ายและเป็น

ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม” ดร. Bob Iannucci หัวหน้าศูนย์วิจัยของ Nokia กล่าว . “ตอนนี้เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การสร้างคลื่นลูกต่อไปของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือ ระบบ และโซลูชันที่จะเปลี่ยนวิธีการสื่อสารของผู้คนในอนาคต”

ความร่วมมือด้านการวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จของศูนย์วิจัยโนเกีย ตั้งแต่เริ่มต้น Nokia Research Center ได้เข้าร่วมในการ

ทำงานของอุตสาหกรรมต่างๆ และในโครงการวิจัยต่างๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานระดับชาติหรือระดับนานาชาติ เช่น Tekes of Finland และ European Union Framework Programs ในช่วงเวลาใดก็ตาม ศูนย์วิจัย Nokia มีส่วนร่วมในโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยหลายร้อยโครงการ

“เราขอแสดงความยินดีกับ Nokia Research Center ที่พวกเขาเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปีของการปฏิวัติโทรคมนาคมในระดับแนวหน้า” Susan Hockfield ประธาน MIT ให้ความเห็น

“ในขณะที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสำคัญมากขึ้นในชีวิตส่วนตัวและในอาชีพของเรา เราตั้งตารอที่จะร่วมมือกับโนเกียเพิ่มเติมเพื่อสร้างโอกาสและบริการด้านการสื่อสารใหม่ๆ สำหรับผู้คนทั่วโลก”

ด้วยกลยุทธ์ที่จะกระชับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น Nokia Research Center ได้ประกาศในเดือนเมษายน 2549 เกี่ยวกับการเปิดศูนย์วิจัยร่วมกับสถาบัน

เทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) สหรัฐอเมริกา การวิจัยที่ศูนย์วิจัยโนเกียในเคมบริดจ์ก่อตั้งขึ้นบนพื้นฐานของความร่วมมืออย่างใกล้ชิดหลายปี จะช่วยพัฒนาวิสัยทัศน์ด้านการเคลื่อนไหวใน

ขณะเดียวกันก็พัฒนาแอปพลิเคชันในโลกแห่งความเป็นจริง ความทะเยอทะยานนี้สนับสนุนวิสัยทัศน์ระยะยาวของศูนย์วิจัย Nokia ในการเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่ผสานเส้นแบ่งระหว่างชีวิตทางกายภาพและดิจิทัลของเรา ทำให้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันดิจิทัลเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมของเรามากขึ้นผ่านการโต้ตอบที่ราบรื่นและเป็นธรรมชาติ